Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент

Створено: 2016-02-09 16:09:46Оновлено: 2017-10-27 14:48:16

Додаток

до рішення міської ради

від 29.09.2017 827-19/VІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент економічного розвитку

Кам’янської міської ради (код ЄДРПОУ 34827792)

І. Загальні положення

1.1. Департамент економічного розвитку Кам’янської міської ради
(далі – департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168). Департамент є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством.

Місцезнаходження департаменту: 51931, м. Кам’янське, 
майдан Петра Калнишевського, 2.

1.3. Департамент є правонаступником департаменту економіки, споживчого ринку та розвитку муніципальних послуг міської ради в частині функцій, завдань, прав та обов’язків визначених положенням про департамент.

1.4. Департамент в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами
та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, іншими нормативними актами, рішеннями Кам’янської міської ради
та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також
цим положенням.

1.5. У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.6. Департамент координує діяльність комунального підприємства Кам’янської міської ради "Інформаційні системи".

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Забезпечення в межах компетенції органів місцевого самоврядування на території міста реалізації державної, регіональної і міської політики у сфері:

- соціально-економічного розвитку міста та стратегічного планування;

- інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- розвитку промислового комплексу, раціонального використання вторинних ресурсів, підвищення технічного рівня виробництва;

- розвитку туризму та туристичної інфраструктури;

- зовнішньоекономічної діяльності;

- фінансового планування та моніторингу основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств міста комунальної форми власності;

- тарифного регулювання та встановлення цін і тарифів на побутові, житлово-комунальні, транспортні та інші послуг в межах компетенції органів місцевого самоврядування;

- впровадження системи муніципального енергоменеджменту, реалізації положень Європейської ініціативи «Угода мерів»;

- енергозбереження, енергоефективності, економії паливно-енергетичних ресурсів;

- координації здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти для забезпечення потреб територіальної громади, впровадження електронної системи закупівель.

2.2. Обґрунтування пріоритетів і цілей економічного і соціального розвитку міста:

- розробляє прогнозні показники на коротко - та довгостроковий терміни;

- координує роботу щодо розробки, впровадження та моніторингу виконання Стратегічного плану розвитку міста.

2.3. Організація та координація роботи щодо стратегічного планування
та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

2.4. Аналіз стану та тенденцій основних показників соціально-економічного розвитку міста.

2.5. Сприяння розвитку промислового комплексу.

2.6. Організація роботи щодо розвитку міжнародного співробітництва, активізації зовнішньоекономічних зв’язків.

2.7. Організація роботи щодо залучення інвестицій у розвиток міста, покращення інвестиційної привабливості міста.

2.8. Сприяння розвитку та функціонуванню державно-приватного партнерства у пріоритетних для міста сферах життєдіяльності.

2.9. Залучення замовників (забудовників) до пайової участі у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
у порядку, передбаченому відповідним рішенням міської ради або
її виконавчого комітету.

2.10. Координація роботи щодо складання фінансових планів та надання фінансової звітності комунальними підприємствами міста відповідно
до порядку, затвердженого відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

2.11. Забезпечення реалізації функцій виконавчого комітету міської ради щодо встановлення в порядку і межах визначених законодавством цін і тарифів на побутові, житлово-комунальні, транспортні та інші послуги.

2.12. Впровадження системи муніципального енергоменеджменту;

2.13. Сприяння підвищенню енергоефективності та впровадженню енергозберігаючих технологій на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності.

ІІІ. Функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. У сфері економічного розвитку та стратегічного планування:

3.1.1. Аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку міста, бере участь у визначенні пріоритетів його розвитку, готує міському голові, виконавчому комітету міської ради пропозиції, спрямовані
на забезпечення сталого економічного розвитку міста.

3.1.2. Організовує та координує роботу щодо стратегічного планування
та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

3.1.3. Проводить аналіз інформації щодо обсягів виробленої
та реалізованої продукції промисловим комплексом, прогнозних показників роботи промислових підприємств міста;

3.1.4. Координує впровадження заходів щодо розвитку зовнішньоекономічної та туристичної діяльності.

