Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

ПОРЯДОК виплати щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, члени сімей яких проживають в місті Кам’янське

Створено: 2017-12-07 09:33:29Оновлено: 2017-12-07 09:35:02

ПОРЯДОК

виплати щомісячної матеріальної допомоги

сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції,

члени сімей яких проживають в місті Кам’янське

( рішення Кам’янської  міської ради від 29.09.2017 №799-19/VIІ )

 

 

1. Цей Порядок виплати щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, члени сімей яких проживають в місті Кам’янське  (надалі – Порядок) визначає умови та механізм призначення та виплати щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих  (померлих) учасників антитерористичної операції.

2. Щомісячна матеріальна допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, члени сімей яких проживають в місті Кам’янське (надалі – Допомога)  призначається та виплачується членам сім’ї загиблих (померлих):

- військовослужбовців м. Кам’янського, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які проживають в місті;

 - військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, члени сімей яких проживають в місті Кам’янське;

- військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, члени сімей яких переїхали до міста Кам’янське з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

- осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або само організувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.  

До членів сім’ї загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції належать: дружина (чоловік) (які не одружились вдруге), їх спільні діти та батьки.

3. Допомога виплачується у розмірі 1600,00 грн сім’ям загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції та розподіляється пропорційно між кожним членом сім’ї, який має право на її отримання.

Допомога може бути призначена та виплачена одному з членів сім’ї за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї (далі - уповноважений представник сім’ї).

4. Призначення та виплата Допомоги здійснюється управлінням соціальної політики міської ради.

5. Для призначення Допомоги, кожен член сім’ї, окрім дітей, особисто  або уповноважений представник сім’ї звертається до управління соціальної політики міської ради із заявою, форма якої наведена у додатку 1.

В разі наявності спільної дитини її законний представник  подає заяву, форма якої наведена у додатку 2.

До заяви додаються:

-                     копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

-                     копія реєстраційного номера облікової картки платника податків кожного члена сім’ї (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

-                     копія документа, який підтверджує статус члена сім’ї загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції;

-                     копія свідоцтва про народження дитини (для виплати Допомоги дитині);

-                     копія свідоцтво про народження загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції (для виплати Допомоги батькам);

-                     довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які переїхали до міста Кам’янське з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження);

-                     реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується Допомога.

6. Допомога сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які приймали участь в АТО, та були мешканцями міста Кам’янське відповідно до пункт 13 таблиці 1 додатка до рішення міської ради від 23.06.2017 №751-17/VII призначається з липня 2017 року.

7. Допомога особам, визначеним даним Порядком, призначається з жовтня 2017 року.

8. Відповідно до пункту 165.1.1. статті 165 Податкового кодексу України Допомога не підлягає  оподаткуванню.
9. Виплата допомоги припиняється у разі:
- зміни місця проживання членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції;
- позбавлення статусу «Сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни» у разі заміжжя (одруження);
- набуття повноліття дітьми учасників антитерористичної операції;
 Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, 
в якому виникли зазначені  обставини,  за  рішенням  органу,  який
призначив допомогу.

10. Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яка звернулась за отриманням Допомоги у п’ятиденний строк після надходження коштів на рахунок управління соціальної політики міської ради.

11. У разі виникнення спірних питань між членами сім’ї, які отримали Допомогу, питання розміру вирішуються за взаємною згодою таких осіб або у судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

ЗРАЗОК                                                            Начальнику управління

соціальної політики міської

ради

__________________________

__________________________

       (прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

_________________________  (адреса) _________________________    (телефон)

ЗАЯВА

         Прошу виплачувати мені, як члену сім’ї загиблого (померлого)
учасника АТО, (або як уповноваженому представнику сім’ї) частину
                                                                                   (необхідне підкреслити)

(або у повному обсязі) щомісячної(у) матеріальної(у) допомоги(у),

                                                                             (необхідне підкреслити)

члени сімей яких проживають в місті Кам’янське відповідно до рішення міської ради від 27.02.2015 №1258-60/VI (зі змінами від___________ №____________).

         Допомогу прошу перераховувати на банківський рахунок:

 __________________________________________________________________

(реквізити особового рахунку)

Довідка про реквізити додається.          

        

__________________                                                          _____________________

              (дата)                                                                                                                                (підпис)

          

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати
у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів.

                     Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» для виконання повноважень щодо надання адресної допомоги відповідно до рішення міської ради
від 27.02.2015 №1258-60/VI надаю добровільну згоду та дозвіл на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення моїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, в тому числі, але не обмежуючись даних паспорта, дати та місця народження, місця проживання та адреси для листування, даних індивідуального податкового номера, та інших даних, які зазначені в моїх зверненнях (заявах)). Передання Зберігачем моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства державним органам, органам місцевого самоврядування може бути здійснено без моєї попередньої згоди та повідомлення мене про такі дії.

 

 «____» ________ 20___ року         _____________                   _____________        

                                                                                               (підпис)                                      (прізвище та ініціали)                                                                                           

 

Додаток 2

до Порядку

ЗРАЗОК                                                                           Начальнику управління

соціальної політики міської  

ради

__________________________

 

__________________________

     (прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

___________________________________________________

                      (адреса)

__________________________

                (номер телефону)

ЗАЯВА

 

         Прошу виплачувати мені, як законному представнику дитини, яка має статус члена сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО, частину (або
у повному обсязі) щомісячної(у) матеріальної(у) допомоги(у),
                                                                             (необхідне підкреслити)

члени сімей яких проживають в місті Кам’янське відповідно до рішення міської ради від 27.02.2015 №1258-60/VI (зі змінами від____________ №____________).

         Допомогу прошу перераховувати на банківський рахунок:

 __________________________________________________________________

(реквізити особового рахунку)

Довідка про реквізити додається.          

         

__________________                                                                      _____________________

              (дата)                                                                                                                                (підпис)

         

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати
у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів.

             Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» для виконання повноважень щодо надання адресної допомоги відповідно до рішення міської ради
від 27.02.2015 №1258-60/VI надаю добровільну згоду та дозвіл на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення моїх персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, в тому числі, але не обмежуючись даних паспорта, дати та місця народження, місця проживання та адреси для листування, даних індивідуального податкового номера, та інших даних, які зазначені в моїх зверненнях (заявах)). Передання Зберігачем моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства державним органам, органам місцевого самоврядування може бути здійснено без моєї попередньої згоди та повідомлення мене про такі дії.

«____» _______ 20___ року         _______________           _________________        

                                                                                               (підпис)                                      (прізвище та ініціали)