Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент (в новій редакції)

Створено: 2016-02-09 16:12:46Оновлено: 2020-03-10 09:02:54

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168). Департамент  є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис,  рахунки в  органах казначейства, в банківських установах, печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

1.4. У межах своїх повноважень департамент організовує виконання законодавчих актів у сфері освіти, культури,  науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

1.5. Департамент є спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини.

1.6. При департаменті створено такі структурні підрозділи:

- методичний кабінет;

- централізована бухгалтерія;

- група централізованого господарсько-адміністративного забезпечення закладів.

1.7. Департаменту підпорядковуються методичний кабінет, централізована бухгалтерія, група централізованого господарсько- адміністративного забезпечення закладів,  комунальні заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  (крім дитячо-юнацьких спортивних шкіл),  у тому числі  комунальні початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, комунальний заклад «Міжшкільна навчально-виробнича майстерня №1» Кам’янської міської ради,  інклюзивно-ресурсні центри, комунальний заклад «Музей історії міста Кам’янське» Кам’янської міської ради, комунальний заклад «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського» Кам’янської міської ради, комунальний заклад Кам’янської міської ради «Кіноконцертний зал «МИР», комунальний заклад «Централізована бібліотечна система м. Кам’янського» Кам’янської міської ради, комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Лівобережний парк».

1.8. У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.9. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.10. Департамент забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та засобами доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що належать до його повноважень.

1.11. Департамент реорганізується та ліквідується на підставі рішення міської ради. У разі реорганізації правонаступником є новостворений орган управління, а у разі ліквідації – міська рада.

1.12. Місцезнаходження департаменту: 51931, м. Кам’янське,

просп. Свободи, 36.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями департаменту є:

2.1. Забезпечення в місті реалізації державної політики в галузі освіти, культури та мистецтв, охорони культурної спадщини,  а також    національної музейної політики, здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища.

2.2. Забезпечення реалізації прав громадян,  на свободу літературної художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

2.3. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

2.4. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей та для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і мистецтв.

2.5. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації в місті рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, наукових, інших працівників закладів, підпорядкованих департаменту.

2.6. Здійснення управління підпорядкованими закладами освіти з питань організації освітнього процесу та фінансового забезпечення, а також координація діяльності цих закладів.

2.7. Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств та організацій культурно-мистецької сфери міста.

2.8. Здійснення повноважень у сфері охорони культурної спадщини та державної мовної політики.

2.9. Організація та проведення заходів, спрямованих на збереження, охорону та популяризацію культурної спадщини.

2.10. Забезпечення раціонального використання та збереження історико-культурного середовища в місті.

2.11. Пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, популяризації пам’яток історії, археології та монументального мистецтва.

2.12. Визначення перспектив і напрямів розвитку, змісту спеціальної освіти у сфері культури, охорони культурної спадщини.

2.13. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів, забезпечення розвитку освітнього, науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста.

2.14. Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста.

2.15. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів.

2.16. Контроль за дотриманням  законодавства з питань освіти і науки, державного стандарту загальної середньої освіти усіма закладами загальної середньої освіти міста, державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

2.17. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.18. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти міста.

2.19. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.20. Забезпечення реалізації прав громадян незалежно від соціального стану та національної приналежності у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, доступності до всіх видів культурних послуг та культурної діяльності.

2.21. Організація в місті оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей.

2.22. Розроблення та реалізація разом з відповідними структурними підрозділами виконавчих органів міської ради, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток освіти та культури.

2.23. Аналіз стану освіти, культури в місті, забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності в місті, захисту інтелектуальної власності та культури.

2.24. Організація розроблення міських програм розвитку галузей департаменту та їх виконання.

2.25. Підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови за напрямом діяльності.

ІІІ. ФУНКЦІЇ

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Організовує в межах повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

3.2. Проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань серед учнівської молоді міста.

3.3. Організовує в місті облік дітей дошкільного та шкільного віку.

3.4. Створює умови для розвитку мережі підпорядкованих закладів в місті,  вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів.

3.5. Створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіно - і фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуарів театрів, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбання та розповсюдження кращих зразків національного кіномистецтва.

3.6. Організовує забезпечення  школярів, які навчаються в комунальних навчальних закладах міста, безоплатними підручниками, посібниками, навчальною літературою, створює умови для самоосвіти.

