Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Про реалізацію прав внутрішньо переміщених осіб на соціальне житло

Створено: 2019-05-15 07:42:30Оновлено: 2019-05-15 08:12:32

Інформація щодо реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на соціальне житло та житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання

Питання надання громадянам жилих приміщень регулюються Житловим кодексом Української РСР та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 №470 та вирішуються виконавчим органом відповідної ради за територіальною належністю житла, тобто за місцем реєстрації (прописки) громадян.

Згідно зі ст.ст. 42, 43 Житлового кодексу Української РСР жилі приміщення надаються тільки особам, які перебувають на обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, та у порядку черговості.

Порядок надання соціального житла громадянам, які користуються таким правом, визначено Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення».

Для взяття громадян на соціальний квартирний облік за місцем проживання за загальним порядком передбачено такий перелік документів:

Заява на ім’я заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови адміністрації Заводського району (заяву від імені недієздатних громадян подає опікун або орган опіки та піклування; від імені дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка досягла 16 років, – його законний представник (піклувальник, батьки-вихователі, прийомні батьки, адміністрація спеціального закладу за місцем перебування, орган опіки та піклування); особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подає заяву особисто).

Згоди заявника або уповноваженої ним особи (що підтверджується завіреною у встановленому законом порядку довіреністю) та повнолітніх членів його сім’ї (старших за 18 років) на обробку персональних даних.

Довідка про місце проживання заявника та склад сім’ї встановленого зразка (громадяни без визначеного місця проживання надають довідку про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб встановленого зразка і довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи).

Копії документів, що посвідчують особу заявника та членів його сім’ї.

Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера заявникові та членам його сім’ї (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Копії документів, що підтверджують право заявника та членів його сім’ї на надання пільг під час взяття на облік.

Довідки про доходи заявника та членів його сім’ї за попередній рік.

Відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік (крім вартості майнових прав чи прав власності внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на нерухоме майно, що розміщене на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення або на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, а також на майно, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях).

Довідка з БТІ про наявність/відсутність прав на нерухоме майно у заявника та членів його сім’ї.

Внутрішньо переміщена особа, яка має право на отримання житла з житлового фонду соціального призначення за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, до заяви про взяття на соціальний квартирний облік крім зазначених документів додає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії довідок про взяття на такий облік членів її сім’ї.

До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:

копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа;

довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.

Працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ за місцезнаходженням тимчасово переміщеного вищого навчального закладу, тимчасово переміщеної наукової установи до заяви додають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Довіреність про уповноваження особи, завірена у встановленому законом порядку.

До заяви про взяття на соціальний квартирний облік додаються документи, які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим (довідка органу соціального захисту населення за місцем проживання/реєстрації) та таким, що потребує надання соціального житла.

Внутрішньо переміщені особи за умови наявності у них житла, непридатного для подальшого проживання, яке розташоване на території України (крім тимчасово окупованої території України та/або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), надають довідку про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам, яка видається місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за місцем розташування такого житла.

У разі відсутності документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану громадян (свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про заміну імені тощо) або судом, що підтверджують сімейні, родинні, подружні відносини заявника та членів його сім’ї, надається копія відповідного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Копії документів подаються разом з їх оригіналами.

Відповідно до Порядку проведення щорічного моніторингу доходів громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей, а також доходів наймачів соціального житла і членів їх сімей, що проживають разом з ними, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення», органи місцевого самоврядування проводять моніторинг сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, та членів їх сімей і доходів наймачів житла, що належать до житлового фонду соціального призначення, та членів їх сімей, які проживають разом з ними.

Моніторинг сукупного доходу громадян, що перебувають на соціальному обліку, проводиться органом місцевого самоврядування на підставі:

довідок про доходи громадянина та членів його сім’ї за попередній рік;

відомостей про майно, у тому числі земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на дату уточнення списків громадян, що перебувають на обліку.

Моніторинг сукупного доходу громадян, яким надано соціальне житло, та членів їх сімей проводиться щороку до 01 лютого органом місцевого самоврядування на підставі:

довідок про доходи наймача соціального житла та членів його сім’ї за попередній рік;

відомостей про майно, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї за попередній рік.

Орган місцевого самоврядування для проведення моніторингу має право з власної ініціативи або за зверненням громадян, громадських організацій, місцевих органів виконавчої влади чи наглядової ради у сфері розподілу соціального житла робити запит до відповідних органів щодо надання документального підтвердження достовірності відомостей, які містяться у поданих громадянином документах.

За результатами розгляду документів, поданих для проведення моніторингу, орган місцевого самоврядування приймає одне з таких рішень:

про підтвердження права громадянина на подальше перебування на обліку або про зняття його з обліку як такого, що втратив право на отримання соціального житла;

про продовження строку дії договору найму соціального житла або про ініціювання розірвання такого договору з громадянином, який втратив право на проживання у соціальному житлі, та подання відповідного позову до суду.

Документи поновлюються у разі суттєвих змін у сімейному, майновому та соціальному стані громадян, які перебувають на соціальному обліку. За результатами розгляду поданих документів орган місцевого самоврядування приймає одне з таких рішень:

про підтвердження права громадянина на подальше перебування на обліку або про зняття його з обліку як такого, що втратив право на отримання соціального житла;

про продовження строку дії договору найму соціального житла або про ініціювання розірвання такого договору з громадянином, який втратив право на проживання у соціальному житлі, та подання відповідного позову до суду.

