Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Статистика відвідувань офіційного веб-сайту Кам`янської міської ради (на 15.07.2020)

Створено: 2018-11-08 14:05:47Оновлено: 2020-07-15 08:12:33


   

Days of month  
Number of visits: 1788Pages: 39559Hits: 89665Bandwidth: 4.48 GB Number of visits: 1618Pages: 36234Hits: 87848Bandwidth: 4.14 GB Number of visits: 1575Pages: 31323Hits: 71696Bandwidth: 3.70 GB Number of visits: 898Pages: 7237Hits: 15652Bandwidth: 708.57 MB Number of visits: 712Pages: 8173Hits: 16807Bandwidth: 716.42 MB Number of visits: 1588Pages: 38830Hits: 94199Bandwidth: 4.21 GB Number of visits: 1381Pages: 36443Hits: 89261Bandwidth: 4.18 GB Number of visits: 1271Pages: 37525Hits: 94940Bandwidth: 5.05 GB Number of visits: 1769Pages: 43340Hits: 98638Bandwidth: 4.29 GB Number of visits: 1420Pages: 38875Hits: 85296Bandwidth: 3.44 GB Number of visits: 730Pages: 8882Hits: 17511Bandwidth: 730.71 MB Number of visits: 729Pages: 8169Hits: 17168Bandwidth: 706.69 MB Number of visits: 1806Pages: 43403Hits: 97271Bandwidth: 3.29 GB Number of visits: 1296Pages: 34688Hits: 77935Bandwidth: 2.14 GB Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0   Number of visits: 1238.73Pages: 27512.07Hits: 63592.47Bandwidth: 2985720886.20
01
Jul
02
Jul
03
Jul
04
Jul
05
Jul
06
Jul
07
Jul
08
Jul
09
Jul
10
Jul
11
Jul
12
Jul
13
Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Jul
  Average

Day Number of visits Pages Hits Bandwidth
01 Jul 2020 1,788 39,559 89,665 4.48 GB
02 Jul 2020 1,618 36,234 87,848 4.14 GB
03 Jul 2020 1,575 31,323 71,696 3.70 GB
04 Jul 2020 898 7,237 15,652 708.57 MB
05 Jul 2020 712 8,173 16,807 716.42 MB
06 Jul 2020 1,588 38,830 94,199 4.21 GB
07 Jul 2020 1,381 36,443 89,261 4.18 GB
08 Jul 2020 1,271 37,525 94,940 5.05 GB
09 Jul 2020 1,769 43,340 98,638 4.29 GB
10 Jul 2020 1,420 38,875 85,296 3.44 GB
11 Jul 2020 730 8,882 17,511 730.71 MB
12 Jul 2020 729 8,169 17,168 706.69 MB
13 Jul 2020 1,806 43,403 97,271 3.29 GB
14 Jul 2020 1,296 34,688 77,935 2.14 GB
15 Jul 2020 0 0 0 0
16 Jul 2020 0 0 0 0
17 Jul 2020 0 0 0 0
18 Jul 2020 0 0 0 0
19 Jul 2020 0 0 0 0
20 Jul 2020 0 0 0 0
21 Jul 2020 0 0 0 0
22 Jul 2020 0 0 0 0
23 Jul 2020 0 0 0 0
24 Jul 2020 0 0 0 0
25 Jul 2020 0 0 0 0
26 Jul 2020 0 0 0 0
27 Jul 2020 0 0 0 0
28 Jul 2020 0 0 0 0
29 Jul 2020 0 0 0 0
30 Jul 2020 0 0 0 0
31 Jul 2020 0 0 0 0
Average 1,238 27,512 63,592 2.78 GB
Total 18,581 412,681 953,887 41.71 GB


 

Days of week  
Pages: 41116.50Hits: 95735Bandwidth: 3.75 GB Pages: 35565.50Hits: 83598Bandwidth: 3.16 GB Pages: 25694.67Hits: 61535Bandwidth: 3.18 GB Pages: 39787Hits: 93243Bandwidth: 4.21 GB Pages: 35099Hits: 78496Bandwidth: 3.57 GB Pages: 8059.50Hits: 16581.50Bandwidth: 719.64 MB Pages: 8171Hits: 16987.50Bandwidth: 711.55 MB
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Day Pages Hits Bandwidth
Mon 41,116 95,735 3.75 GB
Tue 35,565 83,598 3.16 GB
Wed 25,694 61,535 3.18 GB
Thu 39,787 93,243 4.21 GB
Fri 35,099 78,496 3.57 GB
Sat 8,059 16,581 719.64 MB
Sun 8,171 16,987 711.55 MB


 

