Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району

КОЛІСНІЧЕНКО Світлана Сергіївна

Адреса роботи: вул. Затишна, 3 м. Кам`янське, 51909
Кабінет №: 308
Телефон: (0569) 56-07-21

 

Працює (посада, підрозділ,
орган, в якому працює, з якого часу)

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району міської ради
з 15.12.2015

 
Громадянство України з 24 серпня 1991 року  

Число, місяць і рік народження

 

07 серпня 1979 року

Місце народження

 

Україна, Дніпропетровська обл..,
м. Дніпродзержинськ

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

 

повна вища,
Дніпродзержинський державний технічний університет, 2001р., «Облік і аудит», економіст 
з обліку і аудиту;
ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2013р., «Правознавство», спеціаліст з правознавства

Науковий ступінь, вчене звання

  не має

Володіння мовами

 

українською, російською – вільно; італійською – читає і може розмовляти; французькою – читає та перекладає зі словником

Нагороди, почесне звання

 

Подяка міського голови (2011), нагрудний знак «Відзнака міського голови» (2015), нагрудний знак «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня (2017), Почесна відзнака голови Дніпропетровської обласної ради (2016), нагрудний знак Дніпропетровської обласної ради «За розвиток місцевого самоврядування» (2016 рік)

Прийняття Присяги посадової особи місцевого самоврядування

 

15 грудня 2015 року

Ранг посадової особи місцевого самоврядування

 

9 ранг 
15 грудня 2015 року

Загальний стаж роботи

  10 років 3 місяці

Стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

  1 рік 10 місяців

Депутат ради (найменування ради, депутат від якої партії, блоку)

 

-

Стягнення   не має
 

Трудова діяльність

 

Місяць, рік

посада, підрозділ, орган, в якому працював (навчався)

09.1996 до 06.2001

студентка Дніпродзержинського державного технічного університету

10.2002 до 12.2003

бухгалтер; приватне підприємство;
м. Дніпродзержинськ

2003 до 2015 приватний підприємець

07.2013 до 12.2015

заступник генерального директора з загальних питань; комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «МІСЬКВОДОКАНАЛ»;
м. Дніпродзержинськ

12.2015 по цей час

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району  Кам'янської міської ради;
м. Кам'янське

 

Довідка підготовлена 23 жовтня 2017 року

 
1. Посадові обов’язки

1.1.    Здійснює керівництво діяльністю адміністрації Південногорайону Кам’янської міської ради (далі – адміністрація), несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради за виконання покладених на адміністрацію завдань.

1.2.    Спрямовує, координує та контролює діяльність адміністрації

1.3.    Представляє без довіреності адміністрацію у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.

1.4.    Є головним розпорядником бюджетних коштів та розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису адміністрації.

1.5.    Видає у межах своїх повноважень розпорядження з питань виконання функцій і обов’язків органу опіки та піклування та накази з основної діяльності, з кадрових, адміністративно-господарських питань, контролює їх виконання.

1.6.    Укладає та розриває в межах своїх повноважень договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності адміністрації, видає довіреності.

1.7.    Відкриває і закриває у межах своїх повноважень банківські рахунки, має право першого підпису на банківських документах.

1.8.    Уносить міському голові пропозиції щодо структури адміністрації району міської ради та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.9.    Уносить міському голові пропозиції щодо штатного розпису адміністрації району з розрахунком кошторисів на утримання у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання та погоджує пропозиції щодо штатного розпису підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.10.  Уносить міському голові пропозиції щодо преміювання працівників адміністрації району міської ради та погоджує пропозиції щодо преміювання працівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.11.  Затверджує положення про структурні підрозділи адміністрації, погоджує посадові (службові) інструкції працівників адміністраціїта підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

Затверджує робочі інструкції технічних працівників та обслуговуючого персоналу адміністрації району міської ради та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.12.  Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району міської ради та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.13.  Вирішує питання щодо встановлення надбавок за вислугу років, службових відряджень, надання відпусток, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників адміністрації, а також погоджує вирішення зазначених питань щодо керівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.14.  Уносить міському голові подання про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування – працівникам адміністрації та погоджує подання про присвоєння рангів посадовим особам підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.15.  Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників (крім технічних працівників та обслуговуючого персоналу) адміністрації, застосування до них заходів заохочень та дисциплінарних стягнень, а також погоджує вирішення зазначених питань в підпорядкованих адміністрації виконавчих органах.

