Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 16:02:08Оновлено: 2020-09-02 06:57:19


    ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю Кам’янської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи. Відділ утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, актами вищих органів влади,
 а також цим положенням.

 ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Сприяння реалізації на території міста державної внутрішньої політики.
2.2. Організація та здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору міста.
2.3. Координація роботи щодо інформаційного забезпечення діяльності міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради.
2.4. Взаємодія на території міста з усіма засобами масової інформації незалежно від їх форм власності з метою сприяння підвищенню ролі, авторитету та результативності роботи органів  місцевого самоврядування.
2.5. Сприяння проведенню соціологічних досліджень, опитувань громадської думки та проведення на території міста громадських слухань з найважливіших питань. 

 ІII. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує постійний моніторинг суспільно-політичної ситуації у місті, настроїв населення, наявності суспільних проблем, які впливають на якість життя у місті.
3.2. Сприяє організації соціологічних, соціально-психологічних та інших досліджень щодо проблем та перспектив розвитку територіальної громади.

3.3. Здійснює роботу щодо забезпечення накопичення, аналізу та узагальнення інформації про соціально-політичне становище в місті, розробляє пропозиції з цих питань.
3.4. Проводить аналіз діяльності міських організацій політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок, забезпечує взаємодію та комунікацію виконавчих органів міської ради з ними.
3.5. Контролює додержання норм чинного законодавства громадськими об’єднаннями, міськими організаціями політичних партій під час проведення санкціонованих масових акцій, зборів громадян, мітингів, демонстрацій та координує роботу в ході підготовки та проведення цих заходів.
3.6. Здійснює повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, шляхом взаємодії із засобами масової інформації, міськими організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями.

3.7. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації діяльності міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради та інформує  населення про громадсько-політичне становище в місті, діяльність виконавчих органів міської ради та підпорядкованих комунальних установ, підприємств, організацій.
3.8. Спільно з відповідними виконавчими органами міської ради бере участь у підготовці та проведенні заходів щодо відзначення загальнодержавних і міських свят.
3.9. Приймає участь, за основними напрямами своєї діяльності, у заходах щодо проведення в місті виборів, референдумів та громадських слухань.
3.10. Надає виконавчим органам міської ради організаційно-методичну допомогу у вирішенні питань, щодо напрямків формування і здійснення внутрішньої політики у місті.
3.11. Забезпечує дотримання своєчасності, відкритості та достовірності оприлюднення інформації про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради та інформаційне наповнення офіційного вебсайту міської ради в розділі «Новини».
3.12. Забезпечує організацію та проведення інформаційних, просвітницьких та комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення щодо реалізації державної, регіональної та міської політики.
3.13. Проводить аналіз оприлюднених засобами масової інформації матеріалів вивчає їх позиції, тенденції та напрямок висвітлення питань, пов’язаних із діяльністю органів місцевого самоврядування, для своєчасного реагування на інформаційні закиди та недостовірну інформацію.
3.14. Готує та надсилає для засобів масової інформації повідомлення, прес-релізи, заяви, інші інформаційні матеріали про діяльність міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, а також звернення.
3.15. Забезпечує оперативне інформування засобів масової інформації щодо розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
3.16. Залучає виконавчі органи міської ради до підготовки інформаційних матеріалів для засобів масової інформації та інформаційних інтернет ресурсів.

3.17. Забезпечує проведення прес-конференцій, брифінгів, «прямих ліній», «круглих столів», громадських слухань, громадських обговорень, консультацій та інших публічних заходів за участю міського голови, керівників виконавчих органів міської ради.
3.18. Планує та організовує виступи посадових осіб виконавчих органів міської ради у засобах масової інформації.
3.19. Здійснює співпрацю з журналістами засобів масової інформації всіх рівнів.
3.20. Повідомляє засоби масової інформації та організовує участь журналістів у сесіях міської ради, нарадах, зустрічах, робочих поїздках міського голови, керівників виконавчих органів міської ради.
3.21. Забезпечує координацію зв’язків із періодичними виданнями (газетами, журналами) та іншими засобами масової інформації.
3.22. Вивчає і узагальнює досвід роботи органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації в інших містах.
3.23. Здійснює постійний моніторинг за розміщенням та своєчасним оновленням виконавчими органами міської ради інформації за напрямами
їх діяльності на офіційному вебсайті міської ради.
3.24. Бере участь у розробленні відповідних розділів проєктів бюджету та програм соціально-економічного розвитку міста.
3.25. Розробляє та впроваджує місцеві інформаційно-видавничі програми розвитку інформаційної інфраструктури у місті.
3.26. Вносить пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу.
3.27. Координує діяльність КП «Міська інформаційна служба» КМР та КУ «Центр молодіжних ініціатив» КМР.
3.28. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами відділу вимог антикорупційного законодавства.
3.29. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.30. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу.
3.31. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належить до компетенції відділу.
3.32. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень

 ІV. Права

Відділ має право:
4.1. Брати участь в заходах міської ради та її виконавчого комітету, нарадах міського голови.
4.2. Залучати керівників та посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.3. Залучати керівників та посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками), інших органів місцевого самоврядування до підготовки матеріалів для публікацій у засобах масової інформації.
4.4. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань у межах наданих повноважень.
4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.6. Брати участь у роботі комісій, груп та інших робочих органів.
4.7. Взаємодіяти з іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями під час виконання покладених на відділ завдань.
4.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення у межах своїх повноважень.

V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється міським головою в установленому законом порядку.
5.2. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
5.3. Посадові інструкції начальника та посадових осіб відділу погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки (комп’ютери, принтери, сканери, ксерокс, диктофони, радіоприймачі, фотокамери), доступом до мережі Інтернет, періодичними виданнями та інформаційно-довідковою літературою, а також відповідно обладнаними місцями для документів.

 

Положення про відділ