Кодекс етики для Кам’янського міського голови та депутатів Кам’янської міської ради VII скликання

Створено: 2018-11-07 11:36:46Оновлено: 2020-11-26 09:43:24

                                                                                                                                    

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

               29            сесія       VII       скликання

Р I Ш Е Н Н Я

 

 02.11.2018 №  1247-29/VII                

 

 

Про затвердження Кодексу етики

для Кам’янського міського голови

та депутатів Кам’янської міської ради

 

З метою зміцнення довіри громадян до Кам’янської міської ради, забезпечення ефективної депутатської діяльності та уніфікації вимог до депутатів Кам’янської міської ради,  міського голови, покращення персональної відповідальності за належне виконання службових обов’язків, запобігання зловживанням службовим становищем, враховуючи рішення Кам’янської міської ради від 01.12.2015 №03-01/VII  «Про затвердження регламенту Кам’янської міської ради VII скликання» (зі змінами), відповідно до законів України «Про запобігання корупції», «Про статус депутатів місцевих рад», керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Кодекс етики для Кам’янського міського голови та депутатів Кам’янської міської ради (далі-Кодекс) згідно з додатком.

2. Відділу секретаріату міської ради (Цибенко):

2.1. Ознайомити депутатів міської ради VІІ скликання із зазначеним рішенням до 01.01.2019.

2.2. Ознайомлювати депутатів міської ради із зазначеним рішенням строком до 30 календарних днів із дня оголошення про їх обрання.

3. Відділу персоналу міської ради (Дмитрюк) ознайомлювати кожного новообраного міського голову із зазначеним рішенням під особистий підпис строком до 30 календарних днів із дня оголошення про його обрання.

4. Організацію виконання цього рішення покласти  на відділ секретаріату міської ради (Цибенко) та на відділ персоналу міської ради (Дмитрюк), координацію – на секретаря міської ради Залевського О.Ю. та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Завгородню Т.Ж., контроль – на постійну комісію міської ради з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики (Саусь).

 

 

Міський голова                                                                            А.Л.БІЛОУСОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 02.11.2018 №1247-29/VII

 

КОДЕКС ЕТИКИ

для Кам’янського міського голови

та депутатів  Камянської міської ради

 

  1. 1.   Загальні положення

1.1.     Кодекс етики  для Кам’янського міського голови та депутатів Кам’янської міської ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки міського голови та депутатів Кам’янської міської ради (далі – суб’єкти етичної поведінки), яких вони повинні дотримуватись під час виконання своїх повноважень.

1.2.     Кодекс ґрунтується на Конституції України, законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих та нормативних актах.

1.3.     Мета Кодексу: підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування, покращення персональної відповідальності за належне виконання депутатських обов’язків, обов’язків міського голови,  забезпечення прозорості та гласності у роботі міської ради, запобігання зловживанням службовим становищем.

1.4.     Суб’єкти етичної поведінки ознайомлюються з положеннями Кодексу під підпис і дотримуються їх у процесі своєї діяльності.

  1. 2.            Глосарій (основні терміни)

Етичні правила ділової поведінки норми належної поведінки, які забезпечують сумлінне виконання суб’єктами етичної поведінки своїх обов’язків і дотримання встановлених обмежень у своїй діяльності на основі відповідності поведінки етичним нормам.

Корупція використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

Потенційний конфлікт інтересів наявність у особи приватного інтересу

у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Неправомірна вигода грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Подарунок грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Винагорода цінності, які отримує особа в обмін на послуги для іншої особи.

  1. 3.            Основні етичні цінності в роботі  суб’єктів етичної поведінки

У      своїй роботі суб’єкти етичної поведінки мають керуватися такими моральними цінностями:

- українська ідея – єдина соборна Україна, патріотизм, національна гідність, державна незалежність;

- сімейні цінності;

- особиста гідність, здоровий глузд, помірність, внутрішня свобода та ініціативність, доброзичливість, урівноваженість;

- етична відповідальність перед громадою, альтруїзм.