1.16.  Приймає на роботу та звільняє в установленому порядку технічних працівників та обслуговуючий персонал адміністрації.

1.17.  Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій в адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органах.

1.18.  Забезпечує підвищення кваліфікації посадових осіб адміністрації та сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.19.  Підписує річні плани роботи адміністрації та погоджує річні плани роботи підпорядкованих адміністрації виконавчих органів, здійснює загальний контроль за їх виконанням.

1.20.  Погоджує (підписує) пропозиції керівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів щодо формування річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

1.21.  Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада та її виконавчий комітет.

1.22.  Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання організаційно-розпорядчих документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що зокрема відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

1.23.  Розглядає документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

1.24.  Підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити на інформацію, документи, що надсилаються до органів державної влади та місцевого самоврядування, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови, крім випадків, установлених законодавством України.

1.25.  Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов’язків.

1.26.  Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

1.27.  Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради на території району в межах наданих адміністрації повноважень.

1.28.  Забезпечує виконання працівниками адміністраціїта підпорядкованих адміністрації виконавчих органів вимог чинного законодавства.

1.29.  Забезпечує розроблення проектів розпорядчих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови) з питань, віднесених до повноважень адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.30.  Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчихта інших допоміжних органів, утворених при міському голові, виконавчому комітеті міської ради та адміністрації.

1.31.  Звертається до суду з питань віднесених до повноважень адміністрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.32.  Інформує територіальну громаду з питань, віднесених до компетенції адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів.

1.33.  Несе персональну відповідальність перед мешканцями містаза неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

1.34.  Сприяє організації проведення виборів, референдумів, місцевих опитувань та інших заходів народного волевиявлення на території району відповідно до чинного законодавства.

1.35.  Забезпечує спрямування та координацію діяльності органів самоорганізації населення на території району.

1.36.  Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дні за визначенням відповідальним черговим по місту.

1.37.  Несе відповідальність за свою діяльність в межах, визначених законодавством України.

1.38.  Надає пропозиції щодо розміщення на території району тимчасових споруд, об’єктів благоустрою, будівель і споруд з урахуванням потреб торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення.

1.39.  Погоджує розміщення на території району тимчасових споруд, об’єктів благоустрою, будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгівельного та інших призначань, в тому числі погодження земельних ділянок під їх розміщення.

1.40.  Надає пропозиції щодо облаштування на території району зупинок пасажирського транспорту, пішохідних переходів, засобів обмеження швидкості руху автомобільного транспорту та інших заходів, спрямованихна забезпечення безпеки дорожнього руху, узгодження їх розміщення або ліквідації.

1.41.  Узгоджує розташування, благоустрій та облаштування відстою пасажирського транспорту біля прикінцевих зупинок.

1.42.  Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

1.43.  Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
 

2. Підпорядкованість виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, організацій та установ міста

2.1. Перелік підпорядкованих виконавчих органів, діяльність яких координує та контролює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району міської ради

2.1.1      Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради.

2.1.2      Служба у справах дітей адміністрації Південного району Кам’янської міської ради.

2.2. Перелік підпорядкованих установ, діяльність яких координує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Південного району міської ради

2.2.1.    Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Південного району.

2.3. Перелік підприємств або закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське, які підпорядковані, підзвітні та підконтрольні заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голові адміністрації Південного району міської ради

Комунальна установа «Центр молодіжних ініціатив» Кам’янської міської ради.