Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Збережемо лісові насадження

Створено: 2016-01-25 18:17:06Оновлено: 2016-06-01 08:41:31

Збереження лісу– одна із основних задач збереження життя на планеті. Ліс є джерелом кисню, а отже і життя на землі.Ліс має значний вплив на клімат. Завдяки лісу формується тепловий режим прилеглої території. Ліс позитивно впливає на силу вітру, на стан і якість повітря. Зелені насадження очищають повітря від шкідливих речовин, пилу, газів, а також повертають у атмосферу вилучений кисень, підтримуючи постійний хімічний склад повітря.
 
Науковими дослідженнями доведено, що під наметом лісу забрудненість повітря у сотні разів менша, ніж у місті (до 500 разів). Один гектар лісу у віку стиглості (80 і більше років) за рік може поглинути близько 1 тонни шкідливих газів, очистити 18 млн. куб. м повітря. Один гектар хвойного лісу відфільтровує 30-35 тонн пилу в рік, листяного лісу – 50-70 тонн.
 
Найбільше кисню виділяють середньовікові насадження (вік 40-70 років) – від 5 до 10 тонн на один гектар залежно від породи.
 
Ліс здатний вирішувати ще одну загрозливу для людства проблему – поглинання вуглецю. Відомо, що господарська діяльність людини сприяє накопиченню вуглецю в атмосфері, що спричиняє виникнення "парникового ефекту". Один гектар лісу залежно від порід поглинає в середньому 8-10 кг вуглецю на годину.
 
Ліс позитивно впливає на стан грунтів, збагачуючи їх органічними речовинами, гумусом. Винятковий вплив мають лісові насадження на гідрологічний режим і на кругообіг води в природі. Величезна корисна властивість лісу полягає в тому, що він перетворює шкідливий, руйнівний поверхневий водостік у безпечний підземний стік. Найбільше затримують поверхневий водостік лісові насадження, розміщені на схилах (до 100%).
 
Ліси на ярах і балках степової і лісостепової зони укріплюють схили, послаблюють поверхневий водостік і тим самим стримують ерозійні процеси, оберігають землю від перегрівання сонцем, зменшують швидкість вітру, змінюють мікроклімат, сприяють підвищенню вологості повітря, регулюють розподіл снігу, зменшують промерзання грунту. На полях, захищених лісом, рівень урожайності завжди вищий, ніж на незахищених.
 
Ліси в Дніпропетровській області не мають промислового значення, а виконують в основному екологічні, захисні та рекреаційні функції і тому їх роль в нашому краї винятково важлива. На 90 відсотків вони є рукотворними. Незадовільна екологічна ситуація в нашому промисловому регіоні, а також недбале, часом варварське поводження з лісонасадженнями призводить до значної деградації навколишнього природного середовища: забруднення повітря, поверхневих та підземних вод, земель, наслідком чого стає загибель цілих лісових масивів.
 
Для збереження і відтворення лісів, підвищення їх продуктивності і раціонального використання розроблена та 29 квітня 2011 року затверджена обласною радою регіональна програма «Ліси Дніпропетровщини»» на 2011 – 2015 роки, яка передбачає збереження лісів, забезпечення розширеного відтворення лісових ресурсів, ефективний контроль за їх охороною, захистом і використанням. Кінцевою метою програмиє підвищення лісистості в області до 7%, а лісових площ на 30 тис. га. В цьомуроці на реалізацію програми з обласного бюджету передбачено виділити 1млн. 750 тис грн.
 
Головою обласної державної адміністрації О.Ю.Вілкулом також видано розпорядження «Про запобігання неконтрольованій вирубці лісів у Дніпропетровській області та сприяння штучному відтворенню лісових насаджень».
 
Управління екології та природних ресурсів міської ради звертається до мешканців міста бережно ставитись до лісових насаджень, а також повідомляти про можливі факти незаконних вирубок лісових насаджень за телефонами:
 
- Дніпродзержинський лісгосп 55-22-72
 
- Дніпродзержинське міське управління
УМВС України в Дніпропетровській області 102, 3-68-75
 
Відомо, що ліс стає придатним для вирубування у віці 80—100 років. Незважаючи на це, ведуться вирубування і значно молодшого лісу. Це призводить до знищення лісів. По-перше, молода деревина недостатньо міцна, вироби з неї швидко псуються, ламаються і вимагають заміни, що веде до нових вирубувань. По-друге, молодий ліс — тонкий, а тому його треба вирубати більше, щоб задовольнити потреби у де­ревині.
 
Вирубування молодого лісу є збитковим і з морального боку, бо використовується те, що належить не нам, а нашим дітям і внукам. Це ганебна позичка у прийдешніх поколінь, яку ми не зможемо повернути.
 
Для лісу загибель несе також вогонь. Світова статистика показує, що 95% пожеж відбувається від діяльності людини і лише 5% - із за блискавок. Лісові пожежі знищують на своєму шляху всю живу природу. Пожежі з'являюься із-за пустощів з вогнем, із-за нехтувань правилами пожежної безпеки при сільськогосподарських роботах.
 