  1. 4.            Основні принципи етики в роботі суб’єктів етичної поведінки

При прийнятті рішень суб’єкти етичної поведінки повинні спиратися на такі етичні принципи:

-                народовладдя;

-                законності та верховенства права;

-                гласності;

-                колегіальності депутатів;

-                виборності;

-                демократизму;

-                підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою  міста;

-                служіння територіальній громаді;

-                гуманізму і соціальної справедливості;

-                пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

-                забезпечення рівних можливостей;

-                професіоналізму, компетентності;

-                ініціативності, чесності, відданості справі;

-                об’єктивності;

-                конфіденційності.

  1. 5.            Етичні правила поведінки суб’єктів етичної поведінки

5.1. Виконання обов’язків

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

-  неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, регламенту Кам’янської міської ради та вимог цього Кодексу;

-  бути патріотом територіальної громади м. Кам’янського та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

-  проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до загальнолюдських цінностей;

-  з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статті, політичних або релігійних уподобань;

-  тримати в таємниці відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних»;

-  виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

5.2.  Публічна поведінка

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

-  своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

-  утримуватись від дій, які можуть зашкодити позитивному іміджу Кам’янської міської ради та її виконавчим органам;

-  утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;

-  використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;

-  використовувати у публічних виступах лише нормативну лексику;

-  у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань;

-  дотримуватись інших правил поведінки, передбачених чинним законодавством.

5.3. Поводження  депутатів Кам’янської міської ради на засіданнях міської ради та при роботі в постійних комісіях

Депутати Кам’янської міської ради повинні:

- постійно бути присутніми на засіданнях ради, брати участь у роботі комісій. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку;

-  приймати рішення і вчиняти дії неупереджено;

-  проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях;

-  виступати лише з дозволу головуючого;

-  дотримуватись часу, відведеного для виступу;

-  з повагою ставитись до доповідачів;

-  утримуватись від дій, наслідком яких може бути перешкоджання веденню засідань, пошкодження або знищення майна ради або особистого майна присутніх на засіданні;

-  вимкнути дзвінки мобільних телефонів під час проведення засідань;

-  не розмовляти по мобільних телефонах або інших гаджетах, що порушують шумову дисципліну.

5.4.     Відносини суб’єктів етичної поведінки з виборцями

        Суб’єкти етичної поведінки є відповідальними перед виборцями і їм підзвітні.

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

-  нести відповідальність перед своїми виборцями за обіцянки, дані в період передвиборчої кампанії;

-  будувати свою роботу з виборцями на повазі та уважному ставленні до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, партійної приналежності тощо;

-  вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них Кам’янську міську раду та її виконавчі органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

-  вивчати громадську думку;

-  проводити прийоми виборців, розглядати та надавати відповіді на звернення у строки та в порядку, визначених законодавством;

-  забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі та гідності виборців та яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків і не розголошувати її без згоди особи, яка цю інформацію надала;

-  з повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів виборців, їх об’єднань, не допускати проявів бюрократизму та байдужості;

-  сприяти доступу до публічної інформації;

-  звітувати перед виборцями не рідше ніж 1 раз на рік відповідно до термінів, методів та форм, передбачених чиним законодавством України.

5.5.  Відносини суб’єктів етичної поведінки із засобами масової інформації

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

-  за наявності інформаційного приводу інформувати ЗМІ про свою діяльність;

-  сприяти представникам ЗМІ у здійсненні їх професійних обов’язків;

- надавати повну та вичерпну інформацію ЗМІ (в т.ч. Інтернет виданням) з соціально важливих для територіальної громади питань;

-  ставитись до всіх представників ЗМІ неупереджено та з повагою;

-  намагатися надавати відповідь на всі звернення ЗМІ, і обов’язково надавати таку відповідь на їх письмові запити;

-                захищати інтереси ЗМІ, якщо стали свідком  порушення  їх законних прав.

5.6.  Відносини суб’єктів етичної поведінки з іншими органами  влади

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

-  сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з органами, що представляють різні гілки влади;

-  бути коректними та ввічливими у спілкуванні з державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування;

-  залучати до своєї діяльності органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування виключно тільки для виконання повноважень.

5.7.  Міжфракційні відносини депутатів Камянської міської ради

Депутати Кам’янської міської ради повинні:

- будувати міжфракційні відносини на основі рівноправності;

- виявляти толерантність і повагу до депутатів інших фракцій та груп;

- здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок;

- уникати конфліктів, долати суперечності у позиціях шляхом дискусій та компромісів.

