Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2018 рік (апарат)

Створено: 2019-03-25 09:59:14Оновлено: 2019-03-25 10:00:33

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного виконавця) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах об'єднаних териториальних громадах (КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (грн) Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 787 0 530 787 527 402 0 527 402 -3 385 0 -3 385 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (грн) N з/п КТКВК КПКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми ² Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 0111 3210160 Завдання Здійснення віддідом реклами наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 530287 0 530287 526902 0 526902 -3385 0 -3385 2 3210160 Погашення кредиторської заборгованості за 2017 рік 500 0 500 500 0 500 0 0 0 Усього 530787 0 530787 527402 0 527402 -3385 0 -3385 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (грн) Найменування державної / регіональної цільової програми Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Державна/регіональна цільова програма 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Усього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період № з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) Відхилення 1 2 3 4 5 6 7 8 Керівництво і управління у сфері управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення 1 Затрат: 3210160 Кількість штатних одиниць чол. Штатний розпис 3,0 3,0 0 Розбіжностей не встановлено 2 Продукту: 3210160 Кіоткість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 1000 1000 0 Кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації 20 20 0 Розбіжностей не встановлено 3 Ефективності 3210160 Середні витрати на 1 штатну одиницю грн Розрахунок 176762 175634 -1 128 Кіоткість виконаних листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 1000 1000 0 Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника од. Розрахунок 10 10 0 Розбіжностей не встановлено 4 Якості³ Розрахунок Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, запитів у їх загальній кількості підготовлених % 100 100 х Відсоток прийнятих рішень виконкому в загальній кількості підготовлених % 100 100 х Розбіжностей не встановлено 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм* (грн) Код Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Виконано за звітний період Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Надходження із бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші джерела фінансування (за видами) Х 0 0 Х 0 0 0 0 0 Х 0 0 Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми Інвестиційний проект 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми. 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету. * Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів. Начальник відділу реклами А.О.Рудобашта (підпис) (ініціали та прізвище) Головний бухгалтер Н.Ю.Дорофєєва (підпис) (ініціали та прізвище)