Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Створено: 2019-08-08 06:30:10Оновлено: 2019-08-08 07:23:09

 

Додаток 1
до Колективного договору


П Р А В И Л А
внутрішнього трудового розпорядку для працівників
адміністрації Заводського району Камянської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради (далі – Правила) розроблені та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

1.2. Правила регулюють трудові відносини між Кам’янським міським головою (далі – Роботодавець) і працівниками адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради (далі – працівники). Від імені Роботодавця виконання обов’язків покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голову адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради (далі – голова адміністрації) відповідно до делегованих повноважень.

1.3. Виконавчі органи міської ради, підпорядковані адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради, можуть застосовувати власні правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.4. Правила розроблені відповідно до ст.43 Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

1.5. Питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішуються Роботодавцем та адміністрацією Заводського району Кам’янської міської ради (далі – адміністрація) у межах наданих їй повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за погодженням з уповноваженим представником від трудового колективу.

1.6. Правила обов’язково розміщуються на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради.

ІІ. Порядок прийняття на роботу i звільнення працівників

2.1.   Прийняття Працівників на роботу.

2.1.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору згідно з Кодексом законів про працю України.

2.1.2. Працівники  приймаються на роботу в порядку, встановленому чинним законодавством України:

-  на посаду голови адміністрації - шляхом затвердження міською радою;

- на посади посадових осіб адміністрації - на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, шляхом  призначення міським головою;

-  на посаду службовців - шляхом призначення міським головою;

- технічних працівників та обслуговуючий персонал адміністрації приймає на роботу  голова адміністрації.

Проведення конкурсу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування, Регламентом виконавчих органів Камя’нської міської ради, розпорядженнями міського голови.

2.1.3.   На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків, відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики».

При призначенні на певні посади враховуються освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень осіб, їх післядипломна підготовка, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків, стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та загальний стаж відповідно до вимог типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування.

2.1.4.   На службу в адміністрацію не можуть бути прийняті особи:

-   визнані судом недієздатними;

-   які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

-   які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

-   які, у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

2.1.5. Прийняття на роботу здійснюється на підставі письмової заяви особи, яка претендує на зайняття посади (далі – особа).

2.1.6. При прийнятті на роботу особи зобов’язані:

-   надати трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, медичну довідку про стан здоров’я, згоду на збір та обробку персональних даних;

-   пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, диплом або інший документ про освіту, військовий квиток (тимчасове посвідчення, посвідчення про приписку до призовної дільниці), свідоцтво про загальнообов`язкове  державне соціальне страхування (за наявності).

При прийомі на роботу, яка потребує спеціальних знань, керівництво адміністрації має право вимагати від працівника пред'явлення диплому або іншого документу про набуття фахової освіти чи професійної підготовки.

Також особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

2.1.7. Службовці, технічні працівники та обслуговуючий персонал при прийнятті на роботу надають:

-  особовий листок з обліку кадрів та фотокартку розміром 4 х 6 см;

-  копію документа про освіту;

-  направлення на роботу (для осіб, що знаходяться на обліку у міському центрі зайнятості);

-   копію документа, який посвідчує особу;

-   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-   копію військового квитка для військовозобов’язаних;

-   копію документа про наявність пільг;

-   копію посвідчення водія;

-   медичну довідку;

- копію пенсійного посвідчення, свідоцтво про загальнообов`язкове  державне соціальне страхування (у разі наявності).

2.1.8.   При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

2.1.9. Трудову книжку, оформлену в установленому порядку, працівник надає за місцем роботи в перший робочий день.

2.1.10. Особи, які вперше прийняті на службу в органи місцевого самоврядування, у день прийняття відповідного рішення, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування (далі – Присяга).

2.1.11. Посадові особи місцевого самоврядування, які вперше приймаються на службу в орган місцевого самоврядування, вважаються такими, що вступили на посаду  з моменту складення Присяги.

2.1.12. При призначенні посадові особи ознайомлюються із Попередженням про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, та Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

2.1.13. Випробування та стажування при прийнятті на службу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.1.14. Призначення (прийняття) на роботу оформлюється наказом адміністрації, з яким працівник ознайомлюється під підпис.