Pages: 4286Hits: 9240Bandwidth: 452.15 MB Pages: 3160Hits: 6314Bandwidth: 298.64 MB Pages: 1949Hits: 4006Bandwidth: 174.04 MB Pages: 1054Hits: 2015Bandwidth: 71.75 MB Pages: 1319Hits: 2368Bandwidth: 67.04 MB Pages: 1311Hits: 2748Bandwidth: 127.08 MB Pages: 2930Hits: 5770Bandwidth: 238.32 MB Pages: 11309Hits: 22272Bandwidth: 973.97 MB Pages: 34295Hits: 66961Bandwidth: 3.13 GB Pages: 39985Hits: 87902Bandwidth: 3.40 GB Pages: 39588Hits: 89504Bandwidth: 4.27 GB Pages: 39785Hits: 92040Bandwidth: 4.38 GB Pages: 22745Hits: 60605Bandwidth: 2.05 GB Pages: 35197Hits: 86275Bandwidth: 3.71 GB Pages: 38107Hits: 95693Bandwidth: 4.58 GB Pages: 42216Hits: 102469Bandwidth: 3.77 GB Pages: 29537Hits: 71811Bandwidth: 3.18 GB Pages: 13475Hits: 30558Bandwidth: 1.45 GB Pages: 9772Hits: 22694Bandwidth: 1.14 GB Pages: 8845Hits: 20914Bandwidth: 1.10 GB Pages: 9416Hits: 21230Bandwidth: 952.37 MB Pages: 8245Hits: 18919Bandwidth: 1.00 GB Pages: 7982Hits: 18161Bandwidth: 817.18 MB Pages: 6173Hits: 13418Bandwidth: 495.76 MB
01234567891011121314151617181920212223
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm


495.76 MB

Hours Pages Hits Bandwidth
12 22,745 60,605 2.05 GB
13 35,197 86,275 3.71 GB
14 38,107 95,693 4.58 GB
15 42,216 102,469 3.77 GB
16 29,537 71,811 3.18 GB
17 13,475 30,558 1.45 GB
18 9,772 22,694 1.14 GB
19 8,845 20,914 1.10 GB
20 9,416 21,230 952.37 MB
21 8,245 18,919 1.00 GB
22 7,982 18,161 817.18 MB
23 6,173 13,418  
Hours Pages Hits Bandwidth
00 4,286 9,240 452.15 MB
01 3,160 6,314 298.64 MB
02 1,949 4,006 174.04 MB
03 1,054 2,015 71.75 MB
04 1,319 2,368 67.04 MB
05 1,311 2,748 127.08 MB
06 2,930 5,770 238.32 MB
07 11,309 22,272 973.97 MB
08 34,295 66,961 3.13 GB
09 39,985 87,902 3.40 GB
10 39,588 89,504 4.27 GB
11 39,785 92,040 4.38 GB
   
Hours  
 
Monthly history  
  Unique visitors: 20019Number of visits: 40777Pages: 1026446Hits: 2310083Bandwidth: 95.28 GB Unique visitors: 17881Number of visits: 37069Pages: 957436Hits: 2176197Bandwidth: 88.90 GB Unique visitors: 18691Number of visits: 39755Pages: 1091641Hits: 2358762Bandwidth: 85.55 GB Unique visitors: 17504Number of visits: 41448Pages: 884146Hits: 2036406Bandwidth: 37.92 GB Unique visitors: 24109Number of visits: 58694Pages: 1082857Hits: 2245466Bandwidth: 65.13 GB Unique visitors: 23069Number of visits: 48056Pages: 1102720Hits: 2442871Bandwidth: 72.47 GB Unique visitors: 9286Number of visits: 18581Pages: 412681Hits: 953887Bandwidth: 41.71 GB Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0 Unique visitors: 0Number of visits: 0Pages: 0Hits: 0Bandwidth: 0  
  Jan
2020
Feb
2020
Mar
2020
Apr
2020
May
2020
Jun
2020
Jul
2020
Aug
2020
Sep
2020
Oct
2020
Nov
2020
Dec
2020
 

Month Unique visitors Number of visits Pages Hits Bandwidth
Jan 2020 20,019 40,777 1,026,446 2,310,083 95.28 GB
Feb 2020 17,881 37,069 957,436 2,176,197 88.90 GB
Mar 2020 18,691 39,755 1,091,641 2,358,762 85.55 GB
Apr 2020 17,504 41,448 884,146 2,036,406 37.92 GB
May 2020 24,109 58,694 1,082,857 2,245,466 65.13 GB
Jun 2020 23,069 48,056 1,102,720 2,442,871 72.47 GB
Jul 2020 9,286 18,581 412,681 953,887 41.71 GB
Aug 2020 0 0 0 0 0
Sep 2020 0 0 0 0 0
Oct 2020 0 0 0 0 0
Nov 2020 0 0 0 0 0
Dec 2020 0 0 0 0 0
Total 130,559 284,380 6,557,927 14,523,672 486.96 GB