Паспорт бюджетної програми на 2018 рік зі змінами (інші видатки)

Створено: 2018-09-05 10:31:27Оновлено: 2018-09-05 10:32:45

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 03.09.2018_№ 06 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 03.09.2018 N 230- ОС Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _______________________________________ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _____________________________________________ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210180 0133 «Інша діяльність у сфері державного управління» _____________________________________________» (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _245,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _245,000 тис. гривень та спеціального фонду - __0,0_ тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, затверджене рішенням Кам’янської міської ради від 29.07.2016 №292-09/VII, рішення Кам’янської міської ради від 22.12.2017 №947-21/VII «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, рішення Кам’янської міської ради від 16.12.2016 №575-12/VII «Про затвердження Програми виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м.Кам’янському на 2017 – 2021 роки», рішення Кам’янської міської ради від 16.12.2016 №608-12/VIІ «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у м.Кам’янському на 2017-2021 роки» (зі змінами), наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми Створення належних умов роботи органів місцевого самоврядування в місті Кам’янське для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи; інформування громади міста про соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, а також інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 3210180 Підпрограма Завдання здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради заходів, затверджених Програмою розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. 95,000 - 95,000 здійснення відділом реклами Кам’янської міської ради заходів, затверджених Програмою виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. 150,000 - 150,000 Усього 245,000 - 245,000 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Програма розвитку місцевого самоврядуванняу м. Кам’янському на 2017-2021 роки 95,000 - 95,000 Регіональна цільова програма 2 Програма виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки 150,000 - 150,000 Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього 245,000 - 245,000 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Підпрограма 3210180 Завдання 1 затрат витрати на виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки тис.грн кошторис витрат, програма 150,00 витрати на висвітлення діяльності на радіо та телепередачах КП КМР «МІС» тис.грн кошторис витрат, програма 42,00 витрати на висвітлення діяльності та опублікування розпорядчих актів у друкованому засобі масової інформації (газеті) «Любимий город ДЗ» тис.грн кошторис витрат, програма 53,00 2 продукту кількість виготовлених рекламних сюжетів соціальної направленості од плани, розрахунки 300 кількість розміщених на зовнішніх носіях рекламних сюжетів соціальної направленості од плани, розрахунки 300 кількість телепередач на телеканалі КП КМР «МІС» од плани, розрахунки 12 кількість розпорядчих актів, які підлягають опублікованню в газеті «Любимий город ДЗ» од плани, розрахунки 20 3 ефективності середні витрати на виготовлення одного рекламного сюжету соціальної направленості грн розрахунок 300 середні витрати на розміщення одного рекламного сюжету соціальної направленості грн розрахунок 200 середні витрати на вихід однієї телепередачі грн розрахунок 3500 середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту грн розрахунок 2650 4 якості х відсоток здійснених заходів щодо виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам’янському відсоток розрахунок 100 відсоток здійснених заходів щодо Програми виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації про загальнодержавні та загальноміські події, заходи та свята у м. Кам’янському на 2017-2021 роки. відсоток розрахунок 100 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн) Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами) х х х ... Інвестиційний проект 2 ... Усього ____________ 1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. Начальник відділу реклами __________ (підпис) _А.О.Колісниченко (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) _Л.Ф.Шевченко (ініціали та прізвище)