Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

 

І. Загальні положення

1.1. Організаційний відділ Кам’янської міської ради (далі –відділ) є виконавчим органом міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про мови», «Про доступ до публічної інформації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, що регулюють розвиток відповідних сфер управління, основами державного управління з питань організації управлінської діяльності, методами контролю управлінських рішень, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Організаційне забезпечення управлінської діяльності виконавчого комітету міської ради відповідно до чинного законодавства, планів роботи виконавчого комітету міської ради, керівництва міської ради.

2.2. Формування планів роботи виконавчого комітету міської ради, здійснення контролю та аналізу їх виконання, організаційних заходів щодо підготовки планових засідань виконавчого комітету міської ради та засідань виконавчого комітету міської ради з поточних питань.

2.3. Організаційне забезпечення супроводження засідань виконавчого комітету міської ради.

2.4. Облік консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

2.5. Організація взаємодії виконавчого комітету міської ради з іншими органами виконавчої влади вищого рівня щодо виконання законів України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради.

2.6. Участь в організаційно-технічній підготовці протокольних та масових заходів, що проводяться міським головою та виконавчим комітетом міської ради.

2.7. Підготовка списків для привітання з нагоди дня народження, загальнодержавних та професійних свят за підписом міського голови, організація відправлення вітальних листівок.

2.8. Забезпечення підготовки довідково-інформаційних документів з питань, що входять до компетенції відділу.

2.9. Здійснення організаційного забезпечення виборів та референдумів згідно з чинним законодавством.

2.10. Організація перевірок діяльності виконавчих органів міської ради у межах та у порядку, встановленому законодавством, з питань, що входять до компетенції відділу.

2.11. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для вдосконалення організаційної діяльності у виконавчих органах міської ради.

2.12. Сприяння впровадженню новітностей в організаційно-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює організаційне забезпечення засідань виконавчого комітету міської ради, готує у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції відділу.

3.2. Здійснює організаційне забезпечення проведення загальноміських заходів.

3.3. Здійснює підготовку проектів розпорядчих актів, що входять до компетенції відділу, здійснює контроль за їх виконанням.

3.4. 3а дорученням міського голови здійснює перевірку діяльності виконавчих органів міської ради в межах і порядку, встановленому законодавством з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.5. Готує графік участі керівництва міської ради та заступників міського голови у протокольних та масових заходах, що проводить виконавчий комітет міської ради.

3.6. Готує аналітично-статистичні довідки, звіти, інформації з питань, що входять до компетенції відділу.

3.7. Бере участь у розробленні і видачі інформаційних довідників та інших посібників, необхідних для роботи виконавчих органів міської ради.

3.8. Розроблює методичні матеріали з організаційних питань.За допомогою різних форм (наради, семінари, практикуми) готує та проводить навчання з організаційних питань з відповідальними посадовими особами виконавчих органів міської ради.

3.9. Розробляє інструктивно-методичні матеріали для забезпечення виконання власних завдань.

3.10. Надає організаційно-методичну допомогу закладам, підприємствам і організаціям у вирішенні питань організації і проведення заходів за участю міського голови.

3.11. Приймає участь у підготовці та проведенні зустрічей міського голови з мешканцями міста.

3.12. Здійснює узагальнення інформації про пам'ятні та ювілейні дати.

3.13. За дорученням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради готує вітання щодо вшанування посадових осіб, керівників державних установ, організацій з нагоди ювілеїв (вітальні листи, телеграми, вітання).

3.14. У разі необхідності бере участь у роботі комісій, консультативних рад, робочих груп та інших дорадчих органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

3.15. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань виконавчого комітету міської ради.

3.16. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного управління з організаційних питань у виконавчих органах міської ради, узагальнює позитивний досвід роботи з організаційних питань, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

3.17. Надає виконавчим органам міської ради методичну та практичну допомогу щодо за напрямами діяльності відділу.

3.18. Надає пропозиції щодо номенклатури справ відділу.

3.19. Веде облік комісій, консультативних рад, робочих груп тощо, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

3.20. Здійснює заходи щодо формування плану роботи виконавчого комітету міської ради.

3.21. Забезпечує розроблення інформаційних довідників, необхідних для роботи міського голови та керівництва виконавчого комітету міської ради.

3.22. Здійснює організаційні заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами відділу вимог антикорупційного законодавства.

3.23. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає громадянам роз'яснення з питань, що входять до компетенції відділу.

3.24. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією наданих повноважень.

 

IV. Права

Відділ має право:

4.1. Одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій міста всіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

4.2. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду та вирішення питань, що входять до компетенції відділу.

4.3. Здійснювати перевірку та контроль за дотриманням Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської ради, вимог законодавства з організаційних питань у виконавчих органах міської ради.

4.4. Повертати виконавцям службові документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення вимог нормативно-правових документів з організаційних питань.

4.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції відділу.

4.6. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву та підвищення кваліфікації працівників відділу.

4.7. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення та підвищення ефективності роботи з організаційних питань.

4.8. Подавати міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними та міськими нагородами, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці.

V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому порядку.

5.2. Начальник здійснює функціональні обов'язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3.  Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради та затверджує міський голова.

5.4. Відділ взаємодіє з юридичним відділом щодо візування розпорядчих актів.

5.5. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

Положення про відділ 

Про внесення змін до положення про відділ

Розділ сайту:Положення про відділ