Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 15:57:49Оновлено: 2016-08-26 12:08:05

І. Загальні положення

1.1. Відділ персоналу (далі – відділ) є виконавчим органом Кам'янської міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам'янської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями та наказами міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

У питаннях організації і застосування методики служби в органах місцевого самоврядування та ведення кадрової роботи відділ керується також відповідними рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування, з питань кадрової роботи, нагородження та відзначення мешканців міста державними нагородами.

2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, з питань нагородження та відзначення мешканців міста.

2.3. Задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.5. Документоване оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

 2.6. Організація та здійснення роботи щодо нагородження та відзначення мешканців міста відзнаками обласного та місцевого рівня.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи в апараті міської ради,  виконавчих органах міської ради, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.2. Разом з іншими виконавчими органами міської ради визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.

3.3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність, довідки, звіти та інформації з питань, що належать до компетенції відділу, аналізує якісний склад посадових осіб виконавчих органів міської ради.

3.4. Здійснює кадрове методичне та інформаційне забезпечення роботи виконавчих органів міської ради.

3.5. Організовує та здійснює контроль за додержанням установленого порядку розгляду кадрових питань у виконавчих органах міської ради.

3.6. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір та розстановку кадрів відповідно до вимог законодавства.

3.7. Приймає від претендентів на заміщення посад у виконавчих органах Кам'янської міської ради відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Кам'янської міської ради та її виконавчих органах, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

3.8. Забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язанних із виконанням функцій місцевого самоврядування.

3.9. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на відділ, забезпечує захист персональних даних, що обробляються відділом.

3.10. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах, готує разом з відповідними виконавчими органами міської ради документи для організації стажування.

3.11. Готує розпорядчі документи з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи.

3.12. Готує документи про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчих органів міської ради та керівників комунальних підприємств, установ, організацій міста.

3.13. Проводить роботу з кадровим резервом, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву у виконавчих органах міської ради.

3.14. Здійснює організаційне забезпечення та бере участь в роботі конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апарат і Кам'янської міської ради та її виконавчих органах та атестаційної комісії виконавчих органів міської ради, проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів міської ради покладених на них завдань і обов’язків.

3.15. Оформляє документи про складання Присяги, присвоєння рангів посадових осіб, уносить про це відповідні записи до трудових книжок посадових осіб виконавчих органів міської ради.

3.16. Обчислює загальний стаж роботи та стаж служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості.

3.17. Складає графік щорічних відпусток працівників виконавчих органів у складі апарату міської ради та керівників виконавчих органів міської ради.

3.18. Уживає в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, готує розпорядчі документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.19. Проводить роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників апарату міської ради, керівників виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій міста, з якими укладено контракти.

3.20. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівників, здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності.  

3.21. Готує документи для службового відрядження працівників, у тому числі за кордон.

3.22. Бере в межах своєї компетенції участь у розробленні структури виконавчих органів міської ради.

3.23. Здійснює контроль за дотриманням законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», та інших нормативних актів законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування, кадрової роботи та про державні нагороди України у виконавчих органах міської ради.

3.24. Готує довідки, інформації, методичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу.

3.25. Координує підготовку відповідних документів щодо укладення, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, які перебувають у комунальній власності міста.

3.26. Здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради заходи щодо ведення комп’ютерного обліку особових справ посадових осіб виконавчих органів міської ради, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до управління Головдержслужби у Дніпропетровській області необхідної інформації на паперових та електронних носіях у встановленому порядку.

3.27. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

3.28. Здійснює роботу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу:

3.28.1. Формує замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.

3.28.2. Організовує підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

3.28.3. Розробляє щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради за обласною, регіональною програмами навчання.

3.28.4. Веде облік даних посадових осіб виконавчих органів міської ради, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за державним замовленням.

3.28.5. Аналізує разом з іншими виконавчими органами міської ради потребу та здійснює відбір слухачів до магістратур вищих навчальних закладів, професійно орієнтованих на державну службу.

3.28.6. Сприяє працевлаштуванню випускників магістратури на посади у виконавчих органах міської ради та зарахуванню слухачів до кадрового резерву.

3.29. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу.

3.30. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.31. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.32. Здійснює попередній розгляд клопотань про відзначення державними нагородами України, відзнаками Президента України, урядовими відзнаками, заохочувальними відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради.

3.33. Готує листи щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, урядовими відзнаками, заохочувальними відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради посадових осіб місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій міста.

3.34. Виготовляє міські відзнаки, готує розпорядчі документи з питань нагородження та відзначення мешканців міста.

3.35. Веде облік та реєстрацію нагороджених державними нагородами, обласними та міськими відзнаками.

3.36. Проводить наради-навчання з відповідальними за кадрове діловодство у виконавчих органах міської ради, надає їм методичну та практичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

3.37. Вивчає досвід роботи інших міст України з питань, що належать до компетенції відділу.

3.38. Виконує інші функції, пов’язані із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

ІV. Права

Відділ має право:

4.1. Здійснювати перевірку й контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку у виконавчих органах міської ради, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради.

4.2. Запитувати й одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

4.3. Вимагати від виконавців дотримання якості і встановлених строків підготовки матеріалів, які надаються до відділу.

4.4. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у міській раді, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування. 

V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2. Начальник здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3. Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради та затверджує міський голова.

5.4.  Відділ взаємодіє:

5.4.1. З юридичним відділом міської ради з питань:

- візування розпорядчих документів з кадрових та інших питань за напрямом діяльності відділу;

- оформлення документів на звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, у зв’язку зі скороченням чисельності та штатів, в інших випадках звільнення працівників з ініціативи адміністрації.

5.4.2. З обліково-фінансовим відділом міської ради з питань:

- візування та надання примірників наказів міського голови;

- надання табелів обліку робочого часу, документів про тимчасову непрацездатність для оплати тощо.

5.4.3. Із загальним відділом міської ради з питань:

- візування розпорядчих документів з кадрових та інших питань за напрямом діяльності відділу;

- реєстрації розпорядчих документів з питань за напрямом діяльності відділу;

- надання копій розпорядчих документів з питань за напрямом діяльності відділу.

5.5. Відділ має свою печатку.

5.6. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, не допускається.

5.7. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи.

Положення затвердженно рішенням міської ради № 149-06/VII від 30.03.2016 "Про затвердження положення про відділ персоналу Дніпродзержинської міської ради"

Зміни до положення, затверджені рішенням міської ради № 312-09/VII від 29.07.2016 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 №149-06/VII"