Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Предложение по сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития

Створено: 2016-01-26 13:03:27Оновлено: 2016-01-27 17:08:16

 
        Пожалуйста, ознакомьтесь предварительно с правилами фонда, которые Вы сможете найти зайдя на сайт Минэкономразвития, слева в графе сотрудничество с МФО выбрать сотрудничество с МФО, дальше Нормативно-правовая база по вопросам сотрудничества с МФО – «Угода про
внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
Схематично, проекты проходят следующую процедуру:
1. Пакет документов присылается нам в Министерство. Пакет должен состоять из следующих документов:
        1.1 проектного предложения (требование к проектному предложению  Вы можете найти во вложении)
        1.2 по возможности, мы также просим предоставлять паспорт проекта, для свода всех проектов в общий вид (форму паспорта Вы также можете найти в приложении.
        1.3Письмо городского совета о намерении дать гарантию в случае, если  проект будет утвержден Фондом Е5Р.
2. Проект отрабатывается представителями украинской стороны в Координационной Группе (Состав группы представителей Украины в Координационной Группе Фонда Е5Р утвержден Распоряжением Президента
Украины от 19.05.2012 № 195/2012-рп).
3. В случае если проект соответствует правилам Фонда, проект представляется перед Координационной Группой, заседание которой происходит 2 раза в год.
4.   Если МФО (исполняющие агенции) заинтересуются Вашим проектом, они берутся подготавливать более детальные расчеты и ТЭО.
5.   Проект повторно представляется перед участниками Координационной Группы.
6.  Если у участников Координационной Группы не возникает замечаний, проект утверждается для рассмотрения Ассамблеей Доноров (управляющий
орган Фонда).
7. На заседании Ассамблеи Доноров, которое проходит 1 раз в год, рассматриваются проекты, которые предварительно были рассмотрены Координационной Группой.
8. В случае утверждения проекта Ассамблеей Доноров, начинается процедура подписания необходимой документации.
9.  Получение одобрения от Минфина и утверждение КМУ местной гарантии
(Порядок предоставления местных гарантий, утвержденный Постановлением
КМУ от 14.05.2012 № 541).
      Обращаю Ваше внимание, что Фонд выделяет грант, который является ЧАСТЬЮ стоимости проекта. Размеры грантов также описаны в правилах Фонда. Например, проект по модернизации ТЭЦ стоит 9 млн. евро. Сумма гранта может достигать по теплу 1/3 стоимости. Таким образом, стоимость проекта 9 млн. евро, из которых 3 млн. евро в виде гранта и 6 млн. евро в виде кредита. Условия и проценты по кредиту устанавливаются по результатам договоренностей с МФО, которое заинтересовалось данным проектом. Министерство на эти договоренности не влияет.
ВИМОГИ
 до підготовки проектної пропозиції
 
 
I.                    Проектна пропозиція повинна містити:
 
1.        Назву проекту
 
2.        Інформацію про бенефіціара:
назву бенефіціара;
адресу;
ПІБ керівника бенефіціара;
ПІБ координатора проекту;
Телефон;
е-mail;
форму власності бенефіціара (державна / комунальна);
загальний обіг (у гривнях) за останні 2 роки (20_____р.: _________________; 20_____ р.: __________________);
загальні активи (в гривнях) за останні 2 роки(20_____р.: _________________; 20_____ р.: __________________);
технічне оснащення, що використовується бенефіціаром до реалізації проекту, обладнання, його стислі характеристики, ступінь зношеності (котли, печі, турбіни тощо);
стан тепло- та енергопостачання;
тип та джерела палива і тепла;
обсяг споживання палива та електроенергії (МВтг/рік);
обсяг споживання тепла (МВтг/рік).
 
