Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік зі змінами

Створено: 2017-06-28 18:26:44Оновлено: 2017-12-28 07:42:32

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 26.12.2017_№13 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 26 грудня 2017 N317 ОС Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 1. 3100000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _______________________________________ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3110000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _____________________________________________ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3118600 «Інші видатки» _____________________________________________» (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _99,052 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _99,052 тис. гривень та спеціального фонду - __0,0_ тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, затверджене рішенням Кам’янської міської ради від 29.07.2016 №292-09/VII, рішення Кам’янської міської ради від 16.12.2016 №560-12/VII «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами, наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування в місті Кам’янське для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи; інформування громади міста про соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, а також інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 3118600 Підпрограма Завдання Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради заходів, затверджених Програмою розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. 46,92 - 46,92 Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради заходів, затверджених Програмою виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. 52,132 - 52,132 Усього 99,052 - 99,052 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Програма розвитку місцевого самоврядуванняу м. Кам’янському на 2017-2021 роки 46,92 - 46,92 Регіональна цільова програма 2 Програма виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки 52,132 - 52,132 Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього 99,052 - 99,052 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Підпрограма 3118600 Завдання 1 затрат 2 продукту кількість виготовлених рекламних сюжетів соціальної направленості од журнали реєстрацій 200 кількість розміщених на зовнішніх носіях рекламних сюжетів соціальної направленості од журнали реєстрацій 200 3 ефективності кількість здійснених заходів щодо виконанняПрограми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському од розрахунок 100 кількість здійснених заходів щодо виконання Програми виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. од розрахунок 100 кількість розміщених на зовнішніх носіях рекламних сюжетів про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята од розрахунок 200 4 якості х відсоток здійснених заходів щодо виконанняПрограми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському відсоток розрахунок 100 відсоток здійснених заходів щодо Програми виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. відсоток розрахунок 100 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн) Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами) х х х ... Інвестиційний проект 2 ... Усього ____________ 1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. Начальник відділу реклами __________ (підпис) _А.О.Колісниченко (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) _Л.Ф.Шевченко (ініціали та прізвище)