2.1.15. У наказі має бути зазначено найменування роботи (посади) відповідно до штатного розпису, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.

2.1.16. На всіх Працівників, які працюють понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

2.1.17. Працівникам, прийнятим на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.2.   Звільнення Працівників

2.2.1. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законами України.

2.2.2. За ініціативою працівників трудові відносини припиняються згідно зi статтями 38 та 39 Кодексу законів про працю України.

2.2.3. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши письмово про це Роботодавця за два тижні.

При розірванні трудового договору з ініціативи працівників з поважних причин, передбачених чинним законодавством, Роботодавець звільняє у строки, про який просить працівник.

2.2.4. Строковий трудовий договір розривається на прохання працівників достроково у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню ними роботи за трудовим договором, а також у випадках порушення Роботодавцем законодавства про працю та умов колективного договору, з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством України.

2.2.5. Розірвання трудового договору з ініціативи Роботодавця здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2.6. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі та в порядку, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  іншими законами України, а також у разі:

-   порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-    порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

-   досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Посадові особи місцевого самоврядування, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», підлягають звільненню у триденний строк з дня отримання міською радою копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

2.2.7.  У день звільнення адміністрація повинна видати працівникові належно оформлену трудову книжку та здійснити з ним повний розрахунок відповідно до чинного законодавства. Днем звільнення вважається останній день роботи.

Працівник зобов’язаний при звільненні повернути видане посвідчення, підписати обхідний лист.

2.2.8. При звільненні з роботи або при переміщенні працівника з одного службового приміщення в інше, він зобов’язаний погодити питання передачі та прийому майна і матеріальних цінностей із завідувачем господарством та, за необхідністю, – із начальником обліково-фінансового відділу адміністрації.

2.2.9. Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства, з посиланням на відповідний пункт та статтю закону.

III. Основні обов’язки Працівників

Працівники зобов’язані:

3.1.  При виконанні посадових обов’язків діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, іншими нормативно-правових актах вищого рівня, розпорядчими актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечувати відповідно до їх повноважень ефективну діяльність адміністрації.

3.2.  Додержуватися прав та свобод людини і громадянина.

3.3. Забезпечувати нерозголошування та збереження персональних даних фізичних осіб, конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню.

3.4. Постійно підвищувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, удосконалювати організацію службової діяльності.

3.5. Сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, додержуватись трудової дисципліни.

3.6. Шанобливо ставитись до громадян, дотримуватись загальновизначених етичних норм поведінки, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації).

3.7. Не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави, дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування та позитивну репутацію органів місцевого самоврядування.

3.8. Уважно та з повагою ставитись до колег по роботі, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

3.9. Уживати заходів негайного усунення причин та умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків та негайно повідомляти про це керівництву адміністрації.

3.10. Додержуватись вимог щодо охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

3.11. Утримувати свої робочі місця в належному стані, не палити у службових приміщеннях.

3.12. Забезпечувати збереження матеріальних цінностей та документів, нести персональну відповідальність за ушкодження майна на закріпленому робочому місці.

3.13. До звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно визначеним особам.

3.14. Ефективно використовувати оргтехніку, дбайливо ставитись до майна, економно та раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси.

3.15. Уживати всіх необхідних заходів по повідомленню до 11 години дня безпосереднього керівника або заступника начальника відділу із загальних питань та роботи з персоналом адміністрації про неявку на роботу з поважних причин (у зв’язку з хворобою чи доглядом за хворим членом сім’ї, тощо).

3.16. У разі тимчасової непрацездатності надавати належним чином оформлені лікарняні листи у перший день виходу на роботу.

3.17. Для утримання у належному санітарному стані адміністративного будинку закріпити для прибирання за:

3.17.1. Апаратом адміністрації:

- кабінети №№301-319, 201-218, 111.