3.        Опис запланованого проекту:
     визначення проблеми, на розв'язання якої спрямований проект, шляхів і механізму її розв'язання;
     цілі і завдання проекту та результати, яких передбачається досягти;
     пріоритети, визначені в урядових стратегіях та програмах з питань енергоефективності, яким відповідає діяльність за проектом.
     загальна оціночна вартість проекту _______________ (євро),
     ресурси, необхідні для реалізації проекту:
кредит МФО (євро),
очікуваний грант Фонду (євро),
власні кошти бенефіціара (грн. та еквівалент в євро);
     передбачувані джерела повернення позики;
     запланована дата початку реалізації проекту;
     запланована дата початку експлуатації обладнання;
     опис технічних рішень, що пропонуються проектом;
     перелік та опис робіт, які необхідно виконати для реалізації проекту, у тому числі інформація про нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт будинків, споруд, технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення тощо);
     для фінансування яких робіт (модернізація або заміна енергетично-інтенсивних активів або систем вимірювання) передбачається використовувати кошти гранту;
     обладнання, яке необхідно закупити, та його кількість;
     аналіз вітчизняного та зарубіжного ринку виробників обладнання;
     інформація про виробництво тепла/ тепла і електроенергії до та після впровадження проекту;
     попередні розрахунки оціночної вартості проекту, що включають попередні розрахунки вартості товарів (робіт, послуг), необхідних для виконання проекту:
 
 
Інвестиційні витрати за проектом
 
  кошти кредиту МФО (євро) грант Фонду (євро) власні кошти бенефіціара (грн.) загальні витрати (євро)
Машини і обладнання        
Будівлі та споруди        
Система приєднань і передачі електроенергії        
Технічний нагляд за виконанням будівельних робот        
Земля        
Розробка проектної документації        
Фінансові нарахування         
Інше (вказати)        
ВСЬОГО        
 
4. Інформацію про стан розробки та затвердження проектної документації (стадія проектування: ескізний проект, техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, проект, робочий проект, робоча документація).
 
5. Очікувані та розрахункові показники результативності проекту:
     економічна ефективність проекту (чиста приведена вартість, внутрішня норма дохідності, період окупності проекту);
     очікуваний обсяг заощадженої електроенергії/ інших енергоносіїв та їх еквівалент об'єму газу, необхідного для виробництва цієї енергії при ефективності перетворення 60 %;
     зменшення викидів вуглецю та інших шкідливих газів і їх еквівалент зекономленої електроенергії;
     у разі коли бенефіціаром є комунальне підприємство, необхідно оцінити очікувану доступність їх послуг за ціною за результатами проекту (вплив на тарифи);
     інший позитивний вплив, який матиме довкілля;
     позитивні зміни в поведінкових та мотиваційних бар'єрах, що пов'язані або є причиною неефективного використання енергії.
 
ІІ. До проектної пропозиції щодо ініціювання інвестиційного проекту, який передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності, додаються:
1) інформація щодо способу забезпечення погашення та обслуговування позики, у тому числі вплив на тариф;
2) інформація міської ради про намір розгляду питання надання місцевої гарантії для залучення позики МФО (у разі коли позика залучається під місцеві гарантії);
3) інформація про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з погашення та обслуговування раніше наданих позик та довгострокових кредитів комерційних банків, у тому числі іноземних;
4) розрахунки скорочення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції (поглинання) парникових газів, виконані згідно з вимогами розділу IV наказу Нацекоінвестагентства від 25.06.2008 № 32, зареєстрованого в Мін’юсті 17.07.2008 за № 664/15355.
 
 
* Подається українською та англійською мовами

Паспорт Проекту[1]————————————
                                                                назва проекту
 
Відповідальний виконавець  
Мета проекту  
МФО  
Оціночна вартість проекту
 
Інвестиції МФО
 
Грант Е5Р[2]
 
Технічна допомога
 
Власні кошти
 
Стислий опис проекту
 
 
За кошти МФО буде профінансовано:
____________(перелік товарів, робіт та послуг)
 
За кошти гранту E5P буде профінансовано:
____________(перелік товарів, робіт та послуг)___________
Очікувані результати  
Чиста приведена вартість  
Термін окупності проекту  
Рентабельність проекту  
Зниження споживання електроенергії, газу тощо  
Зниження CO2  
Додаткові вигоди  
Стан підготовки проекту (стадія проектування, терміни та джерела фінансування розробки проектної документації)  
Питання, що потребують вирішення  
 


[1]Подається українською та англійською мовами
[2] Гранти Фонду  Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5р) надаються відповідно до Правил Фонду ( дивись Додаток 2 до угоди про внесок між Україною та Європейським банком   реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства   з енергоефективності та довкілля  { Угоду ратифіковано Законом N 3596-VI ( 3596-17 ) від 06.07.2011 }
Співробітництво України у рамках
Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд E5P / Шведська ініціатива)
 