Організаційно-правові заходи ведення лісового господарства і забезпечення охорони лісів, які передбачені лісовим кодексом, були доповнені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорії захищеності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду» від 27 липня 1995 р.
 
   Серед організаційно-правових заходів охорони лісів важливе місце посідають відновлення лісів і підвищення їх продуктивності. Відновлення лісів здійснюється на землях, що були покриті лісовою рослинністю (вируби, згарища тощо). На інших землях, призначених для створення лісів, насамперед не придатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), здійснюється лісорозведення. Землі, призначені для лісорозведення, переводяться до складу зе­мель лісового фонду відповідно до земельного законодавства.
 
Відновлення лісів та лісорозведення має забезпечувати розширене їх відтворення і підвищення продуктивності з метою поліпшення навколишнього природного середовища та добробуту народу України.
 
Питання відновлення лісів та лісорозведення регулюються постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил відновлення лісів і лісорозведення» від 16 січня 1996 р.
 
Проблема охорони лісів, їх збереження тісно пов'язана з ростом продуктивності лісів.
 
Для підвищення продуктивності лісів здійснюються:
 
— роботи з селекції лісового насінництва і сортовипробу­вання найбільш цінних у господарському відношенні деревних порід;
 
— заходи, спрямовані на підвищення родючості грунтів (меліорація земель, запобігання водній і вітровій ерозії грун­тів, заболоченості, засоленості та іншим процесам, що погір­шують стан грунтів);
 
— своєчасний та ефективний догляд за лісовими культурами;
 
— заходи щодо найбільш повного та ефективного використання земельних ділянок лісового фонду для вирощування лісів, поліпшення їх вікової структури, зменшення площі зе­мель, не покритих лісовою рослинністю, зайнятих чагарниками, рідколіссям, охорона лісів від пожеж та самовільних по­рубок, захист від шкідників і хвороб.
 
Для поліпшення якісного складу лісів мають проводитися вирубки догляду за лісом, санітарні виробки та такі, що пов'я­зані з реконструкцією малоцінних молодняків, інші роботи.
 
Забезпечення охорони та захисту лісів покладається на центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, місцеві Ради на­родних депутатів та постійних лісокористувачів.
 
Місцеві Ради народних депутатів згідно з чинним лісовим законодавством проводять значну роботу по охороні лісів від пожеж. Вони щорічно організовують розробку і вжиття лісо-користувачами заходів протипожежної профілактики в лісах;
 
залучають до гасіння лісових пожеж населення, протипожежну техніку і транспортні засоби підприємств, установ та організацій; забезпечують добровольців, які здійснюють гасіння лісових пожеж, харчуванням та медичним обслуговуванням;
 
сприяють будівництву об'єктів протипожежного призначення, роботі повітряних суден для Лісоохорони; організують через засоби масової інформації пропаганду правил протипожежної безпеки, висвітлення проблем збереження лісів; забезпечують координацію заходів, спрямованих на охорону лісів від пожеж у межах своєї території.
 
Великі обов'язки щодо охорони і захисту лісів покладені на лісову охорону. Службу лісової охорони складають:
 
а) лісова охорона спеціально вповноважених державних органів лісового господарства;
 
б) лісова охорона інших постійних лісокористувачів. Службові особи державної лісової охорони і лісової охо­рони інших постійних лісокористувачів мають право:
 
— давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень лісового законодавства, встановлено­го порядку використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, інших порушень, що можуть завдати шкоду лісу;
 
— відвідувати безперешкодно підприємства, організації, установи для виконання контрольних функцій щодо забезпе­чення пожежної охорони та захисту лісів;
 
— доставляти осіб, що порушують лісове законодавство, в органи внутрішніх справ, місцеві органи влади;
 
— вилучати в осіб, що порушують лісове законодавство, незаконно добуту продукцію лісових користувань, інструменти, обладнання, транспортні та інші засоби, що були знаряддям правопорушення, а також відповідні документи;
 
— зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, передбаченому законодавством.
 
Заслуговують на увагу з точки зору здійснення охорони лісів і обов'язки службових осіб лісової охорони. Вони зо­бов'язані:
 
— запобігати порушенням правил охорони і захисту лісів, установленого порядку використання лісових ресурсів і корис­тування земельними ділянками лісового фонду та іншим діям, що можуть негативно впливати на ліс, та припиняти їх;
 
— здійснювати заходи щодо підвищення протипожежної стійкості насаджень, запобігання виникненню, розповсюджен­ню лісових пожеж та їх ліквідації, а також захисту лісів від шкідників і хвороб;
 
— сприяти лісокористувачам, яким надані земельні ділян­ки лісового фонду для потреб мисливського господарства, у здійсненні заходів щодо організації мисливського господар­ства, охорони і розведення диких звірів і птахів.
 
Працівники лісової охорони підлягають обов'язковому дер­жавному страхуванню. Порядок страхування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Лісовпорядкування на всій території України проводиться державними лісовпорядними службами на кошти державногобюджету і за єдиною системою в порядку, встановленому Державним комітетом лісового господарство України за пого­дженням з Міністерством екології та природних ресурсів України.
 