- коридор ІІІ поверху;

- коридор ІІ поверху;

- хол ІІІ поверху;

- сходи з ІV до І поверху (ліве крило);

- сходи з ІV до І поверху (праве крило);

- туалети ІІІ поверху;

- туалети ІІ поверху;

- підвал лівого крила (коридор, сходи, більярдна, архів, майстерня, бойлерна, вентиляційна);

- радіорубка.

3.17.2. Управлінням соціального захисту населення адміністрації:

- кабінети І поверху №№101-122 (громадська приймальня) (крім кабінету №111);

- коридор І поверху;

- вестибюль І поверху;

- робоче місце чергового;

- сходи з І поверху до дверей та вихід з будинку (праве, ліве крила);

- туалети І поверху;

- підвал правого крила (архів управління, коридор – праве крило).

3.18. Від кожного кабінету повинно бути не менше ніж 2 ключі, з яких: перший – у працівника, другий – у прибиральника службових приміщень.

Ключі від комірчин прибиральників службових приміщень в опечатаному конверті повинні зберігатися у відповідальних чергових.

Залишати ключі від кабінетів відповідальним черговим забороняється.

3.19. Від підсобних приміщень повинно бути не менше, ніж два ключі,  з яких: перший – у завідувача господарством, другий – у відповідального чергового.

3.20. Відповідальність за економне витрачання електричної енергії покладається:

-  в кабінетах на робочих місцях – на працівників;

-  в коридорах:

1-й поверх правого крила       -         на головного спеціаліста з питань діловодства відділу
                                                            загально-правової та кадрової роботи управління соціального
                                                            захисту населення

1-й поверх лівого крила           -        на начальника відділу персоніфікованого обліку пільговиків
                                                            управління соціального захисту населення

2-й поверх правого крила       -         на начальника відділу ведення Державного реєстру виборців

2-й поверх лівого крила           -        на начальника відділу забезпечення життєдіяльності району

3-й поверх правого крила       -         на секретаря керівника відділу із загальних питань та роботи з
                                                            персоналом

3-й поверх лівого крила          -         на начальника обліково-фінансового відділу

вестибюль, гардероб, сходи    -         на відповідальних чергових.

 

3.21. У випадку великого снігопаду чоловічий склад посадових осіб приймає участь у очищенні прилеглої до адміністративного будинку території від снігу.

IV. Основні права Працівників

Працівники мають право:

 4.1. На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, колег та громадян.

4.2. На оплату праці залежно від посади, яку вони обіймають, рангу, який їм присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

4.3. На просування по службі відповідно до професійної освіти за результатами щорічної оцінки та атестації.

4.4.  На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

4.5.  На соціальний і правовий захист своїх законних прав й інтересів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.6.  На отримання в порядку, встановленому законодавством України, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріалів та інформації, необхідних для виконання своїх службових обов’язків.

4.7. На отримання у порядку і в межах, встановлених чинним законодавством України, інформації щодо матеріалів своєї особової справи  та ознайомлення з іншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах міцевого самоврядування.

4.8. На проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них.

4.9. На захист своїх законних прав та інтересів в органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

V. Основні обов’язки Роботодавця

Роботодавець зобов’язаний:

5.1. До початку роботи за укладеним трудовим договором:

- ознайомити працівника з Положенням про адміністрацію,  правилами внутрішнього трудового розпорядку, Регламентами Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, Кодексом етики і моралі працівників виконавчих органів Кам’янської міської ради, колективним договором;

- проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, охорони праці та протипожежної охорони;

- ознайомити працівника з посадовою інструкцією, умовами оплати праці, роз’яснити його правами та обов'язками;

- визначити працівникові робоче місце.

5.2. Створювати для працівників адміністрації умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці.

5.3. Затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом.

5.4.  Закріпити за кожним працівником робоче місце, забезпечити здорові та безпечні умови праці.

5.5.  Забезпечити Працівників необхідними для роботи матеріалами, приладдям та оргтехнікою.

5.6.  Неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці, вживати заходів щодо своєчасного усунення причин й умов, що перешкоджають належній роботі Працівників.

5.7.  Забезпечувати облік виходу Працівників на роботу.

5.8.  Забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення Працівників за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін.