3.1.5. Забезпечує:

- складання прогнозів економічного і соціального розвитку міста
на середньостроковий період;

- розроблення проекту програми економічного і соціального розвитку міста, моніторинг її виконання;

- розроблення пропозицій до проекту програми економічного
і соціального розвитку області.

3.1.6. Бере участь:

- у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо та короткостроковий період;

- у підготовці відповідних інформаційних та аналітичних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку міста, зовнішньоекономічних зв’язків;

- у підготовці пропозицій з питань бюджетної політики, наповнення бюджету за рахунок додаткових джерел та ефективного використання фінансових ресурсів;

- у розробленні заходів щодо підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційної привабливості міста;

- у розробленні та впровадженні заходів щодо розвитку туризму, залучення інвестицій для розвитку туризму, реалізації проектів у галузі туризму;

- в організації та проведенні загальноміських заходів, зборів, нарад
у сфері соціально-економічного розвитку міста.

3.1.7. Інформує громадськість щодо цілей та досягнень економічного, соціального та культурного розвитку міста.

3.1.8. Забезпечує взаємодію органів місцевого самоврядування
з банківськими установами та страховими компаніями в межах чинного законодавства.

3.2. У сфері фінансового планування комунальних підприємств
та тарифного регулювання:

3.2.1. Готує пропозиції щодо:

- порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств міста;

- функціонування комплексу комунальних підприємств міста
та їх реорганізації;

- проведення в місті ефективної тарифної політики, формування
та вдосконалення порядку регулювання в місті тарифів на послуги,
що підлягають державному регулюванню;

- встановлення в порядку і межах визначених законодавством тарифів
на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги;

- порядку ціноутворення на підприємствах, установах та організаціях комунальної форми власності на товари та послуги, що не підлягають державному регулюванню.

3.2.2. Проводить аналіз:

- запланованих та фактичних фінансових показників діяльності комунальних підприємств міста згідно з формами, затвердженими відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради;

- формування тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги в порядку і межах визначених законодавством;

- формування тарифів та порядку їх встановлення підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності;

- фактичних витрат на надання послуг та відповідності тарифів економічно обґрунтованим витратам у разі зміни (перегляду) тарифів,
що підлягають державному регулюванню.

3.2.3. Проводить моніторинг основних показників фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності та тарифів на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги, що підлягають державному регулюванню.

3.2.4. Надає консультативно-методичну допомогу підприємствам комунальної форми власності щодо складання фінансових планів
та ціноутворення.

3.3. У сфері муніципального енергоменеджементу:

3.3.1. Розробляє міську програму енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів, здійснює моніторинг її виконання.

3.3.2. Забезпечує організацію розробки та впровадження заходів щодо імплементації положень Європейської ініціативи «Угода мерів».

3.3.3. Розробляє та організовує виконання заходів щодо використання альтернативних джерел енергії та розвитку відновлювальної енергетики.

3.3.4. Створює та застосовує стимулюючі механізми у впровадженні енергосервісу та сприяє діяльності енергосервісних компаній.

3.3.5. Проводить інформаційно-просвітницьку та консультативну діяльність, забезпечує постійне інформування громадськості з питань підвищення енергоефективності та енергозбереження.

3.3.6. Забезпечує діяльність системи моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними організаціями та установами міста.

3.3.7. Проводить аналіз:

- обсягів споживання енергоресурсів в усіх сферах життєдіяльності міста;

- впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоносіїв та підвищення енергоефективності.

3.3.8. Бере участь у розробленні та впроваджені заходів, спрямованих
на залучення інвестицій, формуванні проектних пропозицій, що пов’язані
з реалізацією міської енергетичної  політики.

3.3.9. Бере участь у проведенні енергоаудиту бюджетних закладів
та установ міста, розробці та наданні методичних рекомендацій щодо зниження енергоспоживання.

3.4. У сфері публічних закупівель та інфраструктури:

3.4.1. Проводить розрахунки розміру пайової участі та забезпечує підготовку та укладання договорів про пайову участь замовників (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

3.4.2. Здійснює координацію діяльності щодо впровадження електронної системи закупівель в виконавчих органах міської ради, бюджетних закладах
і установах та комунальних підприємствах міста.