Історія співробітництва
 
Під час свого головування в Європейському Союзі, у 2009 році, влада Швеції запропонувала розпочати програму Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, фінансова підтримка якого буде надходити з Фонду.
Рішення про заснування Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі – Фонд E5P) прийнято 28.04.2009 спільно Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейською Комісією, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною Фінансовою Корпорацією.
Фонд Е5Р створено шляхом об’єднання внесків Вкладників для здійснення фінансової підтримки у вигляді грантів та технічної допомоги в реалізації проектів з підвищення енергоефективності та поліпшення екології, результатом яких має стати значне скорочення споживання електроенергії, зменшення викидів вуглекислого газу (CO2) та інших парникових газів в першу чергу, в Україні. Типовими проектами в цій сфері є проекти з теплопостачання, водопостачання та водовідведення, управління твердими відходами, ізоляція або енергоефективність в громадських чи житлових будинках.
26.11.2009 в Стокгольмі відбулося Установче засідання Асамблеї вкладників.
10.11.2010 Радою Директорів ЄБРР було ухвалено Правила Фонду Е5Р, що дозволило офіційно розпочати діяльність.
Розпорядником Фонду Е5Р є ЄБРР, який надає адміністративну підтримку діяльності Фонду.
Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля ратифікована 06.07.2011. Угодою передбачається внесок України в розмірі 10 млн. євро на рахунок Фонду, який сплачуватиметься щороку протягом 5 років внесками по 2 млн. євро. Протягом 2011 – 2012 років Україна сплатила два перших внески у розмірі 4 млн. євро.
На сьогодні вкладниками Фонду є 12 країн та організацій, що висловили намір брати участь у Фонді із внесками: ЄК– 40 млн. євро; Швеція – 24 млн. євро; Україна – 10 млн. євро; Данія – 5 млн. євро; Естонія – 160 тис. євро; Латвія – 50 тис. євро; Литва – 28 тис. євро, Норвегія –5 млн. євро; USAID (США) – 5,325 млн. євро; Фінляндія – 2 млн. євро; Польща – 915 тис. євро; Ісландія – 56 тис. євро. Станом на 28.02.2013 вкладниками було оголошено про виділення 92,5 млн. євро, з яких вже сплачено 81,8 млн.  євро.
Вкладники Фонду E5P
Вкладник
Схвалення
Внесок
Сплачено
1.               Данія
ü
5,000,000
2,689,871
2.               Естонія
ü
160,000
96,000
3.               Європейська Комісія
ü
40,000,000
40,000,000
4.               Фінляндія
ü
2,000,000
1,500,000
5.               Ісландія
ü
56,842
56,842
6.               Латвія
ü
50,000
20,000
7.               Литва
ü
28,962
28,962
8.               Норвегія
ü
5,000,000
5,897,917
9.               Польща
ü
915,106
915,106
10.            Швеція
ü
24,000,000
23,178,510
11.            Україна
ü
10,000,000
4,000,000
12.            США (USAID)
ü
5,325,000
3,431,707
 
Разом, євро
 
92,585,910
81,814,915
Крім того, Японія, Словаччина, Румунія, Чехія, Швейцарія, Канада та Німеччина висловили зацікавленість щодо участі в Фонді Е5Р та намір розглянути питання можливого внеску.
За результатами двох засідань Асамблеї Вкладників Фонду Е5Р у 2011 та 2012 роках було затверджено 1 грантовий та 7 інвестиційних енергоефективних проектів у сфері розвитку відновлення та модернізації теплопостачання міст України. Загальна оціночна вартість проектів складає 139,31 млн. євро, з яких позики МФО – 83,79 млн. євро, гранти технічної допомоги, що надаватимуться з коштів Фонду Е5Р – 30,26 млн. євро (у співвідношенні: на 2,7 євро позики - 1 євро гранту).
Проекти затверджені Асамблеєю вкладників
Проект
МФО
Вартість, млн. євро
Позика, млн. євро
Грант, млн. євро
1.              Водопостачання м. Миколаїв
ЄІБ
31,07
15,54
5,1
2.              Теплопостачання м. Житомир
ЄБРР
15,67
10,0
5,0
3.              DemoUkraina
НЕФКО
14,5
4,0
0,5
4.              Теплопостачання в м. Рівне (Сошенко)
НЕФКО
2,75
1,75
0,5
5.              Теплопостачання м. Тернопіль
ЄБРР
15,77
10,0
5,0
6.              Теплопостачання м. Львів
ЄБРР
34,0
20,0
10,0
7.              Енергоефективність в громадських будівлях м. Дніпропетровськ
ЄБРР
25,55
22,5
2,5
8.              Грант для Нацкомунпослуг
СБ / ЄБРР
1.66
 