5.9. Здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, отримання встановленого режиму праці і відпочинку.

5.10. Здійснювати контроль за дотриманням Працівниками правил охорони праці та протипожежної безпеки.

5.11.  Сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників.

5.12. У випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці.

5.13. Забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації Працівників.

         

VI. Робочий час і його використання. Час відпочинку

6.1.    Робочий час

6.1.1.  Для Працівників (крім відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб, відповідальних чергових) встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя. Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер – 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин.

Для працівників відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – неділя та понеділок. Тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, по днях тижня: вівторок, середа, четвер, п’ятниця  – 8 годин 15 хвилин, субота – 7 годин.

Напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

Робота не провадиться:

- у святкові дні:

1 січня – Новий рік

8 березня – Міжнародний жіночий день

1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих

9 травня – День Перемоги

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День незалежності України

14 жовтня – День захисника України

- у дні релігійних свят:

7 січня – Різдво Христове

один день (неділя) – Пасха (Великдень)

один день (неділя) – Трійця.

6.1.2. Встановлюються наступні час початку і закінчення роботи, перерви для відпочинку і харчування:

6.1.2.1. Для Працівників (крім відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб, відповідальних чергових):

а)   початок роботи – 8-00;

б)   закінчення роботи – 17-00, у п’ятницю – 16-00;

в)   перерва для відпочинку і харчування:

- понеділок-четверг – з 12.00 до 12.45;

- п’ятниця – з 12.00 до 13.00.

6.1.2.2. Для Працівників відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб:

а)   початок роботи – 8.00;

б)   закінчення роботи – 17.00, у суботу – 15.30;

в)   перерва для відпочинку і харчування:

- вівторок-п’ятниця – з 12.00 до 12.45;

- субота – з 12.00 до 12.30.

6.1.2.3. Робочий час для окремих категорій службовців та обслуговуючого персоналу встановлюється таким чином:

-  відповідальні чергові працюють згідно з графіком виходу на роботу, затвердженим головою адміністрації, з 8.00 до 8.00 наступного дня без перерви для харчування з прийманням їжі на робочому місці;

- прибиральники службових приміщень здійснюють прибирання приміщень адміністративної будівлі з 05.30 до 14.00 (у п’ятницю – до 13.00) з перервою для відпочинку та харчування з 09.30 до 10.00.

6.1.3. До початку роботи Працівники зобов’язані відмітити свій прихід на роботу у відповідального чергового в журналі обліку робочого часу.

6.1.4. Працівникам забороняється виходити за межі адміністративної будівлі без дозволу безпосереднього керівника. 

У разі необхідності, перш ніж залишити адміністративну будівлю у робочий час, Працівники зобов’язані записати у спеціальному журналі, який знаходиться у відповідального чергового, місце свого перебування та приблизний час повернення.

6.1.5. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, пов’язаної з виконанням своїх службових обов’язків, Працівники зобов’язані за наказом  адміністрації з’явитися на службу у вихідні, святкові  і неробочі дні, робота за ці дні компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

6.1.6.  Облік робочого часу здійснюється в табелі з урахуванням неявок на роботу, відпусток, службових відряджень та тимчасової непрацездатності.

6.1.7. Після 17.00 год. вхід відвідувачів до адміністративного будинку припиняється.

6.2. Час відпочинку

6.2.1. Щорічні (основна та додаткові) та інші відпустки надаються Працівникам згідно з чинним законодавством України, колективним договором та графіком відпусток, затвердженим у встановленому порядку.

Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 05 січня поточного року та доводиться до відома всіх Працівників під особистий підпис.

6.2.2.  Щорічні основні відпустки надаються тривалістю:

-   посадовим особам – 30 календарних днів;

-   службовцям,  технічним працівникам та обслуговуючому персоналу  – 24 календарні дні.

