Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 15:57:09Оновлено: 2016-10-12 12:23:47

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ реклами Камянської міської ради

I. Загальні положення

1.1.         Відділ реклами Кам’янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168).

1.2.         Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету міської ради та відповідно до розподілу обов’язків може підпорядковуватись одному з заступників міського голови.

1.3.         Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством.

1.4.         Відділ є робочим органом з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у м.Кам’янське.

1.5.        Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Кам’янське, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.6.        Місцезнаходження відділу:51931, м. Кам’янське, вул.Москворецька, 14А.

1.7.        Міська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, посібниками і літературою з питань діяльності відділу, роботи міської ради та служби
в органах місцевого самоврядування.

Повна назва: відділ реклами Кам’янської міської ради.

Коротка назва: відділ реклами міської ради.

 ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1.    Прийом та розгляд документів розповсюджувачів зовнішньої реклами.

2.2.    Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради згідно повноважень відділу.

2.3.    Підготовка та впровадження пропозицій щодо єдиної міської політики у сфері зовнішньої реклами включаючи соціальну рекламу.

III. Повноваження відділу

До повноважень відділу належать:

3.1.   Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу;

3.2.   Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

3.3.   Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, або про відмову у встановленні такого пріоритету;

3.4.   Укладання договорів згідно норм та вимог чинного законодавства;

3.5.   Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, з якими погоджується видача дозволу), скасування дозволу чи про відмову в його наданні, а також про примусовий демонтаж рекламних засобів та інших рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови;

3.6.   Видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської  ради;

3.7.   Впровадження нормативно-правових актів стосовно розміщення зовнішньої реклами у місті Кам’янське;

3.8.   Розроблення пропозицій щодо формування єдиної міської політики у сфері регулювання рекламної діяльності;

3.9.   Розроблення та впровадження пооб’єктних схем оформлення міського середовища засобами зовнішньої реклами;

3.10. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативної та методичної бази, що регулює рекламну діяльність і забезпечує її розвиток;

3.11. Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для відновлення даних містобудівного кадастру;

3.12. Перевірка на місцевості запропонованих місць розташування рекламних засобів щодо можливості розміщення зовнішньої реклами, перевірка стану місця розташування (відновлення благоустрою) після проведення робіт з розташування (монтажу, демонтажу, реконструкції, ремонту) рекламного засобу, перевірка відповідності місця розташування та фактично розташованого рекламного засобу наданому дозволу;

3.13. Подання державному органу, до повноважень якого належать питання у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

3.14. Участь у складанні актів огляду технічного стану рекламних засобів у випадку їх аварійного стану та участь у проведенні робіт з усунення аварійних ситуацій, а також участь у проведенні примусового демонтажу рекламних засобів з підписанням актів демонтажу;

3.15. Звернення із запитами про надання інформації, необхідної для виконання покладених на нього функцій, до підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

3.16. Розробка та контроль за виконанням цільових міських програм за напрямком діяльності відділу;

3.17. Моніторинг стану та змісту рекламних об’єктів у місті.

3.18. Інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

 IV. Права відділу

Відділ має право:

4.1.    Одержувати у встановленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи i матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2.    Вимагати усунення порушень законодавства про рекламу, приведення рекламних засобів у відповідність з виданим дозволом на розміщення зовнішньої реклами;

4.3.    Організовувати i проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

 V. Організація роботи

5.1.    Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду
та звільняється з посади міським головою у встановленому законом порядку.

5.2.    Начальник відділу є керівником робочого органу з розміщення зовнішньої реклами на території м. Кам’янське.

5.3.    Начальник відділу:

-                   очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених Законом на зазначений орган завдань;

-                   видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

-                   візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, підготовлені відділом;

-                   вносить пропозиції керівництву міської ради щодо планування та передбачення коштів у міському бюджеті на виконання повноважень відділу, виконання міських та загальнодержавних програм в частині, що відноситься до повноважень відділу;

-                   видає у разі потреби довіреності працівникам відділу на здійснення певних функцій (повноважень) від імені відділу;

-                   затверджує ескізи печаток та штампів відділу, відкриває рахунки в територіальних органах Державного казначейства України;

-                   є розпорядником коштів відділу;

-                   за резолюцією міського голови або виконуючого обов’язки міського голови призначає на посаду та звільняє з посад працівників відділу, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та заохочення;

-                   здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України.

5.4.    Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує секретар міської ради та затверджує міський голова.

5.5.    Прийом на роботу, звільнення, посадові переміщення, надання та зміна рангів працівників, надання їм відпусток, інші кадрові питання здійснюються відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та чинного законодавства України.

5.6.    Ліквідація, реорганізація, перейменування відділу здійснюється за рішенням міської ради.

5.7.    Зміни і доповнення до цього положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.