Паспорт бюджетної програми на 2018 рік зі змінами (апарат)

Створено: 2018-09-05 10:20:53Оновлено: 2018-09-05 10:30:59

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 03. 09.2018 № 06 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 03. 09.2018 N 230 - ОС Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _______________________________________ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _____________________________________________ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210160 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _525,287 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _525,287 тис. гривень та спеціального фонду - __0,0_ тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, затверджене рішенням Кам’янської міської ради від 29.07.2016 №292-09/VII, рішення Кам’янської міської ради від 22.12.2017 №947-21/VII «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері розміщення зовнішньої реклами. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 3210160 0111 Підпрограма Завдання Здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері розміщення зовнішньої реклами 525,287 - 525,287 Усього 525,287 - 525,287 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2 ... Усього 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Підпрограма 3210160 Завдання 1 затрат кількість штатних одиниць шт.од штатний розпис 3 2 продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од журнали реєстрацій 1600 кількість прийнятих нормативно-правових актів од журнали реєстрацій 30 3 ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг од розрахунок 1600 кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника од розрахунок 10 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 175096 4 якості х відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів відсоток розрахунок 100 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг відсоток розрахунок 100 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн) Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами) х х х ... Інвестиційний проект 2 ... Усього ____________ 1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. Начальник відділу реклами __________ (підпис) _А.О.Колісниченко (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) _Л.Ф.Шевченко (ініціали та прізвище)