Що стосується взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, то відповідно до Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 №422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання», до відповідного виконавчого органу міської ради подається заява з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї. До заяви додаються:

Згода заявника та повнолітніх членів його сім’ї на обробку персональних даних.

Копії документів, що посвідчують особу заявника та членів його сім’ї.

Довідка про місце проживання і склад сім’ї.

Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику та членам його сім’ї (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Довідки про дохід заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців.

Довідка бюро технічної інвентаризації про відсутність у заявника та членів його сім’ї іншого житла для проживання за місцем отримання житла з фонду житла для тимчасового проживання, а у разі прибуття заявника з іншого регіону (крім внутрішньо переміщених осіб) – зазначена довідка з попереднього місця проживання.

Копії документів про підтвердження набуття першочергового права на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання (сім’ї з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку).

Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують сімейні, родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу, посвідчення опікуна або піклувальника), або довідка про місце проживання і склад сім’ї.

Громадяни, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечено іпотекою відповідного приміщення, крім документів, передбачених пунктом 7 зазначеного Порядку, подають:

- рішення кредитора про звернення стягнення на передане в іпотеку житлове приміщення та письмову вимогу кредитора або нового власника цього житлового приміщення щодо його звільнення - у разі добровільного виселення;

- витяг з рішення суду щодо примусового виселення з житлового приміщення – у разі примусового виселення.

Біженці крім документів, передбачених пунктами 1–8 переліку, подають довідки, видані органом міграційної служби за місцем проживання біженця:

- про реєстрацію за місцем проживання біженця;

- про відсутність житла у пункті тимчасового розміщення біженців чи відсутність такого пункту.

Громадяни, які вимушені залишити житлове приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, що загрожують стану та безпеці відповідного житлового приміщення, крім документів, передбачених пунктами 1–8 переліку, подають довідку, видану місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за попереднім місцем проживання, про непридатність наявного у них житла для подальшого проживання.

Внутрішньо переміщені особи за умови наявності у них житла, непридатного для подальшого проживання, яке розташоване на території України (крім тимчасово окупованої території України та/або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення), надають довідку про визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає санітарним і технічним вимогам, яка видається місцевим органом виконавчої влади або виконавчим органом місцевого самоврядування за місцем розташування такого житла.

У разі відсутності документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану громадян (свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про заміну імені тощо) або судом, що підтверджують сімейні, родинні, подружні відносини заявника та членів його сім’ї, надається копія відповідного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Копії документів подаються разом з їх оригіналами.

Зазначений Порядок поширюється на громадян, які не мають або втратили постійне місце проживання, у зв’язку з чим їм надаються житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання.

Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам за умови, якщо:

таке житло є єдиним місцем проживання, а їх сукупний дохід недостатній для придбання або найму іншого житлового приміщення;

середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості найму житла.

Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються за рішеннями відповідних виконавчих органів міської ради:

громадянам, які втратили житло внаслідок звернення стягнення на житлові приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного приміщення;

біженцям, які набули цього статусу відповідно до Закону України «Про біженців», внутрішньо переміщеним особам та громадянам, які вимушені залишити житлові приміщення внаслідок його аварійного стану, стихійного лиха або з інших підстав, які загрожують життю та здоров’ю особи або стану та безпеці відповідного приміщення.

Правом на забезпечення житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання громадяни, зазначені у Порядку, можуть скористатися тільки один раз.

Житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання надаються громадянам на строк до одного року з можливістю продовження цього строку з підстав, визначених законодавством.

Після закінчення встановленого строку тимчасового проживання громадяни зобов’язані звільнити надане житлове приміщення.

Додатково інформуємо, що 28 листопада 2017 року розпочали роботу територіальні центри Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) з прийому документів для участі в програмі «Доступне житло».

Відповідно до ухваленого Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до статті 4 Закону «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм», запрацював механізм пільгового придбання житла.

Документ передбачає додаткові можливості для сімей учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб вирішити проблему житла шляхом участі у програмі доступного житла, завдяки чому вони зможуть за допомогою держави придбати житло за механізмом «50 на 50» або отримати пільговий кредит під 7 відсотків річних для вирішення житлового питання.

За умовами цієї програми розмір державної підтримки становить:

50% для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

50% для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

30% для інших громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Детальніше ознайомитися з умовами участі у проекті та з вичерпним переліком необхідних документів можна на сайті «Доступне житло» https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo.

Відповідно до роз’яснень Державної міграційної служби України
для внутрішньо переміщених осіб, які перемістились з тимчасово непідконтрольних територій, довідку про реєстрацію місця проживання (Довідка №13) подавати не потрібно. Натомість подається довідка внутрішньо переміщеної особи.

Отже, враховуючи викладене вище, для визначення права громадянина з числа внутрішньо переміщених осіб на одержання житлового приміщення з житлового фонду соціального призначення або з фондів житла для тимчасового проживання, такий громадянин може звернутися особисто з відповідною заявою та доданими до неї необхідними документами до адміністрації Дніпровського, Заводського чи Південного району міської ради відповідно до районної належності адреси місця його перебування, зазначеної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи кожного члена його сім’ї.