Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 15:57:49Оновлено: 2018-04-18 06:33:05

І. Загальні положення

1.1.    Відділ персоналу Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи.

Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради та заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2.    Положення про відділ затверджується міською радою.

1.3.    У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями та наказами міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

У питаннях організації і застосування методики служби в органах місцевого самоврядування та ведення кадрової роботи відділ керується також відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України
та Пенсійного фонду України.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування, з питань кадрової роботи, нагородження та відзначення мешканців міста державними нагородами.

2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, з питань нагородження та відзначення мешканців міста.

2.3. Задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.5. Документоване оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження, припинення та трудових відносин.

2.6. Організація та здійснення роботи щодо нагородження та відзначення мешканців міста відзнаками державного, обласного та місцевого рівня.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.   Забезпечує реалізацію державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.2.   Разом з іншими виконавчими органами міської ради визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації посадових осіб апарату міської ради та виконавчих органів міської ради.

3.3.   Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність, довідки, звіти та інформації з питань, що належать до компетенції відділу, аналізує якісний склад посадових осіб апарату міської ради та виконавчих органів міської ради.

3.4.   Здійснює кадрове методичне та інформаційне забезпечення роботи апарату міської ради та виконавчих органів міської ради.

3.5.   Організовує та здійснює контроль за додержанням установленого порядку розгляду кадрових питань у виконавчих органах міської ради.

3.6.    Вивчає ділові якості осіб, які претендують на заміщення вакантних посад в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, контролює добір та розстановку кадрів відповідно до вимог чинного законодавства.

3.7.   Приймає від претендентів на заміщення посад в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам’янської міської ради та її виконавчих органах, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

3.8.   Забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

3.9.   Забезпечує проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

3.10. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на Відділ, забезпечує захист персональних даних, що обробляються Відділом.

3.11. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах, готує разом з апаратом міської ради та виконавчими органами міської ради документи для організації стажування.

 3.12. Готує розпорядчі документи з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, здійснює погодження таких документів, підготовлених виконавчими органами міської ради.  

3.13. Готує документи про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату міської ради, виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, керівників інших виконавчих органів та керівників комунальних підприємств і закладів міста.

3.14. Здійснює організаційне забезпечення та бере участь в роботі конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам’янської міської ради та її виконавчих органах, атестаційної комісії виконавчих органів міської ради, проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами апарату міської ради та виконавчих органів міської ради покладених на них завданьі обов’язків.

3.15. Оформляє документи про складання Присяги, присвоєння рангів посадових осіб, уносить про це відповідні записи до трудових книжок посадових осіб апарату міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, керівників інших виконавчих органів міської ради.

3.16. Обчислює загальний стаж роботи та стаж служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості.

3.17. Складає графік щорічних відпусток працівників апарату міської ради, виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи та керівників інших виконавчих органів міської ради.

3.18. Уживає в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, готує розпорядчі документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.19. Проводить роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням:

- трудових книжок та особових справ працівників апарату міської ради, виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, керівників інших виконавчих органів міської ради;

- особових справ керівників комунальних підприємств та закладів міста, з якими укладено контракти.

3.20. Проводить роботу з кадровим резервом, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради.

3.21. Здійснює ведення табелю обліку робочого часу працівників апарату міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи.

3.21. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівників, здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.22. Готує документи для службового відрядження працівниківза кордон.

3.23. Бере в межах своєї компетенції участь у розробленні структури виконавчих органів міської ради.

3.24. Здійснює контроль за дотриманням законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», інших нормативно-правових актів законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування, кадрової роботи та про державні нагороди України в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради.

3.25. Готує довідки, інформації, методичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу.

3.26. Координує підготовку відповідних документів щодо укладення, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками підприємствта закладів, які перебувають у комунальній власності міста.

3.27. Здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради заходи щодо ведення комп’ютерного обліку особових справ посадових осіб апарату міської ради та виконавчих органів міської ради, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

3.28. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання посадовими особами місцевого самоврядування та посадовими особами юридичних осіб публічного права декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

3.29. Здійснює за результатами аналізу кадрового забезпечення роботу щодо підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації посадових осіб апарату та виконавчих органів міської ради, їх навчання в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» в Національній академії державного управління при Президентові України та її Дніпропетровському регіональному інституті, а також навчальних закладах незалежно від форми власності, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності, і центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

3.30. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу.

3.31. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.32. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.33. Здійснює попередній розгляд клопотань про відзначення державними нагородами України, відзнаками Президента України, урядовими відзнаками, заохочувальними обласними відзнаками.

3.34. Готує листи щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, урядовими відзнаками, заохочувальними обласними відзнаками посадових осіб місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій міста.

3.35. Виготовляє міські відзнаки, готує розпорядчі документи з питань нагородження та відзначення мешканців міста.

3.36. Веде облік та реєстрацію нагороджених державними нагородами, обласними та міськими відзнаками.

3.37. Проводить наради-навчання з відповідальними за кадрове діловодство у виконавчих органах міської ради, надає їм методичну та практичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

3.38.  Вивчає досвід роботи інших міст України з питань, що належать до компетенції відділу.

3.39.  Виконує інші функції, пов’язані із застосуванням законодавствапро працю та службу в органах місцевого самоврядування.

ІV. Права

Відділ має право:

4.1.  Здійснювати перевірку й контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку в апараті та виконавчих органах міської ради, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах міської ради.

4.2.  Запитувати й одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємствта закладів міста документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

4.3.  Вимагати від виконавців дотримання якості і встановлених строків підготовки матеріалів, які надаються до відділу.

4.4.  Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у міській раді, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

V. Організація роботи

5.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посадуі звільняється міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.2.  Начальник здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень.

5.3.  Посадові обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою після погодження заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5.4.  Відділ взаємодіє:

5.4.1. З юридичним відділом міської ради з питань:

-   візування розпорядчих документів з кадрових та інших питаньза напрямом діяльності відділу;

- оформлення документів на звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, у зв’язку зі скороченням чисельності та штатів, в інших випадках звільнення працівників з ініціативи адміністрації.

5.4.2. З обліково-фінансовим відділом міської ради з питань:

-   візування та надання примірників наказів міського голови;

-   надання табелів обліку робочого часу, листків тимчасової непрацездатності для оплати тощо.

5.4.3. Із загальним відділом міської ради з питань:

-   візування розпорядчих документів з кадрових та інших питаньза напрямом діяльності відділу;

-   реєстрації розпорядчих документів з питань за напрямом діяльності відділу;

- надання копій розпорядчих документів з питань за напрямом діяльності відділу.

5.5.  Посадові особи відділу зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядженням міського голови та Законом України «Про запобігання корупції».

Посадові особи зобов’язані:

-    вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

-    письмово повідомляти міського голову не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявністьу неї реального чи потенційного конфлікту інтересів;

-    не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

-    вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.6.  Відділ має свою печатку.

5.7.  Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим положенням,і таких, що не стосуються питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, не допускається.

5.8.   Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи.

Положення затвердженно рішенням міської ради № 149-06/VII від 30.03.2016 "Про затвердження положення про відділ персоналу Дніпродзержинської міської ради"

Зміни до положення, затверджені рішенням міської ради № 312-09/VII від 29.07.2016 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 №149-06/VII"  та рішенням міської ради №1050-23/VII від 30.03.2018 Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 №149-06/VII (зі змінами)