Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління

Створено: 2016-02-09 16:14:43Оновлено: 2021-03-22 08:52:29

Додаток

до рішення міської ради

від 26.02.2021 149-05/VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління транспортної інфраструктури

та зв’язку Кам’янської міської ради

(КОД ЄДРПОУ 36072189)

(У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)  

 

І. Загальні положення

1.1. Управління транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168). Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та облдержадміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними документами, а також цим положенням.

1.3. Управлінню транспортної інфраструктури та зв’язку Кам’янської міської ради передано частку прав та обов’язків, а також повноважень реорганізованого управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення Дніпродзержинської міської ради відповідно до розподільчого балансу.

1.4. У складі управління можуть створюватись структурні підрозділи без права юридичної особи

1.5. В оперативному підпорядкуванні управління знаходиться комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Транспорт» та комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Трамвай».

1.6. Скорочена назва управління транспортної інфраструктури та зв’язку  міської ради – Управління ТІЗ КМР.

1.7. Місцезнаходження управління:51931, м.Кам’янське, вулиця Москворецька, 14А.

 

II. Основні завдання

Основними завданнями управління є:

2.1. Забезпечення виконання функції місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, передбачених чинним законодавством, у галузі транспорту і зв’язку.

2.2. Організація перевезення мешканців міста на автобусних маршрутах загального користування.

2.3. Здійснення координації роботи міського пасажирського транспорту всіх форм власності.

2.4. Виконання функцій організатора послуг на перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом.

2.5. Унесення міській раді, міському голові, виконавчому комітету міської ради пропозицій з питань покращення розвитку у сфері транспорту, зв'язку, телерадіомовлення.

2.6. Участь за напрямом діяльності у роботі комісій, груп та інших об’єднань.

2.7. Забезпечення виконання доручень міського голови, завдань міської ради та виконавчого комітету міської ради.

2.8. Участь в реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, інформаційних технологій, теле- та радіомовлення, поштового зв’язку та транспорту.

2.9. Забезпечення раціональної організації обліку і звітності надходження коштів, своєчасного відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, виконання кошторисів витрат.

2.10. Забезпечення ведення договірної роботи.

2.11. Організація нерегулярних перевезень соціально не захищених верств населення та у разі потреби інших категорій громадян.

2.12. Придбання транспортних засобів для регулярних, регулярних спеціальних, нерегулярних пасажирських перевезень, (в тому числі, шкільних автобусів, спеціалізованих для перевезення школярів) з подальшою передачою міським комунальним підприємствам.

 

III. Функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Готує та проводить конкурси на право перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

3.2. Укладає з перевізниками договори на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

3.3. Розробляє проекти міських програм, розпорядчих актів різної ваги за напрямком діяльності.

3.4. Розробляє інструктивно-методичні документи для забезпечення виконання покладених завдань.

3.5. Уносить міському голові пропозицій щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління.

3.6. Подає у встановленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників управління, підприємств і організацій державними та міськими нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального                    й матеріального заохочення працівників.

3.7. Проводить організаційну і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань праці і заробітної плати, соціального захисту працівників управління.

3.8. Забезпечує формування маршрутної мережі громадського транспорту загального користування та затвердження маршрутів і розкладів руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, які не виходять за межі території міста.

3.9. Здійснює аналіз потреби міста в перевезеннях пасажирів автомобільним, електротранспортом, у послугах поштового зв’язку, телекомунікаціях та визначає відповідність їх нормативним показникам.

3.10. Створює рівні умови для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері надання послуг по пасажироперевезеннях, обмеження монополізму та розвиток конкуренції.

3.11. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за діяльністю підприємств (об’єднань) і організацій транспорту і зв’язку незалежно від їх підпорядкування та форм власності, дотриманням чинного законодавства (умов договорів), а також за організацією обслуговування пасажирів на автовокзалах та залізничному вокзалі.

3.12. Заслуховує звіти про роботу керівників підприємств транспорту                  і зв’язку, підпорядкованих управлінню.

3.13. Затверджує маршрути і графіки руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, погоджує рух транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.

3.14. Розробляє разом з транспортними підприємствами заходи по покращенню роботи міського пасажирського транспорту, удосконалення маршрутів у комплексі для усіх видів транспорту, організацій маршрутів масових перевезень населення.

