Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Порядок призначення керівників комунальних підприємств і закладів та умови оплати їх праці

Створено: 2018-11-15 11:59:07Оновлено: 2018-11-15 13:57:00

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 08.09.2016 № 361-р
(зі змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 06.10.2016 №390,
від 10.01.2017 №7-р,
від 22.02.2017 №71-р,
від 15.11.2017 №412-р,
від 03.04.2018 №130-р)

ПОРЯДОК
призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває
у комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське

1. Загальні положення

1.1. Порядок призначення керівника підприємства або закладу, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське (далі – Порядок), розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 №597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами), від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами), від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всі підприємства або заклади, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Кам’янське (далі – комунальне підприємство або заклад), крім комунальних закладів охорони здоров’я, а також підприємства, у статутному капіталі яких частка комунальної власності міста перевищує п’ятдесят відсотків чи становить кількість, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.

1.3. Цей Порядок регламентує питання щодо:

-   призначення керівника комунального підприємства або закладу;

-   укладання або переукладання контракту з керівником комунального підприємства або закладу;

-   звільнення, розірвання контракту або припинення повноважень керівника комунального підприємства або закладу;

-   умови оплати праці та преміювання керівника комунального підприємства або закладу.

1.4. Призначення на посаду керівника комунального підприємства або закладу (далі – Керівник), здійснюється шляхом укладання з ним контракту.

1.5. Міський голова призначає та звільняє Керівника, визначає строк дії контракту та умови оплати праці згідно з чинним законодавством.

1.6. Оформлення документів щодо призначення або звільнення Керівника, укладання, переукладання контракту, продовження строку його дії здійснюється виконавчим органом міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад.

1.7. Усі документи, пов’язані із призначенням та звільненням Керівника обліковуються, зберігаються та ведуться у відділі персоналу міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

1.8. На кожного прийнятого на роботу Керівника відділом персоналу міської ради формується особова справа.

Особові справи є документами з обмеженим доступом, що зберігаютьсяу відповідно обладнаному приміщенні в опечатаному металевому сейфі.Не допускається винесення особових справ із приміщення, де вони зберігаються.

Особові справи керівників після їх звільнення залишаються для архівного зберігання у відділі персоналу міської ради.

1.9. Після формування особової справи та її реєстрації у книзі обліку руху особових справ керівників комунальних підприємств та закладів міста відділом персоналу міської ради надається завірена належним чином копія особової справи за місцем роботи керівника для її подальшого формування та ведення.

1.10. Облік, ведення та зберігання трудової книжки Керівника здійснюється за місцем роботи кадровою службою або уповноваженою особою в установленому законодавством порядку.

1.11. Усі записи про роботу та звільнення Керівника вносяться до трудової книжки кадровою службою або уповноваженою особою комунального підприємства або комунального закладу на підставі відповідного розпорядження міського голови.

1.12. Дисциплінарні стягнення до Керівника застосовуються на підставі розпорядження міського голови у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

1.13. Керівник працює на постійній основі та не може працюватиза сумісництвом. 

2. Порядок призначення Керівника комунального підприємства або комунального закладу

2.1. Призначення на посаду Керівника здійснюється міським головою одноособово за контрактною формою трудового договору.

2.2. Контракт відповідно до ст.21 Кодексу законів про працю України є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці Керівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.

2.3. Подання про укладення контракту з Керівником подається міському голові виконавчим органом міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад, з обов’язковим погодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

2.4. У поданні на призначення Керівника зазначається прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство, посада, яку займає, рівень фахової та професійної підготовки, трудова діяльність, відомості про ділові та інші якості кандидата, пропозиції щодо строку дії контракту.

До подання додаються:

- особовий листок з обліку кадрів;

- автобіографія;

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копія паспорта громадянина України;

- копія трудової книжки;

- копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

До призначення на посаду Керівника особа зобов’язана подати в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік (крім посадових осіб закладів, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, культури, мистецтв, фізичної культури та спорту) та щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством.

