Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 16:02:08Оновлено: 2018-07-03 08:02:14

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю Кам’янської міської ради

 

І. Загальні положення

      1.1. Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради (без статусу юридичної особи). Відділ утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

      1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, актами вищих органів влади, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Організація та здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури у місті, а також інформаційного забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради.

2.2. Здійснення аналізу і прогнозування суспільно-політичних процесів та внесення відповідних пропозицій з цих питань, сприяння впровадженню у сферу громадських відносин принципів духовності, патріотизму, захисту моралі та здорового способу життя.

2.3. Сприяння виконавчим органам міської ради в забезпеченні взаємодії з міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами.

2.4. Взаємодія на території міста з усіма засобами масової інформації незалежно від їх форм власності з метою сприяння підвищенню ролі та авторитету органів державної влади та місцевого самоврядування у процесі розбудови України, реформування її економіки та відродження духовності, формування позитивної громадської думки щодо роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.5. Забезпечення зворотного зв’язку з населенням міста через засоби масової інформації, соціальні мережі Інтернет. Залучення населення міста до участі у громадських слуханнях, громадських обговореннях, референдумах, виборах тощо.

2.6. Моніторинг громадської думки з конкретних проблем державної політики та самоврядування, своєчасне інформування органів державної влади та місцевого самоврядування про нагальні проблеми, виявлені під час моніторингу, внесення пропозицій щодо своєчасного коригування соціально-економічної політики на території міста.

2.7. Формування  банку інформації з економічних, соціальних,  культурних та інших проблем розвитку міста.

2.8. Формування банку даних фото- та відеотеки з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

2.9. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, шляхом взаємодії із засобами масової інформації, міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами.

ІІІ. Функції

         Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.    Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу настроїв населення, в тому числі у трудових колективах і за місцем проживання.

3.2.    Визначає тематику і бере участь в організації соціологічних, соціально-психологічних та інших досліджень щодо проблем та перспектив розвитку територіальної громади, вивчає та узагальнює громадську думку населення стосовно актуальних питань громадського життя, здійснює прогноз щодо можливих наслідків прийняття соціальних, економічних та політичних рішень та вносить відповідні пропозиції.

3.3.    Аналізує та прогнозує суспільно-політичні процеси у місті, готує та надає міському голові, керівництву міської ради та її виконавчому комітету, відповідним органам Дніпропетровської обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань, розробляє проекти комплексних і цільових програм за напрямом своєї діяльності, залучає виконавчі органи міської ради до підготовки інформаційних матеріалів для засобів масової інформації та заходів з формування громадської думки.

3.4.    Аналізує діяльність міських організацій політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань міста, здійснює взаємодію з ними міського голови та керівників виконавчих органів міської ради.

3.5.    Узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень органами місцевого самоврядування.

3.6.    Контролює додержання норм чинного законодавства громадськими об’єднаннями, міськими організаціями політичних партій під час проведення санкціонованих масових акцій, зборів громадян, мітингів, демонстрацій та координує роботу в ході підготовки та проведення цих заходів.

3.7.    Сприяє релігійним організаціям у їх діяльності на території міста.

3.8.    Забезпечує захист прав і законних інтересів релігійних організацій, сприяє встановленню відносин взаємної релігійної світоглядної терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями.

3.9.    Надає до обласної державної адміністрації висновки щодо діяльності міських релігійних громад для реєстрації їх статутів (положень).

3.10.    Здійснює державний контроль за додержанням законодавства України про свободу совісті та релігійні організації.

3.11.    Розглядає клопотання від релігійних громад щодо проведення ними публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій по за межами культових будівель та прилеглих до них територій.

3.12. Організовує проведення в місті єдиних днів інформування населення

3.13. Спільно з відповідними виконавчими органами міської ради бере участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення загальнодержавних і міських свят.

3.14. Бере участь у заходах щодо проведення в місті виборів та референдумів.

3.15. Бере участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку міста.

3.16. Надає виконавчим органам міської ради організаційно-методичну допомогу у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики у місті.

3.17. Аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з метою виявлення їх позицій, тенденцій щодо висвітлення питань, пов’язаних із діяльністю державних органів влади та органів місцевого самоврядування, готує у разі необхідності спільно з іншими виконавчими органами міської ради відповідні роз’яснення або спростування.

3.18. Розробляє та впроваджує місцеві інформаційно-видавничі програми розвитку інформаційної інфраструктури у місті.

3.19. Готує для засобів масової інформації повідомлення, прес-релізи, заяви, інші інформаційні матеріали про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, а також звернення, звіти, вітання та інше.

3.20. Інформує населення через засоби масової інформації про діяльність міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, здійснює оперативне інформування засобів масової інформації щодо розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

3.21. Сприяє формуванню соціально привабливого іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3.22. Бере участь у підготовці та проведенні заходів за напрямом роботи, залучає виконавчі органи міської ради до підготовки інформаційних матеріалів для засобів масової інформації.

3.23. Вивчає і узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації в інших містах.

3.24. Забезпечує проведення прес-конференцій, брифінгів, «прямих ліній», «круглих столів», консультацій та інших публічних заходів за участю міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, проведення громадських слухань, громадських обговорень за напрямком своєї діяльності.

3.25. Організовує виступи посадових осіб виконавчих органів міської ради у засобах масової інформації.

3.26. Здійснює співпрацю з журналістами засобів масової інформації всіх рівнів.

3.27. Повідомляє засоби масової інформації та організовує участь журналістів у сесіях міської ради, нарадах, зустрічах, робочих поїздках міського голови, керівників виконавчих органів міської ради.

3.28. Надає друкованим та електронним засобам масової інформації організаційно-методичну, консультативну та інформаційну допомогу.

3.29. Забезпечує контакти із відповідними підрозділами інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами.

3.30. Здійснює підготовку та випуск рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних та міжрегіональних зв’язків, підвищенню авторитету міста.

3.31. Забезпечує координацію зв’язків із періодичними виданнями (газетами, журналами) та іншими засобами масової інформації.

3.32. Вносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу.

3.33. Подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення посадових осіб відділу, працівників закладів, підприємств і організацій, представників громадськості державними та міськими нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у їх діяльності.

3.34. Забезпечує виконання доручень міського голови, керівництва міської ради та його виконавчого комітету.

3.35. Координує діяльність КП «Міська інформаційна служба».

3.36. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами відділу вимог антикорупційного законодавства.

3.37. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.38. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу.

3.39. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належить до компетенції відділу.

3.40. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень

 

ІV. Права

Відділ має право:

4.1. Брати участь в заходах міської ради та її виконавчого комітету, нарадах міського голови.

4.2. Залучати керівників та посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.3. Залучати керівників та посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками), інших органів місцевого самоврядування до підготовки матеріалів для публікацій у засобах масової інформації

4.4. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань у межах наданих повноважень.

4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Брати участь у роботі комісій, груп та інших робочих органів.

4.7. Взаємодіяти з іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями під час виконання покладених на відділ завдань.

4.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення у межах своїх повноважень.

V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою в установленому законом порядку.

5.2. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3. Посадові інструкції начальника та посадових осіб відділу погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки (комп’ютери, принтери, сканери, ксерокс, диктофони, радіоприймачі, фотокамери), доступом до мережі Інтернет, періодичними виданнями та інформаційно-довідковою літературою, а також відповідно обладнаними місцями для документів.

Положення про відділ

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 №150-06/VII