Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Начальник відділу

Начальник відділу

ПРОЦИК Іван Іванович

Посада: Начальник відділу
Кабінет №: 304
Освіта: повна вища
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Начальник відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – начальник відділу) є посадовою особою виконавчих органів Кам’янської міської ради, призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з посади в установленому законодавством порядку. 1.2. На посаду начальника відділу призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років, вільно володіють державною мовою. 1.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. 1.4. Начальнику відділу безпосередньо підпорядковані головні спеціалісти відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі - відділ). 1.5. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із головних спеціалістів відділу. 1.6. У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», «Про відпустки», «Про соціальний діалог в Україні», Кодексом законів про працю України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №768) та іншими законодавчими й нормативними документами за напрямом діяльності, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядчими актами міського голови, регламентами міської ради та виконавчих органів міської ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, Правилами етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), положенням про відділ, цією посадовою інструкцією. 1.7. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи щодо державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти за напрямом діяльності, практику їх застосування, законодавство про працю, Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, Правила етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), інструкцію з діловодства у виконавчих органах Кам`янської міської ради, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп’ютері. ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Начальник відділу: 2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, планує, спрямовує і контролює роботу відділу, вивчає, узагальнює, поширює досвід і впроваджує прогресивні методи організації роботи, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. 2.2. Забезпечує підготовку проєктів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету у межах повноважень відділу. 2.3. Організовує та веде претензійну і позовну роботи у справах з трудових спорів у встановленому законодавством порядку. 2.4. Бере участь у судових справах з трудових спорів, як уповноважена особа від імені міської ради, міського голови та виконавчого комітету міської ради в порядку самопредставництва. 2.5. Аналізує наслідки розгляду позовів у судових справах з трудових спорів, вносить міському голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів. 2.6. Бере участь у роботі комісій, груп та інших колегіальних органах, що створюються за ініціативою міського голови, міської ради та виконавчого комітету міської ради. 2.7. Забезпечує своєчасне виконання контрольних документів. 2.8. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб підприємців та громадян відповідно напрямків діяльності відділу. 2.9. Уносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу. 2.10. Інформує територіальну громаду з питань, віднесених до повноважень відділу. 2.11. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог чинного законодавства. 2.12. Забезпечує збереження інформації, що стала йому відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню. 2.13. Забезпечює в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником яких є відділ. 2.14. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни, виконання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи. 2.15. Розробляє положення про відділ та посадові інструкції працівників відділу. 2.16. Уносить пропозиції щодо формування кадрового резерву на посадових осіб відділу. 2.17. Бере участь в особистому прийомі громадян керівництвом міської ради. 2.18. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. ІІІ. ПРАВА 3.1. Начальник відділу має право: 3.1.1. Представляти інтереси в усіх без винятку органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування з питань що належать до повноважень відділу. 3.1.2. Брати участь у роботі спеціальних комісій з розслідування нещасних випадків, які сталися на виробництві та нещасних випадках невиробничого характеру. 3.1.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до повноважень відділу. 3.1.4. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов’язків. 3.1.5. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та матеріали для виконання покладених на нього функцій (завдань) в межах повноважень відділу. 3.1.6. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень відділу. 3.1.7. Від імені міської ради, її виконавчого комітету та міського голови бути позивачем та відповідачем у судах, зокрема, звертатися до суду у справах з трудових спорів, для реалізації повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування. 3.1.8. Перевіряти дотримання законодавства про працю та зайнятість населення у виконавчих органах міської ради (департаментах, управліннях, відділах, секторах) та на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади. 3.1.9. Брати участь у засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться у виконавчих органах міської ради, у разі розгляду на них питань віднесених до повноважень відділу. 3.1.10. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 3.1.11. Уносити пропозиції щодо заохочень та накладення стягнень на працівників відділу. 3.1.12. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов’язків. 3.1.13. Оприлюднювати інформацію в засобах масової інформації з питань, віднесених до повноважень відділу. 3.1.14. Підвищувати свою кваліфікацю, в тому числі шляхом самоосвіти, навчання на курсах, участі у семінарах і нарадах. ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4.1. Начальник відділу несе відповідальність за: 4.1.1. Невиконання рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 4.1.2. Неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та виконавчого комітету. 4.1.3. Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань (функцій), покладених на нього. 4.1.4. Недостовірність даних наданих керівництву. 4.1.5. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, правил врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Кам`янської міської ради. 4.1.6. Порушення Попередження про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодексу етики). 4.1.7. Розголошення персональних даних та незаконний доступ до них.