Разом, млн. євро
 
139,31
83,79
30,26
За результатами п’яти засідань Координаційної групи Фонду Е5Р Українською стороною спільно з міжнародними організаціями було презентовано та підтримано ряд нових інвестиційних проектів в містах Донецьк, Луцьк, Житомир, Луганськ, Сєверодонецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг, Черкаси, Севастополь, Львів,  Київ та Донецькій області на загальну суму понад 240 млн. євро (сума грантів – близько 55 млн. євро). Реалізація таких проектів дозволить поліпшити якість послуг населенню з тепло та водопостачання, значно підвищити рівень енергозбереження шляхом зменшення обсягів споживання енергоресурсів установами комунальної сфери, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, сприятиме переходу на використання відновлювальних та альтернативних джерел енергії.
Проекти, які розглядаються для фінансування Фондом Е5Р
(за участю Виконуючих Агенцій)
Проект
МФО
Вартість, млн. євро
Позика, млн. євро
Грант, млн. євро
1.              Теплопостачання м. Донецьк
ЄБРР/ НЕФКО
27,5
15,0/4,0
7,5
2.              Модернізація системи теплопостачання у м. Луганськ
ЄБРР/ НЕФКО
31,5
20,0/4,0
5,0/1,0
3.              Реконструкція системи теплопостачання м. Луцьк
ЄБРР
14,9
10,0
4,0
4.              Встановлення теплових пунктів у. м. Запоріжжя
ЄБРР
6,6
6,0
2,0
5.              Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у закладах бюджетної сфери м. Києва
НЕФКО
9,3
5,0
1,5
6.              Підвищення енергоефективності об’єктів державної сфери м. Житомир
НЕФКО
4,705
3,0
1,35
7.              Теплопостачання м. Сєверодонецьк
НЕФКО
6,0
4,0
2,0
8.              Теплопостачання м. Кривий  Ріг
ЄІБ
44,0
22,0
9,5
9.              DemoUkraina 2
НЕФКО
10,0
4,0
0,4
10.           Теплопостачання Донецької обл.
ЄБРР
32,2
21,0
10,0
11.           Водопостачання м. Львів
ПІБ
19,0
11,0
2,5
12.           Теплопостачання м. Севастополь
ЄБРР
20,0
15,0
5,0
13.           Теплопостачання м. Черкаси
ЄБРР
17,5
13,0
4,5
 
Разом, млн. євро
 
243,21
157,0
56,25
На п’ятому засідання Координаційної Групи, що відбулося 30 квітня у м. Гельсінкі (Фінляндська Республіка), українською делегацією було запропоновано на розгляд учасникам Координаційної Групи Фонду Е5Р нові проекти, загальною вартістю на суму понад 37 млн. євро (орієнтовна сума грантів Фонду Е5Р – 11,73 млн. євро), а саме:
Проекти, що були представлені на розгляд на п’ятому засіданні
(для залучення Виконуючих Агенцій)
 
Проект
Вартість, млн.. євро
Позика, млн.. євро
Грант, млн.. євро
1.
Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації системи теплопостачання м. Олександрія Кіровоградської області
18,43
11,45
5,73
2.
Модернізація системи теплопостачання м. Полтава
17,06
10,0
5,0
3.
Комплексна програма заходів, щодо заміщення природного газу паливом місцевих біоенергетичних ресурсів на теплогенеруючих об’єктах КП «Ванніцяоблтеплоенерго»
2,25
1,0
1,0
 
Разом, млн. євро
37,74
22,45
11,73
 
Наступне засідання Координаційної групи Фонду Е5Р заплановане на жовтень 2013 року.  

Роз’яснення щодо процедур отримання документів, необхідних відповідно до законодавства для здійснення будівництва об’єктів

Роз’яснення щодо процедур отримання документів, необхідних відповідно до законодавства для здійснення будівництва об’єктів (залежно від категорії складності) розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіону (http://minregion.gov.ua/) у папці з назвою«Роз’яснення щодо процедур отримання документів, необхідних відповідно до законодавства для здійснення будівництва», розміщеній у рубриці «Будівництво та архітектура», а також у державного адміністратора Центру з видачі документів дозвільного характеру.