2.5. Виконавчий орган міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад, разом з кандидатом на заміщення посади Керівника на підставі відповідної резолюції міського голови готують проект контракту за типовою формою, затвердженою цим розпорядженням (додатки 2, 3 до розпорядження міського голови).

2.6. Підписаний сторонами контракт є підставою для видання розпорядження міського голови про призначення Керівника з дати, встановленої у контракті.

2.7. Проект розпорядження міського голови про призначення Керівника готує відділ персоналу міської ради.

2.8. Розгляд матеріалів, погодження та підписання документів, пов’язаних з призначенням Керівника, здійснюється у місячний строк з дня внесення подання.

2.9. При призначенні Керівника може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки його відповідності займаній посаді, крім випадків, коли відповідно до чинного законодавства випробування не встановлюється. Строк випробування визначається  розпорядженням міського голови та не може становити більше 3 місяців.

2.10. Якщо Керівник у період випробування був відсутній на роботіу зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути подовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.11. Відповідність Керівника займаній посаді протягом строку випробування визначається виконавчим органом міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад, за результатами обов’язкового звітування Керівника про виконану роботу за вказаний період.

2.12.  У разі якщо виконавчим органом міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад, встановлено невідповідність Керівника займаній посаді, на яку він призначений, контракт розривається з дати закінчення строку випробування, а Керівник звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови, про що він повідомляється письмово.

3. Порядок укладання або переукладання контракту з Керівником  комунального підприємства або комунального закладу

3.1. Контракт із Керівником укладається строком до п’яти років. У разі необхідності контракт може бути переукладений відповідно до цього порядку.

3.2. Проект контракту готує виконавчий орган міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або заклад, за типовою формою, затвердженою цим розпорядженням.

3.3. Проект контракту обов’язково погоджується шляхом візування з:

-   начальником відділу персоналу міської ради;

-   начальником юридичного відділу міської ради;

-   керівником виконавчого органу міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад;

-   директором департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради;

-   директором департаменту економічного розвитку міської ради;

-   заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

3.4. Погодження проекту контракту особами, зазначеними у пункті 3.2. цього Порядку, забезпечується виконавчим органом міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад.

Строк погодження проекту контракту кожною із посадових осіб не повинен перевищувати 3 (трьох) робочих днів.

У разі відмови від погодження проекту контракту надається письмове обґрунтування.

3.5. Погоджений та підписаний кандидатом на посаду контракт разом із заявою про призначення на посаду надається на підпис міському голові через відділ персоналу міської ради.

3.6. Після підписання міським головою контракт реєструється у відділі персоналу міської ради, прошивається та завіряється печаткою відділу персоналу міської ради.

3.7. Кожна сторінка контракту обов’язково нумерується, підпис міського голови скріплюється гербовою печаткою Кам’янської міської ради.

3.8. Контракт відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник контракту разом з особовою справою Керівника зберігається у відділі персоналу міської ради. Другий примірник контракту зберігається у Керівника комунального підприємства або комунального закладу.

3.9. Виконавчому органу міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад, та департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно міської ради надається завірена належним чином копія контракту для здійснення контролю за виконанням умов контракту відповідно до наданих повноважень.

3.10. Контроль за виконанням умов контракту та строку його дії покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків та керівника виконавчого органу міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або комунальний заклад.

3.11. Після закінчення строку дії контракту трудові відносиниз Керівником можуть бути продовжені шляхом укладання додаткової угоди до контракту, яка є його невід’ємною частиною. Загальний строк дії контракту не може перевищувати п’яти років.

3.12. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту за угодою сторін його може бути продовжено на попередніх умовах або переукладено на новий строк на умовах, що суттєво відрізняються  від попереднього контракту.

