Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

 

І. Загальні положення

1.1. Відділ організації діяльності керівництва Кам’янської міської ради (далі – відділ) є  виконавчим органом міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради.

1.2. Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.3.  У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу  в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради  та обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради  та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, затвердженими у встановленому порядку Інструкцією з діловодства у виконавчих органах Кам’янської міської ради (зі змінами) та Регламентом виконавчих органів  Кам’янської міської ради (зі змінами), іншими нормативними актами стосовно ведення загального діловодства, а також цим положенням.

1.4. У питаннях організації роботи з документами і застосування норм  і положень Єдиної державної системи діловодства в органах місцевого самоврядування відділ керується також Типовою інструкцією   з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, відповідними методичними рекомендаціями щодо застосування державних стандартів України, зокрема,  «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів».

 

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Забезпечення діяльності керівництва Кам’янської міської ради.

2.2. Організація та забезпечення на належному рівні роботи приймалень керівництва Кам’янської міської ради.

2.3. Здійснення взаємодії керівництва Кам’янської міської ради  з підпорядкованими виконавчими органами  міської ради.

2.4. Забезпечення якісного, своєчасного виконання завдань з питань,  що належать до  компетенції відділу.

2.5. Облаштування робочого місця керівництва Кам’янської міської ради необхідними для виконання посадових обов’язків засобами і предметами праці.

 

 ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує чергування в приймальнях керівництва Кам’янської міської ради, здійснення необхідних заходів та створення умов для його продуктивної праці, оперативне інформування про події з питань життєзабезпечення міста, які надійшли від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій міста.

3.2. Взаємодіє у процесі службової діяльності відповідно до покладених завдань, функцій та повноважень з виконавчими органами міської ради, органами державного управління, іншими органами місцевого самоврядування, галузевими службами, представницькими органами, підприємствами, установами, організаціями та закладами усіх форм власності, об’єднаннями громадян та окремими громадянами з питань, що входять до компетенції відділу.

3.3. Контролює своєчасний розгляд і подання виконавчими органами міської ради та конкретними виконавцями документів, що надходять  на виконання, перевіряє правильність оформлення та якісне редагування підготовлених проектів документів, що надаються на підпис керівництву.

3.4. Надає практичну і методичну допомогу посадовим особам виконавчих органів міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Забезпечує ведення діловодства відповідно до номенклатури справ відділу, контроль за правильністю формування і зберігання справ, що підлягають передачі на архівне зберігання.

 

 

IV. Права

Відділ має право:

4.1. Одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій.

4.2. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради  (за погодженням з їх керівниками) для розгляду та вирішення питань, що входять до компетенції відділу.

4.3. Здійснювати перевірку та контроль за дотриманням Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, вимог законодавства із загально-організаційних питань у виконавчих органах міської ради.

4.4. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву  та підвищення кваліфікації працівників відділу.

4.5. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення  та підвищення ефективності роботи із загально-організаційних питань.

4.6. Подавати міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними та міськими нагородами, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці.

        

V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому порядку.

5.2. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно  до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3.  Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради та затверджує міський голова.

5.4. Положення про відділ затверджується рішенням Кам’янської міської ради. Зміни та доповнення до положення про відділ уносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

5.5. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів,  а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства в органах місцевого самоврядування.

Розділ сайту:Положення про відділ