3.7. Спільно із закладами охорони здоров’я міста здійснює контроль за охороною здоров’я дітей і організацією оздоровчих заходів, створенням безпечних умов навчання і праці учасників освітнього процесу.

3.8. Контролює дотримання законодавства у сфері освіти та культури,  організовує роботу з ліцензування підпорядкованих закладів освіти міста, проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах компетенції.

3.9. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, науки, культури, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

3.10. Проводить роботу щодо якісного добору і розстановки кадрів.

3.11. Координує та контролює роботу підпорядкованих закладів щодо забезпечення якісного харчування дітей та учнів.

3.12. Забезпечує організацію в  закладах освіти міста роботу з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.13. Подає міській раді, міському голові, виконавчому комітету міської ради пропозиції з питань покращення розвитку освіти і науки, запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій та надання таким закладам статусу експериментальних.

3.14. Уживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ у запобіганні дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

3.15. Здійснює контроль за діяльністю підпорядкованих закладів.

3.16. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.

3.17. Бере в межах своїх повноважень участь в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.

3.18. Здійснює контроль за дотриманням закладами, підприємствами та організаціями культурно-мистецької сфери законодавства з питань культури, мистецтв, охорони культурної спадщини.

3.19. Надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам та організаціям культурно-мистецької сфери.

3.20. Створює умови для розвитку і розширення культосвітньої інфраструктури міста.

3.21. Організовує проведення фестивалів, свят, конкурсів, оглядів самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

3.22. Проводить загальноміські заходи, збори, наради у сфері культури, охорони культурної спадщини.

3.23. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел.

3.24. Створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території міста.

3.25. Бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту суспільної моралі.

3.26. Веде облік пам’яток історії, археології, архітектури та монументального мистецтва, здійснює контроль за збереженням пам’яток, які знаходяться на державному обліку.

3.27. Подає органу охорони культурної спадщини Дніпропетровської облдержадміністрації пропозиції про включення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесення змін до нього.

3.28. Забезпечує юридичним і фізичним особам доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

3.29. Організує розроблення відповідних програм збереження та охорони пам’яток історії, археології, архітектури та монументального мистецтва, які знаходяться на державному обліку.

3.30. Організує відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.

3.31. Здійснює заходи щодо укладення охоронних договорів на пам’ятки історії, археології, архітектури та монументального мистецтва.

3.32. Інформує орган охорони культурної спадщини Дніпропетровської облдержадміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, що знаходяться на території міста.

3.33. Надає консультативно-методичну допомогу з питань охорони культурної спадщини.

3.34. Проводить серед населення роботу щодо ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, популяризацію пам’яток історії, археології, архітектури та монументального мистецтва.

3.35. Вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжміських культурних зв’язків відповідно до законодавства.

3.36. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій.

3.37. Здійснює контроль за раціональним розміщенням і дислокацією закладів культури в місті та забезпеченням норм обслуговування населення закладами культури.

3.38. Веде облік закладів культури міста різних форм підпорядкування, пам’яток історії, археології, архітектури та монументального мистецтва, що знаходяться на державному обліку, чисельності пільгових категорій учнів шкіл естетичного виховання.

3.39. Сприяє роботі музичних та художньої шкіл, бібліотек, Музею історії міста, академічного музично-драматичного театру ім. Л.Українки, клубів та палаців культури, кінотеатрів, парків культури та відпочинку, творчих спілок та громадських організацій у сфері культури.

3.40. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

3.41. Забезпечує проведення профілактичних заходів з питань пропаганди та формування здорового способу життя молоді.

3.42. Забезпечує в умовах особливого періоду функціонування закладів загальної середньої освіти, дошкільної та інших закладів освіти.

3.44.  Затверджує кількість та найменування закладів загальної середньої освіти, дошкільної та інших закладів освіти, які функціонуватимуть в особливий період.

3.45. Контролює дотримання державних стандартів освіти у закладах загальної середньої освіти усіх форм власності в особливий період.

3.46. Бере участь у межах своєї компетенції у перерозподілі трудових ресурсів за замовленням підприємств, установ і організацій в особливий період.

3.47. Спільно з іншими структурними підрозділами міської ради уточнює та відпрацьовує заявки на підготовку та перепідготовку спеціалістів у закладах професійно-технічної освіти для задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, національної економіки, підприємств, установ і організацій в особливий період.

3.48. Забезпечує розвиток і вдосконалення спеціальної навчальної бази, розроблення спеціальних програм і навчальних планів в особливий період.

