Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік (апарат)

Створено: 2020-01-29 12:57:49Оновлено: 2020-01-29 12:58:53

"ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)" Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (код) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради (код) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми "N з/п" Ціль державної політики 1 Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування 5. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері розміщення зовнішньої реклами, забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого саморвядування 6. Завдання бюджетної програми "N з/п" Завдання 1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 2 здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень "N з/п" Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 779369 0 779369 769553 0 4500 -9816 0 -9816 2 здійснення завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації 13350 0 13350 13350 0 13350 0 0 0 Усього 792719 0 792719 782883 0 782883 -9836 0 -9836 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень N з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 затрат кількість штатних одиниць шт.од. штатний розпис  3 0 3 3 0 3 0 0 0 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 2 продукту 2.1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  од журнали реєстрацій  1600 0 1600 1600 0 1600 0 0 0 2.2 кількість прийнятих нормативно-правових актів  од журнали реєстрацій  30 0 30 30 0 30 0 0 0 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 3 ефективності 3.1  кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг од розрахунок   1600 0 1600  1600 0 1600 0 0 0 3.2 кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника од розрахунок 10 0 10 10 0 10 0 0 0 3.3 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 264240 0 264240 260961 0 260961 -3279 0 -3279 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 4 якості 4.1 відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів  відсоток  розрахунок 100 0 100 100 0 100 0 0 0 4.2 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг  відсоток  розрахунок 100 0 100 100 0 100 0 0 0 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана повністю. * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Начальник відділу реклами А.І.Чаленко (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище) Головний бухгалтер Н.Ю.Дорофєєва (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)