5.8.  Відносини депутатів Камянської міської ради з політичними партіями

Депутати Кам’янської міської ради повинні керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади міста чи виборців свого виборчого округу, від яких їх обрано.

Під час виступів не ображати гідність інших партій та їх представників, не надавати оціночних суджень як партіям, так і їх представникам у Кам’янській міській раді.

Партійна приналежність не повинна переважати над інтересами територіальної громади міста.

5.9.  Зустрічі суб’єктів етичної поведінки з іноземними  громадянами,  перебування  в  інших державах

Під час зустрічі з іноземними громадянами та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій, діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну і місто Кам’янське та уникати дій, що можуть дискредитувати державу або місто.

У стосунках з органами інших держав захищати незалежність та суверенітет, честь i інтереси України, її громадян.

Всі дії мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України та міста в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому.

5.10. Правила поведінки суб’єктів етичної поведінки в Інтернеті

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- під час спілкування в Інтернеті дотримуватись загальних правил етичної поведінки;

- поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані;

- вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;

- дотримуватися нормативної лексики;

- дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю;

-  не розголошувати персональних даних інших осіб.

6. Етика реалізації прав та повноважень

Суб’єкти етичної поведінки мають право:

-                на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян;

-      на отримання матеріалів та інформації, необхідних для виконання службових обов’язків, від відповідних органів влади, підприємств, установ, організацій тощо;

-  на приватне життя;

-   вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр;

-   захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому порядку.

  1. 7.            Запобігання проявам корупції

7.1.     Забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

7.2.     Суб’єкти етичної поведінки повинні:

-  неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством України;

-  використовувати депутатський мандат виключно для виконання депутатських повноважень;

-  використовувати офіційні бланки тільки для офіційних запитів та документів, необхідних для здійснення повноважень;

-  уникати дій, спрямованих на спонукання своїх колег, посадових осіб місцевого самоврядування до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності на користь своїх особистих інтересів або інтересів третіх осіб;

-  демонструвати своєю поведінкою нетерпимість до будь-яких проявів корупції;

-  особистою поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

-  в установленому законом порядку та строки подавати декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-  у разі відкриття суб’єктом етичної поведінки або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

-  у разі суттєвої зміни у майновому стані а саме отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.

7.3. Суб’єктам етичної поведінки після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування забороняється:

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;

- розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

- протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

  1. 8.            Врегулювання конфлікту інтересів суб’єктами етичної поведінки

8.1.     Суб’єкти етичної поведінки забов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- брати до уваги увесь спектр своїх відносин, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового інтересу;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо суб’єкт етичної поведінки не отримав підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, він діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

- протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;

- в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав – письмово повідомити про це Національне агенство з питань запобігання корупції із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

8.2. Міський голова та депутати Кам’янської міської ради у разі винекнення конфлікту інтересів беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

  1. 9.            Отримання подарунків та винагород суб’єктами етичної поведінки

9.1. Суб’єктам етичної поведінки забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку зі здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

9.2. Суб’єктам етичної поведінки у разі надходження їм пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

-   відмовитися від пропозиції;

-   за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

-            залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

-            письмово повідомити про пропозицію керівника спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

          9.3. Суб’єкти етичної поведінки можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

-                даруються близькими особами;

-                одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

9.4. Подарунки, одержані суб’єктам етичної поведінки, як подарунки територіальній громаді міста, комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10.   Контроль за дотриманням Кодексу

Розглядом фактів порушення вимог цього Кодексу займається постійна комісія з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики (далі – Комісія) із залученням працівника відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради або інша спеціально створена комісія, якщо Комісія не може реалізувати зазначену процедуру.

  1. 11.        Відповідальність

11.1. За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього Кодексу, Комісія має право застосувати до суб’єктів етичної поведінки один або одночасно кілька заходів впливу:

-  попередження із занесенням до протоколу засідання;

-  інформування про недостойну поведінку суб’єктом етичної поведінки та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

11.2.     У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення Кодексу ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія разом з відділом зпобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради повідомляє  відповідні правоохоронні органи.

 

 

Секретар міської ради                                                                    О.Ю.Залевський