Широке коло організаційно-правових заходів охорони лісів передбачено «Санітарними правилами в лісах України», які затверджені постановою Кабінету Міністрів від 27 липня 1995 р.
 
Достатньо дійовим організаційно-правовим заходом охорони лісів є контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. Контроль полягає в забезпеченні додержання всіма державними і громадськими органами, під­приємствами, установами та організаціями, а також громадя­нами вимог лісового законодавства.
 
Передбачається державний і громадський контроль. Дер­жавний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, Міністерством екології та природних ресурсів, його органами на місцях, іншими спеціально вповноваженими державними органами і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування відпо­відно до законодавства України.
 
Порядок здійснення державного контролю визначається Лісовим кодексом України та іншими законодавчими актами.
 
Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища. Повноваження громадських інспекторів визначаються Положенням, що затверджується Міністерством екології та природних ресурсів.
 
До відома Міністерства екології та природних ресурсів України в галузі управління і контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів належить:
 
а) здійснення комплексного управління в галузі охорони, захисту, використання лісів та їх відтворення;
 
б) затвердження нормативів використання лісових ресурсів;
 
в) погодження лімітів використання лісових ресурсів;
 
г) погодження порядку і правил щодо охорони, захисту;
 
використання та відтворення лісових ресурсів, що розроблюються Державним комітетом лісового господарства України;
 
д) погодження проектів актів законодавства щодо порядку і нормативів плати за спеціальне використання лісових ресур­сів і користування земельними ділянками лісового фонду;
 
е) участь у розробці комплексних державних та регіональ­них програм у галузі охорони, захисту, використання та від­творення лісів;
 
є) здійснення державної екологічної експертизи проектів розміщення об'єктів лісового господарства;
 
ж) здійснення державного контролю за охороною, захис­том, використанням та відтворенням лісів;
 
з) вирішення інших питань у цій галузі.
 
Широкими повноваженнями в галузі управління і контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів наділений Державний комітет лісового господарства України. До його відання, зокрема, належать: ведення держав­ного лісового кадастру, обліку лісів; організація ведення лісо­вого господарства, включаючи питання охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів та відтворення лісів; розробка норм, правил та інших нормативних документів;розробка та організація комплексних та регіональних програм.
 
В лесах Днепропетровской области будут усилены противопожарные мероприятия
 
Губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул поручил усилить пожарную безопасность в природных экосистемах. Об этом говорилось на специальном совещании ОГА по разработке эффективной системы предотвращения лесных пожаров на Днепропетровщине, сообщили в управлении прессы и информации облгосадминистрации.
 
«Учитывая прошлогодний опыт противодействия пожарам в природных экосистемах региона, мы должны обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2011 года», - сказал Александр Вилкул.
 
«Нужно бережно относиться к лесным массивам, которые есть в регионе, ведь 90% из них - рукотворные», - подчеркнул он.
 
Губернатор подчеркнул, что опыт свидетельствует - одним из главных факторов эффективного тушения пожаров является своевременное информирование соответствующих служб о возникновении пожара. В этом случае ситуация не будет допущена до уровня чрезвычайной.
 
Также глава облгосадминистрации дал задание руководителям соответствующих служб содержать в постоянной готовности всю имеющуюся пожарную технику, иметь необходимый запас горюче-смазочных материалов и своевременно обеспечивать проведение всего комплекса инженерно-технических мероприятий по противопожарной подготовке лесных и степных массивов, сельхозугодий. По словам руководителя области, на средства областного бюджета в этом году предусмотрено обеспечить все 8 лесхозов области необходимыми комплектами оборудования и техникой высокой проходимости и мощности.
 
Напомним, что 29 апреля 2011 года на шестой сессии областного совета была принята региональная программа «Леса Днепропетровщины». В рамках этой программы в течение ближайших пяти лет планируется создать около 30 тыс. га защитных лесных насаждений, восстановить леса на площади 673 га, провести работы по реконструкции сетей пожарных вышек и поэтапную замену их телевизионными дальномерными комплексами.
 
Уже в этом году новую технику получат Днепропетровский, Днепродзержинский, Новомосковский и Васильковский лесхозы.
 
Конечная цель программы - увеличение лесистости в области до 7%, а лесных площадей на 30 тыс. га. В этом году на реализацию программы из областного бюджета предусмотрено выделить 1млн 750 тыс грн.
 
По результатам совещания по предотвращению лесных пожаров в Днепропетровской области был принят протокол, в котором, в частности, говорится об обеспечении усиленного мониторинга состояния пожарной безопасности в природных экосистемах, усилении патрулирования лесных массивов в случае запрета их посещения гражданами в период высокой пожарной безопасности. Также решением предусмотрено обеспечить защиту населенных пунктов, расположенных в лесных массивах - в частности, расчистка от сухой травы и кустарников прилегающих к лесам участков.
 
Особое внимание в документе уделяется обеспечению соответствующими службами усиленного пожарного контроля накануне и во время праздников, проведению разъяснительной работы для населения через СМИ. Также решением предусмотрено усовершенствование взаимодействия подразделений государственной, ведомственной и местной пожарной охраны, а также приведение в постоянную готовность пожарнойи специальной техники.