Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Начальник відділу

Начальник відділу

ПРОЦИК Іван Іванович

Посада: Начальник відділу
Кабінет №: 304
Освіта: повна вища
Телефон: 098 0466755
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Начальник відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – начальник відділу) є посадовою особою виконавчих органів Кам’янської міської ради, призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з посади в установленому законодавством порядку. 1.2. На посаду начальника відділу призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше 2 років, вільно володіють державною мовою. 1.3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. 1.4. Начальнику відділу безпосередньо підпорядковується завідувач сектору з питань колективно-договірного врегулювання та охорони праці, завідувач сектору контролю та нагляду з питань праці й зайнятості населення, головний бухгалтер відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі - відділ). 1.5. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із завідувачів сектору відділу, відповідно до розпорядження міського голови. 1.6. У своїй діяльності начальник відділу керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», «Про відпустки», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Кодексом законів про працю України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1132, постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №768), Порядком накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2013 № 509, наказом від 22.06.2017 року № 76 Державної служби України з питань праці «Про затвердження Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця», наказом від 18 серпня 2017 року № 1338 Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2017 року за № 1500/31368, постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17 січня 2018 року № 55 та іншими законодавчими й нормативними документами за напрямом діяльності, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядчими актами міського голови, регламентами міської ради та виконавчих органів міської ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Правилами етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), положенням про відділ, цією посадовою інструкцією. 1.7. Начальник відділу повинен знати Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи щодо державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти за напрямом діяльності, практику їх застосування, законодавство про працю, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Правила етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), інструкцію з діловодства у виконавчих органах Кам`янської міської ради, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп’ютері. ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Начальник відділу: 2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, спрямовує і контролює роботу відділу, вивчає, узагальнює, поширює досвід і впроваджує прогресивні методи організації роботи, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. 2.2. Визначає ступінь відповідальності завідувачів сектору відділу та його спеціалістів. 2.3. Видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. 2.4. Вносить за погодженням з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради пропозиції міському голові щодо структури відділу. 2.5. Надає на затвердження міському голові проект штатного розпису відділу з розрахунками видатків на його утримання в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників. 2.6. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу. 2.7. Укладає в межах своїх повноважень договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності відділу. 2.8. Відкриває і закриває рахунки в органах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах. 2.9. Інформує територіальну громаду з питань, віднесених до повноважень відділу. 2.10. Організовує та здійснює особистий прийом громадян. 2.11. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 2.12. Забезпечує виконання працівниками відділу вимог чинного законодавства. 2.13. Планує роботу відділу та забезпечує контроль за виконанням запланованих заходів. 2.14. Організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами підприємцями з питань, що належать до повноважень відділу. 2.15. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб підприємців та громадян відповідно напрямків діяльності відділу. 2.16. Здійснює заходи щодо матеріально-технічного забезпечення відділу. 2.17. Забезпечує збереження інформації, що стала йому відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню. 2.18. Веде облік печаток та штампів, бланків суворої звітності та правильність їх використання. 2.19. Організовує роботу, пов’язану з захистом персональних даних осіб, які перебувають на обліку та внесені до бази персональних даних. 2.20. Забезпечює в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником яких є відділ. 2.21. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни, виконання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку. ІІІ. ПРАВА 3.1. Начальник відділу має право: 3.1.1. Представляти інтереси в усіх без винятку органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування з питань що належать до повноважень Відділу. 3.1.2. Підписувати банківські та фінансово-господарські документи. 3.1.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень. 3.1.4. Видавати посадовим особам відділу довіреності на право представляти інтереси відділу. 3.1.5. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов’язків. 3.1.6. Видавати накази та направлення на проведення інспекційних відвідувань. 3.1.7. Розглядати справи про накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. 3.1.8. Виносити постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. 3.1.9. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та матеріали для виконання покладених на нього функцій (завдань) в межах повноважень які входять до його компетенції. 3.1.10. Уносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 3.1.11. Уносити пропозиції щодо заохочень та накладення стягнень на працівників відділу. 3.1.12. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов’язків. 3.1.13. Оприлюднювати інформацію в засобах масової інформації з питань, віднесених до повноважень відділу. 3.1.14. Підвищувати свою кваліфікацю, в тому числі шляхом самоосвіти, навчання на курсах, участі у семінарах і нарадах. ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4.1. Начальник відділу несе відповідальність за: 4.1.1. Невиконання рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 4.1.2. Неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та виконавчого комітету. 4.1.3. Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань (функцій), покладених на нього. 4.1.4. Недостовірність даних наданих керівництву. 4.1.5. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, правил врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Кам`янської міської ради. 4.1.6. Порушення Попередження про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодексу етики). 4.1.7. Розголошення персональних даних та незаконний доступ до них.