Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (навчання)

Створено: 2018-11-09 07:15:22Оновлено: 2018-11-09 07:16:42

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ Відділ реклами Кам’янської міської ради від 02.11.2018_№ 08 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ Департамент фінансів міської ради (найменування місцевого фінансового органу) 02.11. 2018 N304 ОС Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 1. 3200000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _______________________________________ (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 2. 3210000 Відділ реклами Кам’янської міської ради _____________________________________________ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 3. 3210170 0133 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування» _____________________________________________» (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми) 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _4,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _4,500 тис. гривень та спеціального фонду - __0,0_ тис. гривень. 5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про рекламу», Положення про відділ реклами Кам’янської міської ради, затверджене рішенням Кам’янської міської ради від 29.07.2016 №292-09/VII, рішення Кам’янської міської ради від 22.12.2017 №947-21/VII «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 №836. 6. Мета бюджетної програми: Підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) N з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7 1 3210170 0133 Підпрограма Завдання Здійснення відділом реклами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування, заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами Кам’янської міської ради 4,50 - 4,50 Усього 4,50 - 4,50 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн) Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1 Регіональна цільова програма 2 Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань N з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника 1 2 3 4 5 6 Підпрограма 3210170 Завдання 1 затрат витрати на прослуховування курсів підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення публічних закупівель тис.грн. кошторис витрат, 4,50 2 продукту кількість посадових осіб відділу реклами, які відвідають курси підвищення кваліфікації чол. плани, розрахунки 3 3 ефективності середні витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб відділу реклами грн. розрахунок 1500 4 якості х відсоток осіб, які відвідали курси підвищення кваліфікації відсоток розрахунок 100 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн) Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом загальний фонд спеціаль- ний фонд разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1 Надходження із бюджету Інші джерела фінансування (за видами) х х х ... Інвестиційний проект 2 ... Усього ____________ 1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. Начальник відділу реклами __________ (підпис) _А.О.Колісниченко (ініціали та прізвище) ПОГОДЖЕНО: Директор департаменту фінансів __________ (підпис) _Л.Ф.Шевченко (ініціали та прізвище)