3.13. Додаткова угода до контракту з Керівником укладається у випадках:

-   продовження дії контракту на попередніх умовах;

-   необхідності внесення додаткових умов до контракту за угодою сторін або змін до нього..

3.14. Проект додаткової угоди готує виконавчий орган міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або заклад, з обов’язковим погодженням відповідно до пункту 3.3. цього Порядку.

3.15. Для розгляду питання щодо продовження трудових відносин з Керівником або його звільнення виконавчий орган міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або заклад, за 2 місяці до закінчення строку дії контракту надає міському голові відповідну службову записку.

Керівник надає на ім’я міського голови заяву про продовження контракту. До заяви додаються:

-   проект контракту (у разі переукладання контракту);

-   проект додаткової угоди (у разі продовження контракту).

3.16. Підписана сторонами додаткова угода є підставою для видання розпорядження міського голови про продовження дії контракту на строк, визначений сторонами у додатковій угоді.

3.17. Проект розпорядження міського голови про продовження дії контракту або переукладення контракту на новий строк готує відділ персоналу міської ради.

3.18. При відсутності згоди міського голови чи Керівника на продовження контракту після закінчення строку його дії трудовий договір вважається припиненим.

3.19. Зміст контракту з Керівником.

3.19.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до ефективного використання та збереження майна, права, обов’язки та відповідальність сторін (у т.ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці Керівника, розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих сторонами на себе зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану комунального підприємства або комунального закладу.

3.19.2. У контракті, крім загальних вимог, враховуються показники ефективності використання закріпленого за комунальним підприємством або комунальним закладом майна та прибутку. Враховуючи особливості виробництва, у контракті можуть бути передбачені й інші умови (вимоги).

3.19.3. У контракті обов’язково закріплюються умови щодо виконання комунальним підприємством або комунальним закладом зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості, обов’язкового складання, затвердження та виконання фінансових планів в порядку, визначеному рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.19.4. Умови оплати праці Керівника визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності комунального підприємства або закладу.

У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагородза підсумками роботи.

Система матеріального заохочення Керівника повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності комунального підприємства або комунального закладу, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

3.19.5. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством. Погодження дати початку відпустки та її тривалість Керівник здійснює шляхом надання власноручно написаної заяви на ім’я міського голови за встановленим зразком.

3.19.6. У контракті можуть бути встановлені додаткові гарантіїта компенсації у випадку дострокового припинення контракту з незалежнихвід Керівника причин.

3.19.7. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів комунального підприємства або комунального закладу (виплата додаткової винагороди тощо). За умови припинення контракту у зв’язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

3.19.8. У контракті передбачено повідомлення Керівника про включення інформації про нього до бази персональних даних з метою ведення діловодстваз кадрових питань, а також внутрішніх документів міської ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов’язків у сфері реалізації відділом персоналу міської ради повноважень щодо трудових відносин з Керівником комунального підприємства або комунального закладу.

4. Порядок звільнення, розірвання контракту або припинення повноважень Керівника комунального підприємства або комунального закладу

4.1. Міський голова розглядає питання про звільнення Керівника та розірвання контракту з ним у таких випадках:

4.1.1. З ініціативи Керівника після отримання заяви, написаної ним власноручно, в якій обов’язково зазначається причина звільнення.

При звільненні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я до заяви додається довідка МСЕК.

Заява вважається прийнятою після реєстрації у відділі персоналу міської ради.

4.1.2. З ініціативи Роботодавця на підставах, визначених у контракті.

4.2. У разі розірвання контракту з ініціативи Роботодавця з підстав, установлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

4.3. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу Керівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, переведення на іншу посаду на тому ж підприємстві, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення Керівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України.

4.4. Проект розпорядження про звільнення або переведення Керівника готує відділ персоналу міської ради за умов, зазначених у підпунктах 4.1.1. та 4.1.2., у разі наявності таких документів:

- заяви, власноручно написаної Керівником комунального підприємства або закладу;

- службової записки виконавчого органу міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або заклад, про ініціативу розірвання контракту з Керівником.

