Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління екології та природних ресурсів

Створено: 2016-02-09 16:13:35Оновлено: 2016-11-02 13:11:06

ПОЛОЖЕННЯ

про управління екології та природних ресурсів

Кам’янської міської ради

I. Загальні положення

         1.1. Управління екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради, скорочена назва – УЕПР КМР (далі – управління) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється міською радою (код ЄДРПОУ -24604168). Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

         1.2.   Управління є правонаступником управління екології та природних ресурсів Дніпродзержинської міської ради.

         Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Гербу України , своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством. 

Місцезнаходження управління:51931, м.Кам’янське,                               вул. Москворецька, 19.

         1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, актами відповідних органів влади вищого рівня, а також цим положенням.

         1.4. У складі управління можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

         1.5. Управління координує роботу комунального підприємства Кам’янської міської ради «Екосервіс».

II. Основні завдання

         Основними завданнями управління є:

         2.1. Забезпечення на території міста державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

         2.2. Реалізація рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань охорони навколишнього природного середовища, поліпшення екологічного стану довкілля на території міста.

       2.3. Координація діяльності підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування.

       2.4. Інформування населення щодо збереження довкілля, екологічної політики міської ради та сталого розвитку міста, залучення широкого кола громадськості до вирішення екологічних проблем та прийняття рішень у цій сфері.

III.Функції

        Управління відповідно до покладених на нього завдань:

       3.1. Здійснює виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах території міста.

       3.2. Організовує розроблення місцевих екологічних програм.

       3.3. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів.

       3.4. Погоджує поточні та перспективні природоохоронні заходи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.

       3.5. Використовує в установленому порядку кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

       3.6. Бере участь та організовує проведення конференцій, симпозіумів щодо підвищенні кваліфікації природоохоронних служб підприємств, заходи з пропаганди екологічних знань серед населення міста тощо.

       3.7. Здійснює зв’язки з громадськими природоохоронними організаціями та екологічними об’єднаннями.

      3.8. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції управління.

      3.9. Організовує екологічну освіту мешканців міста, використовує для цих цілей засоби масової інформації та інше.

      3.10. Організовує обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів та квітників на території міста) що підлягають видаленню чи пересаджуванню у зв’язку з аварійним станом, із забудовою земельних ділянок та впорядкуванню зелених насаджень з відповідним оформленням акту обстеження.

      3.11. Виконує функції та є робочим органом міської комісії з питань визначення стану зелених насаджень.

      3.12. Надає у встановленому порядку ордери на видалення зелених насаджень у відповідності до актів обстеження.

      3.13. Сприяє розвитку та функціонуванню територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

      3.14. Здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

      3.15. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за дотриманням посадовими особами управління вимог антикорупційного законодавства.

      3.16. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління.

      3.17. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

      3.18. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

      3.19. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

IV. Права

          Управління має право:

          4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

         4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

        4.3 Скликати у встановленому порядку наради з питань за напрямом діяльності.

        4.4. Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань з іншими виконавчими органами міської ради, органами самоорганізації населення, а також з підприємствами, установами та організаціями міста.

       4.5. Готувати та вносити на розгляд міської ради, її виконавчого комітету, міському голові питання, які входять до компетенції управління.

       4.6. Одержувати необхідні для роботи інформацію, довідки, аналізи, висновки та інші документи інспекційних служб міста.

      4.7. Здійснювати міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовища, вивчення, узагальнення і поширення такого досвіду.

     4.8. Взаємодіяти з асоціаціями, організаціями та об’єднаннями, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

      4.9. Створювати громадські дорадчі ради при управлінні з метою об’єднання зусиль щодо охорони і збереження навколишнього середовища та участі громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень.

V. Організація роботи

       5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

       5.2. Начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів управління, працівників управління.

       5.3. Начальник управління видає у межах своєї компетенції накази, організовує й контролює їх виконання. Затверджує положення про відділи управління і функціональні обов’язки його працівників, вживає заходів заохочення та стягнення.

       5.4. В період відсутності начальника управління, його обов’язки виконує заступник начальника управління, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

       5.5. Посадові інструкції начальника та посадових осіб управління погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

       5.6. Управління має статус юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, гербову печатку, штампи, інші печатки і реквізити зі своїм найменуванням, а також є розпорядником бюджетних коштів у частині фінансування видатків по фонду охорони навколишнього природного середовища.

      5.7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджується міським головою.

      5.8. Управління забезпечується приміщенням, транспортним засобом, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступом до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також нормативними актами й довідковими матеріалами у сфері охорони навколишнього природного середовища.

      5.9. В управлінні створюються необхідні умови з охорони праці та забезпечується дотримання відповідних інструкцій з техніки безпеки.

      5.10. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з відповідними виконавчими органами Кам’янської міської ради, іншими закладами, установами, підприємствами за напрямом діяльності.