3.4.3. Проводить аналіз:

 - функціонування системи державних закупівель та моніторинг здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету;

- здійснення виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності закупівель
із застосуванням електронної системи державних закупівель.

3.4.4. Надає консультативно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

3.5. У сфері інвестиційної діяльності:

3.5.1. Організовує розробку та реалізацію заходів, спрямованих
на підвищення інвестиційної привабливості міста, створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення інвестицій в економіку міста.

3.5.2. Організовує підготовку проектів державно-приватного партнерства, вносить пропозиції щодо розвитку та вдосконалення механізму державно-приватного партнерства в місті.

3.5.3. Готує пропозиції щодо:

- формування напрямків інвестиційної діяльності в місті;

- доцільності прийняття інвестиційних пропозицій;

- залучення позабюджетних коштів в реалізацію інвестиційних проектів та проектів направлених на соціально-економічний розвиток міста;

3.5.4. Бере участь:

- у підготовці та реалізації інвестиційних пропозицій та проектів;

- у всеукраїнських та міжнародних заходах (виставках, презентаціях, конференціях, бізнес-форумах, круглих столах тощо) з питань інвестиційної політики, формування та просування позитивного іміджу міста;

- у розробці інформаційних матеріалів та інформуванні потенційних інвесторів щодо участі в інвестиційних проектах.

3.5.5. Сприяє налагодженню співпраці з міжнародними фінансовими установами, донорськими організаціями та інвестиційними фондами щодо залучення інвестицій у розвиток міста.

3.6. Організовує збір, накопичення статистичної інформації та інших необхідних матеріалів для виконання планових або окремих завдань, обробляє отриману інформацію в межах поставлених завдань.

3.7. Готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, листи, обґрунтування, довідки, періодичну звітність, дотримуючись встановлених строків.

3.8. Забезпечує виконання завдань міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

3.9. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства.

3.10. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.11. Забезпечує своєчасний та належний розгляд листів, звернень суб’єктів господарювання та громадян з питань, що належить до компетенції департаменту.

3.12. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.13. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.14. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями
і правилами діловодства.

3.15. Бере участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що діють при міському голові та виконавчих органах міської ради.

3.16. Бере участь у підготовці, організації, проведенні нарад, семінарів
з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.17. Готує листи, інформації, доповідні та службові записки з питань,
що відносяться до компетенції департаменту.

3.18. Надає міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту.

3.19. Готує пропозиції щодо нових законодавчих та нормативних актів
з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.20. Здійснює в межах повноважень та порядку, передбаченому чинним законодавством, утримання майна департаменту, а також його поточний
та капітальний ремонт.

3.21. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІV. Права

Департамент має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах наданих повноважень від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Брати участь у здійсненні планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з питань, що належать до компетенції департаменту відповідно до чинного законодавства.

4.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції, залучати до участі в них посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників облдержадміністрації, науково-дослідних, проектних, конструкторських та інших організацій і установ.

4.5. Виступати орендодавцем комунального майна, яке перебуває
на балансі департаменту.

4.6. Уносити керівництву пропозиції з питань, що належать
до компетенції департаменту.

4.7. При виявленні порушень в роботі підприємств, роботу яких координує департамент, вимагати вжиття заходів щодо їх усунення.

V. Організація роботи

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2. Директор департаменту здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень департаменту та несе персональну відповідальність
за виконання покладених на департамент завдань.

5.3. Посадові інструкції директора та працівників департаменту погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради
за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4. Департамент взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування міста та інших міст, а також
з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

5.5. У разі утворення у складі департаменту структурних підрозділів, директор департаменту затверджує їх положення.

5.6. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів
і видатків затверджується міською радою. Штатний розпис департаменту затверджується міським головою згідно з затвердженою граничною чисельністю та фондом оплати праці працівників департаменту.

5.7. У межах затверджених асигнувань щомісяця розроблюються додатки до штатного розпису департаменту та підписуються директором департаменту.

 

Секретар міської ради                                                                О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