4.5. Контракт за два місяці до закінчення строку дії може бутиза угодою сторін продовжений на новий чи інший строк шляхом укладення додаткової угоди, що є невід’ємної частиною цього контракту, або шляхом укладання нового контракту.

4.6. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен повідомити письмово Роботодавця за два тижні.

4.7. Призначення наступного Керівника або виконуючого обов’язки Керівника комунального підприємства або закладу здійснюється у порядку, визначеному у розділі 2 цього Порядку.

4.8. З виконуючим обов’язки Керівника укладається строковий трудовий договір на строк, що не перевищує двох місяців.

Строковий трудовий договір укладається в письмовій формі і подається разом із заявою міському голові через відділ персоналу міської ради.

Проект строкового трудового договору готує виконавчий орган міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство або заклад, за типовою формою контракту, затвердженою цим розпорядженням.

4.9. Керівник, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, подає декларацію, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (крім посадових осіб закладів, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, культури, мистецтв, фізичної культури та спорту).

5. Умови матеріального забезпечення Керівника комунального підприємства

5.1. Умови оплати праці та інші питання, пов’язані з матеріальним забезпеченням Керівника комунального підприємства, визначаються у контракті і встановлюються в прямій залежності від результатів їх фінансової та виробничо-господарської діяльності.

5.2. Оплата праці та преміювання Керівника комунального підприємства здійснюється за рахунок коштів комунального підприємства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» зі змінами.

5.3. При укладанні контракту з Керівником комунального підприємства міський голова встановлює:

5.3.1. Розмір посадового окладу Керівника комунального підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з показниками для визначення розміру посадового окладу керівника комунального підприємства міста (додаток 2 до Порядку) на підставі розрахунку.

Коефіцієнт максимально допустимого розміру посадового окладу Керівника комунального підприємства визначають керівник виконавчого органу міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство, та заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Розрахунок посадового окладу керівника комунального підприємства обов’язково погоджується керівником виконавчого органу міської ради, якому підпорядковано комунальне підприємство, та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

5.3.2. Умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи.

5.4. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий відповідно до змін умов оплати праці згідно з чинним законодавством  України.

5.5. Розмір посадового окладу Керівника комунального підприємства, встановлений контрактом відповідно до чинного законодавства України, заокруглюється до гривні.

5.6. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

5.7. Доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук встановлюються у разі, коли діяльність Керівника комунального підприємства за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням.

5.8. Щомісячна надбавка за стаж наукової діяльності встановлюється для Керівника, якщо робота пов’язана з науковою, науково-технічною діяльністю.

5.9. Розмір премії залежить від виконання затверджених фінансових показників діяльності, недопущення збиткової діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, забезпечення своєчасного внесення платежів до бюджетів усіх рівнів (додаток 5 до Порядку), показників ефективності використання комунального майна, недопущення нещасного випадку з вини комунального підприємства, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та розпорядчих актів виконавчих органів міської ради.

5.10. Преміювання Керівника комунального підприємства здійснюється на підставі подання, яке готується відповідно до затвердженої форми (додаток 3 до Порядку). 

5.11. Порядок преміювання Керівника комунального підприємства визначається у контракті.

5.12.  Керівникові комунального підприємства може виплачуватися також грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію.

Розмір грошової допомоги визначається колективним договором, який діє на комунальному підприємстві.

5.13. Система матеріального заохочення Керівника комунального підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

5.14. Формування фонду оплати праці, передбаченого чинним законодавством та цим розпорядженням, для Керівника комунального підприємства застосовується також до виконуючого обов’язки Керівника.

Посадовий оклад виконуючого обов’язки Керівника комунального підприємства визначається відповідно до розрахунку, затвердженого міським головою.