3.49. Вирішує питання кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти, дошкільної та інших закладів освіти в особливий період.

3.50. Бере участь у заходах з цивільного захисту, а також з організації евакуації населення з небезпечних районів та районів можливих бойових дій в особливий період.

3.51. Розробляє, у визначеному законом порядку, проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, інструктивно-методичні матеріали з питань реалізації повноважень у сфері освіти, культури.

3.52. Взаємодіє з громадськими організаціями.

3.53. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань розвитку освіти, культури.

3.54. Готує та подає у встановленому порядку інформаційні та аналітичні  матеріали, статистичну звітність з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.55. Вносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб департаменту.

3.56. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників департаменту, закладів, підприємств і організацій, батьківської громадськості державними та міськими нагородами, застосовує відповідно законодавства інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у діяльності підпорядкованих галузей.

3.57. Подає міській раді, міському голові, виконавчому комітету міської ради пропозиції з питань покращення розвитку галузей освіти, культури.

3.58. Сприяє збереженню і розвитку мережі закладів освіти, культури, забезпеченню їх матеріальними та фінансовими ресурсами та зміцненню їх матеріально-технічної бази.

3.59. Здійснює контроль за станом освіти, культури в підпорядкованих закладах, розробляє програми їх розвитку, а також науково-технічної та інноваційної діяльності, організовує та контролює виконання цих програм в місті.

3.60. Забезпечує діяльність закладів культури з метою обслуговування населення та військових частин в умовах особливого періоду.

3.61. Забезпечує виконання мобілізаційних завдань з проведення концертних виступів для особового складу Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

3.62. Організовує збереження, захист та охорону об’єктів культурної спадщини та закладів культури в особливий період.

3.63. Сприяє діяльності в особливий період творчих спілок та організацій.

3.64. Вживає заходи щодо охорони, примноження і широкого використання культурних цінностей для виховання населення та підвищення його духовного рівня в особливий період.

3.65. Організовує проведення культурних та розважальних заходів для поранених і хворих, у тому числі виїзних концертів, вистав, у підрозділах Збройних сил України та інших військових формувань, на підприємствах, в установах, організаціях, госпіталях, лікарнях, серед населення в особливий період.

3.66. Формує групи артистів для виїзду з концертними програмами у військові частини в особливий період.

3.67. Координує виробництво продукції для забезпечення діяльності закладів культури в особливий період.

3.68. Надає рекомендації щодо складання репертуарів для театрів, виїзних концертних бригад, колективів художньої самодіяльності в особливий період.

3.69. Забезпечує проведення евакуації музейних цінностей та окремих унікальних експонатів в особливий період.

3.70. Надає організаційно-методичну допомогу іншим структурним підрозділам міської ради у вирішенні питань міжнаціональних відносин, етномовних процесів, забезпечення реалізації прав осіб, які належать до національних меншин, а також у застосуванні відповідного законодавства.

3.71. Бере участь у заходах з цивільного захисту в особливий період.

3.72. Розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку освіти, культури і подає їх на розгляд міському голові, виконавчому комітету міської ради та міській раді.

3.73. Готує в межах повноважень пропозиції до проектів та програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету.

3.74. Здійснює контроль у сфері планово-фінансової роботи  підпорядкованих закладів та установ щодо ефективного використання капітальних вкладень.

3.75. Здійснює управління бюджетними коштами у межах повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

3.76. Подає органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо формування бюджету галузей освіти, культури, фінансування підпорядкованих закладів та установ міста.

3.77. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних предметів, посібники, бланки звітності та документів про освіту тощо.

3.78. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів, підприємств і організацій галузей освіти, культури.

3.79. Призначає на посади керівників підпорядкованих департаменту закладів у порядку, передбаченому законодавством, рішеннями міської ради.

3.80. Здійснює в межах повноважень договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає департамент.

3.81. Бере участь у роботі комісій, груп та інших об’єднань, забезпечує виконання доручень міського голови, завдань виконавчого комітету міської ради, виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

3.82. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.83. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в департаменті.

3.84. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства.

3.85. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.86. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.87. Проводить в межах компетенції інформаційно-роз’яснювальну роботу  через засоби масової інформації.

3.88. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.89. Опрацьовує в межах повноважень запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласних, міської рад.

3.90. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

3.91. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.92. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.93. Забезпечує захист персональних даних.