3.15. Уносить пропозиції щодо заміни та реорганізацій маршрутів, часу роботи пасажирського транспорту, пропонувати введення та розташування зупинок громадського транспорту, дорожніх знаків, світлофорних об’єктів, затверджувати паспорт маршруту для перевізників, контролювати дотримання перевізниками тарифів на перевезення пасажирів, контролювати водіїв легкових таксомоторів на предмет законності перевезення пасажирів.

3.16. Організовує перевезення згідно з програмами розвитку транспортного комплексу міста та міського електричного транспорту міста                  з метою задоволення потреби населення у перевезеннях з урахуванням пропозицій громадян, підприємств, установ організацій і перевізників.

3.17. Відкриває та закриває маршрути, уносить зміни постійного характеру до маршруту та/або графіка руху за рішенням з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.

3.18. Готує, організовує та проводить конкурси на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та визначає умови проведення конкурсів та умови перевезення пасажирів.

3.19. Погоджує дозволи на зміну маршрутів та напрямків руху транспорту, припинення руху транспорту на вулицях міста у зв’язку                         з проведенням ремонтних, аварійно-відновлювальних робіт з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій.

3.20. Здійснює придбання транспортних засобів для регулярних, регулярних спеціальних, нерегулярних пасажирських перевезень, (в тому числі, шкільних автобусів, спеціалізованих для перевезення школярів)                        з подальшою передачою міським комунальним підприємствам.

3.21. Розглядає листи, скарги, звернення, пропозиції громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до компетенції управління, сприяння в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань, ведення їх обліку та звітності.

3.22. Взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевої виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями.

3.23. Скликає в установленому порядку наради за напрямом діяльності.

3.24. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів                      з питань, що належать до компетенції управління.

3.25. Згідно з розпорядчими актами міського голови, міської ради та виконавчого комітету бере участь у роботі міських комісій з питань,                     які належать до компетенції управління.

3.26. Здійснює заходи щодо реалізації фінансово-бухгалтерської дисципліни відповідно до чинного законодавства.

3.27. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами управління вимог антикорупційного законодавства.

3.28. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

3.29. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями               і правилами діловодства.

3.30. Посадові особи зобов’язані дотримуватися правил запобігання                 та регулювання конфлікту інтересів, в порядку та шляхом передбаченому Законом України «Про запобігання корупції», враховуючи відповідне розпорядження міського голови щодо правил врегулювання конфлікту інтересів.

 

3.31. Посадові особи зобов’язані:

- вжити заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти, не пізніше наступного робочого дня                                з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, міського голову;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в  умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

3.32. Укладає договори з перевізниками усіх форм власності на організацію нерегулярних перевезень соціально не захищених верств населення та у разі потреби інших категорій громадян.

 

IV. Права

Управління має право:

4.1. Здійснювати у встановленому законом порядку перевірки організацій, установ і підприємств міста щодо додержання ними чинного законодавства з питань, що відносяться до компетенції управління.

4.2. Взаємодіяти з структурними підрозділами органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, готувати запити та отримувати від них необхідні матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.3. Залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням                   з їх керівництвом) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.4. Залучати до проведення масових заходів для перевезення населення рухомий склад промислових підприємств та організацій міста.

4.5. Укладати у встановленому порядку з установами, підприємствами, організаціями, іншими юридичними і фізичними особами угоди та інші юридичні акти з питань діяльності управління.

4.6. Бути організатором перевезень пасажирів на території міста.

4.7. Укладати договори з автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу на міських автобусних маршрутах загального користування та контролювати виконання умов договору з автомобільними перевізниками.

4.8. Визначати обґрунтовану кількість та структуру парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками.

4.9. Залучати на конкурсних умовах за договором підприємство (організацію) для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету.

4.10. Здійснювати управління у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства України.

4.11. Здійснювати контроль за роботою маршрутних автобусів, трамваїв, що виконують пасажирські перевезення на маршрутах загального користування.

4.12. Складати відповідні акти про виявлені порушення, видавати обов’язкові приписи щодо усунення порушень законодавства.

4.13. За дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету представляти міську раду, виконавчий комітет у структурах органів державної влади, місцевого самоврядування з питань, які належать до компетенції управління.

 

V. Організація роботи 

5.1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2. Начальник управління здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань. Без довіреності представляє інтереси управління у відносинах з установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності.

5.3. У разі утворення структурних підрозділів начальник управління затверджує їх положення.

5.4. Посадові інструкції начальника управління та працівників управління погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, в органах Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити.

5.6. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів                   та видатків управління затверджується міською радою.

5.7. Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами за напрямом діяльності.

 

 

Секретар міської ради                                                 Наталія КТІТАРОВА