6. Умови матеріального забезпечення Керівника комунального закладу

6.1. Умови оплати праці та інші питання, пов’язані з матеріальним забезпеченням Керівника комунального закладу, визначаються у контракті і встановлюються в прямій залежності від результатів їх фінансової та виробничо-господарської діяльності.

6.2.  Оплата праці Керівника комунального закладу здійснюється за рахунок комунального закладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та інших нормативно-правових актів України.

6.3. При укладанні контракту з Керівником комунального закладу міський голова встановлює:

- розмір посадового окладу Керівника комунального закладу, що визначається згідно з чинним законодавством;

- надбавку за складність, напруженість у роботі, при цьому в разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни надбавка скасовуються або зменшуються.

6.4. Розмір посадового окладу Керівника комунального закладу, встановлений контрактом відповідно до чинного законодавства України, заокруглюється до гривні.

6.5. Керівнику комунального закладу також можуть встановлюватись:

6.5.1. Надбавка за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний»; за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту», «майстер спорту міжнародного класу», «майстер спорту».

Надбавка за почесне та спортивне звання встановлюється Керівнику, якщо його діяльність за профілем збігається з почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням.

6.5.2. Доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук і за вчене звання старшого наукового співробітника та професора, якщо заклад здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність

Доплати здійснюються у разі, коли діяльність Керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням. За наявності у Керівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

6.6. Преміювання Керівника комунального закладу здійснюється на підставі подання, яке готується відповідно до затвердженої форми (додаток 4 до Порядку).

6.7. Порядок преміювання Керівника комунального закладу визначається у контракті.

6.8. Керівникові комунального закладу може виплачуватися також матеріальна допомога в тому числі на оздоровлення, у розмірі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

6.9. Система матеріального заохочення Керівника комунального підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов’язань за контрактом.

6.10. Формування фонду оплати праці, передбаченого чинним законодавством, для Керівника комунального закладу застосовується також до виконуючого обов’язки Керівника комунального закладу.

Посадовий оклад виконуючого обов’язки Керівника комунального закладу визначається відповідно до розрахунку, затвердженого міським головою.

7. Прикінцеві положення

7.1. Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.2. При вирішенні питань, не визначених цим Порядком та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів контракти з Керівниками приводяться у відповідністьз даними змінами у порядку, встановленому цим Порядком.


 

Додаток 2
до Порядку
(пункт 5.3.1.)

ПОКАЗНИКИ
 для визначення розміру посадового окладу керівника
комунального підприємства міста

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi робiтника за рiк

Максимально допустимий розмiр посадового окладу керiвника пiдприємства у кратностi до мiнiмального посадового окладу (ставки) працiвника основної професiї

1 - 20

від 3 до 4,5

21 - 50

від 3,2 до 5

51 - 150

від 3,5 до 5,8

151 - 500

від 4 до 6

501 - 800

від 5 до 7,5

801 - 1500

від 6 до 9

 


 

Додаток 5

до Порядку

(пункт 5.9.)  

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
щодо преміювання керівника комунального підприємств міста


з/п

Показники преміювання

Кількість
посадових окладів
за квартал

1.

Отримання збиткового фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування або чистого збитку за винятком, коли відповідний фінансовий результат затверджено фінансовим планом

0

2.

Збільшення розміру заборгованості комунального підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом

3.

Збільшення податкової заборгованості до бюджетів усіх рівнів та заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування та по страхових внесках більш ніж на 10 відсотків у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом

4.

Наявність заборгованості комунального підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді

0,6

5.

Наявність податкової заборгованості до бюджетів усіх рівнів та заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування та по страхових внесках у відповідному квартальному або річному звітному періоді

1,5

6.

Не виконання запланованого показника чистого прибутку більше ніж на 10% (у разі планування збиткової діяльності – перевищення розміру запланованого чистого збитку більше ніж на 10%)

1,5

Примітка: У разі застосування двох і більше показників преміювання застосовується найменший коефіцієнт згідно з додатком.