3.94. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

 

ІV. ПРАВА

Департамент має право:

4.1. Одержувати в межах своїх повноважень та в установленому законодавством порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності накази, довідки, рішення, розпорядження, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Одержувати від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів звіти про використання коштів і аналізувати ефективність використання ними бюджетних коштів.

4.3. Уносити пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти та культури, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення підпорядкованих закладів освіти.

4.4. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації підпорядкованих закладів освіти та культури.

4.5. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради за напрямом діяльності департаменту, скликати міську, у тому числі щороку серпневу, конференцію педагогічних працівників.

4.6. Уносити пропозиції щодо відзначення працівників підвідомчих галузей державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, запроваджувати інші форми морального і матеріального стимулювання праці педагогічних та інших працівників департаменту.

4.7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з навчальними і науковими установами як України, так і зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.8. Видавати в межах повноважень накази, надавати розпорядження, що є обов’язковими для виконання підпорядкованими закладами та підприємствами, організовувати контроль за їх виконанням.

4.9. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань посадових осіб інших виконавчих органів міської ради, представників підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівником), громадських об’єднань (за згодою).

4.10. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підпорядкованих закладів та установ, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.11. Розробляти й реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм за напрямами діяльності департаменту.

4.12. Скликати у встановленому порядку наради, проводити семінари та конференції,  утворювати міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи з питань за напрямом діяльності департаменту.

4.13. Уносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи у галузі освіти та культури.

4.14. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.15. Утворювати координаційні ради, комісії, експертні та робочі групи для супроводу виконання державних, регіональних та міських програм і проектів, залучати в установленому порядку спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах).

4.16. Виступати орендодавцем комунального майна, яке перебуває на балансі департаменту.

4.17. Здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і використання ними бюджетних коштів.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2. Директор департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням директора департаменту.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в департаменті.

5.3.2. Подає на затвердження міській раді положення про департамент.

5.3.3. Затверджує положення про структурні підрозділи при департаменті та посадові інструкції їх працівників.

5.3.4. У разі створення структурних підрозділів департаменту без права юридичної особи затверджує їх положення.

5.3.5. Розробляє посадові інструкції працівникам департаменту та розподіляє обов’язки між ними.

5.3.6. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради та її виконавчого комітету.

5.3.7. Звітує перед міською радою, виконавчим комітетом міської ради, міським головою про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи.

5.3.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на сесіях міської ради та засіданнях виконавчого комітету міської ради питань, що належать до компетенції департаменту, розробляє проекти відповідних рішень.

5.3.9. Представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5.3.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

5.3.11. Подає на затвердження міському голові проекти кошторису, штатного розпису департаменту та структурних підрозділів при ньому в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці.

5.3.12. Розпоряджається коштами департаменту у межах затвердженого міським головою кошторису.

5.3.13. Подає міському голові в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб департаменту.

5.3.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту.

5.3.15. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.16. В межах своїх повноважень користується правами розпорядника бюджетних коштів.

5.3.17. Затверджує штатні розписи, кошториси доходів, видатків та зміни до них підпорядкованих департаменту закладів.

5.3.18. Має право входити до складу колегії департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, розробляти проекти відповідних рішень.

5.3.19. Відкриває та закриває рахунки у фінансових установах, має право першого підпису.

5.3.20. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.4. Накази департаменту з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України визнаються незаконними у судовому порядку.

5.5. Посадові особи департаменту здійснюють організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції відповідно до посадових інструкцій, затверджених міським головою.

5.6. Підпорядкованість структурних підрозділів департаменту директору департаменту та його заступникам визначається директором департаменту.

5.7. Посадові інструкції директора та посадових осіб департаменту погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова. Посадові інструкції працівників  структурних підрозділів при департаменті затверджує директор департаменту.

5.8. Положення про департамент затверджується міською радою.

5.9. При департаменті може створюватися колегія з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (колегія), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста.

5.10. Керівники підпорядкованих закладів і установ:

5.10.1. Організовують  виконання  наказів та доручень директора департаменту;

5.10.2. Здійснюють інші повноваження, визначені цим положенням, статутами закладів та посадовими інструкціями, що затверджуються директором департаменту.

5.11. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради, департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями міста з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на департамент завдань та здійснення запланованих заходів.

5.12. Зміни та доповнення до цього положення вносяться міською радою у встановленому порядку.