6.2.3.  Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок та умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6.2.4.  Працівникам при наданні щорічної відпустки за їх письмовою заявою виплачується допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

6.2.5.  На прохання Працівників щорічна відпустка може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Невикористана частина щорічної відпустки, як правило, повинна бути надана працівникам до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

6.2.6.  За наказом голови адміністрації Працівники можуть бути відкликані зі щорічної відпустки у зв’язку зі службовою необхідністю та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.2.7.  Щорічна відпустка може бути перенесена на інший період як з ініціативи адміністрації, так і на вимогу Працівників відповідно до чинного законодавства.

У разі перенесення щорічної відпустки або надання невикористаної її частини новий строк встановлюється за згодою між Працівниками та адміністрацією.

6.2.8.  У разі звільнення працівників до закінчення робочого року, за який ними вже використано відпустку повної тривалості, для покриття їх заборгованості адміністрація проводить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

6.2.9.  За сімейними обставинами та з інших причин Працівникам може бути надана відпустка без збереження заробітної плати на період, узгоджений працівником та адміністрацією району, але не більше 15 календарних днів на рік.

6.2.10. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням та соціальні відпустки надаються Працівникам згідно з чинним законодавством України.

VІI. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. До працівників можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в цих Правилах та колективному договорі.

7.2. За зразкове виконання службових обов’язків, сумлінну багаторічну працю, успіхи та вагомі особисті досягнення в роботі до Працівників можуть бути застосовані такі види заохочень:

-   оголошення подяки;

-   преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат;

-   заохочення міськими нагородами.

7.3. Працівникам, які успішно й сумлінно виконуюють свої трудові обов’язки, надаються, в першу чергу, переваги і соціальні пільги. Таким Працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

7.4. Заохочення оголошуються розпорядженням міського голови, рішенням виконавчого комітету міської ради в урочистій обстановці та заносяться до трудових книжок працівників.

7.5. За особливі трудові заслуги Працівники представляються в органи влади вищого рівня для заохочення й нагородження державними, відомчими обласними нагородами та присвоєння почесних звань.

VІІІ. Дисциплінарна відповідальність Працівників

8.1. За порушення трудової дисципліни або невиконання чи неналежне виконання вимог чинного законодавства України, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Кодексу етики і моралі працівників виконавчих органів Кам’янської міської ради, Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради та цих Правил до працівників можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

-   догана;

-   звільнення.

8.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосовано відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 ст.40, пунктів 1, 2 ст.41 Кодексу законів про працю України.

8.3. До Працівників може застосовуватись такий захід впливу як повне та часткове зменшення розміру премії.

8.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються Роботодавцем (головою адміністрації для технічних працівників та обслуговуючого персоналу). При обранні виду стягнення Роботодавець (голова адміністрації) повинен урахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

8.5. До застосування дисциплінарного стягнення порушником трудової дисципліни повинні бути надані письмові пояснення.

Відмова працівника надати таке пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. У випадку відмови працівника надати письмове пояснення складається відповідний акт.

8.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

8.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівників від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування їх у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

8.8. Стягнення оголошується розпорядженням міського голови (наказом адміністрації) та  повідомляється працівникові під особистий підпис. Розпорядження, наказ у необхідних випадках доводяться до відома інших працівників адміністрації.

8.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення на працівника не буде накладено нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.10.  Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято достроково за розпорядженням міського голови (наказом адміністрації).

Дострокове зняття дисциплінарного стягнення у вигляді догани оформлюється розпорядженням міського голови (наказу адміністрації) на підставі службової записки голови адміністрації (безпосереднього керівника).

8.11. Заохочення до Працівників під час накладання дисциплінарного стягнення застосовується відповідно до положення з питань матеріального забезпечення, заохочення та здійснення інших грошових виплат працівникам адміністрації.

8.12.   Дисциплінарне стягнення може бути оскаржено Працівниками у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.13.   У виняткових випадках, передбачених законодавством України, може здійснюватися відсторонення посадової особи  від роботи.

Від імені роботодавця

Від трудового колективу адміністрації Заводського району Камянської міської ради

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради

_______________________Ю.А.ЛИСЯК

 

«___»___________2019 року

 

Уповноважений представник трудового колективу адміністрації Заводського району Кам’янської міської ради

 ___________________О.В.КИСЛИЙ

 

«___»___________2019 року