Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення

Створено: 2017-01-17 09:04:52Оновлено: 2018-04-04 08:08:23

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову контрольну комісію Кам'янської міської ради
з
питань використання бюджетних коштів та перевірки дотримання законодавства у сфері державних закупівель

 

 

1. Тимчасова контрольна комісія ради з питань використання бюджетних коштів та перевірки дотримання законодавства у сфері державних закупівель є органом ради, яка обирається з числа її депутатів для здійснення оцінки доцільності витрат та скорочення видаткової частини міського бюджету,
а також контролю поточних витрат, що належить до повноважень міської ради. Контрольна комісія подає звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Заступник голови контрольної комісії та її секретар обираються на першому засіданні комісії.

3. Контрольна комісія за дорученням міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та їх посадових осіб. Контрольна комісія має право перевіряти всі правоустановчі, фінансові та інші документи виконавчих органів міської ради, установ та підприємств комунальної форми власності.

4. Контрольна комісія вивчає здійснення процедур закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства України:

- відповідність тендерної документації (запиту цінових пропозицій (котирувань) законодавству щодо державних закупівель;

- наявність оголошення про заплановану закупівлю, запрошення до участі у процедурі закупівлі, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, відповідність їх змісту законодавству;

- відповідність тендерних (цінових) пропозицій учасників вимогам тендерної документації (запиту щодо цінових пропозицій (котирувань));

- відомості про реєстрацію тендерних пропозицій та протокол їх розкриття;

- відповідність учасників кваліфікаційним вимогам;

- оцінка тендерних пропозицій відповідно до визначених критеріїв та методики їх оцінки;

- наявність або відсутність доповнень та уточнень у тендерних пропозиціях під час їх оцінки;

- підстави відхилення тендерних пропозицій;

- відповідність укладеного договору основним (істотним) умовам, зазначеним в тендерній документації (запиті цінових пропозицій (котирувань));

- відповідність цінових умов укладеного договору кон'юнктурі цін, діючих на відповідних ринках товарів, робіт і послуг, що є предметом закупівлі, - у разі застосування процедури закупівлі у одного учасника;

- наявність оголошення про результати процедури закупівлі, повідомлення учасників процедур закупівлі про результати торгів, відповідність їх змісту законодавству;

- підстави відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися;

- наявність передбачених законодавством звітів про результати здійснення процедури закупівлі.

5. Засідання тимчасової контрольної комісії ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

6. Організація роботи комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по підготовці звітів, висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

7. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує звіти, висновки і рекомендації.

8. Висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації відкритих засідань комісії оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.

10. Тимчасова контрольна комісія є підзвітною міській раді та відповідальною перед нею.

11. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення про результати роботи цієї комісії.

Секретар міської ради О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