Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління

Створено: 2019-05-15 03:00:00Оновлено: 2022-05-27 09:31:20

Додаток
до рішення міської ради
від    22.12.2021     495-14/VIIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління молоді та спорту

Кам’янської міської ради

 (КОД ЄДРПОУ 42980362)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління молоді та спорту Кам’янської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Кам’янської міської ради зі статусом юридичної особи, що утворюється міською радою (код ЄДРПОУ 24604168).

1.2. Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.3. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством.  

Місце знаходження:

51931, м. Кам’янське, вул. Москворецька,буд. 14.

        1.4. Управління є правонаступником департаменту з гуманітарних питань міської ради (код ЄДРПОУ 02142230) в частині питань реалізації державної політики з питань молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

        1.5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, актами відповідних органів, а також цим положенням.

        1.6. У складі управління можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

        1.7. Управлінню молоді та спорту міської ради підпорядковуються Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Кам’янської міської ради, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Кам’янської міської ради, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №3» Кам’янської міської ради, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №4» Кам’янської міської ради,  Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №5» Кам’янської міської ради, Комунальний заклад «Дитячо-юнацька футбольна школа «Надія» Кам’янської міської ради, Комунальний заклад «Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Кам’янської міської ради, Комунальний заклад «Міський центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Кам’янської міської ради, Комунальний заклад «Спортивний комбінат «Прометей» Кам’янської міської ради.

        1.8. Управління здійснює координацію роботи позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Металург» та позашкільного навчального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Промінь».

        1.9. Управління є координатором діяльності:

        1.9.1. Молодіжної ради – консультативно-дорадчого органу при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради.

        1.9.2. Ради з питань розвитку фізичної культури та спорту – дорадчого органу при управлінні молоді та спорту міської ради.

1.10. Скорочена назва управління – УМС  КМР.

1.11. Великі та малі літери, використані в найменуванні управління вважаються тотожними.

 

2. Основні завдання

Основними завданнями управління є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

2.2. Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, забезпечення її соціального і правового захисту.

2.3. Забезпечення фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах   на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення.

        2.4. Сприяння участі збірних команд міста в обласних змаганнях, сприяння у підготовці та ефективному використанні кадрів з питань фізичної культури та спорту.

        2.5. Проведення профілактичної роботи в напрямку пропаганди  та формування здорового способу життя, запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, сприяння розвитку олімпійського, неолімпійського та паралімпійського руху.

        2.6. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики на регіональному рівні з питань молоді, розвитку фізичної культури і спорту.

        2.7. Організація проведення досліджень, моніторингу та аналізу  стану реалізації молодіжної політики, політики з питань розвитку фізичної культури та спорту.

        2.8. Розроблення та реалізація разом з відповідними структурними підрозділами виконавчих органів міської  ради, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток молодіжної політики, політики з питань розвитку фізичної культури та спорту, заходів, спрямованих на подальший розвиток  дозвілля молоді, національно-патріотичне виховання молоді.

        2.9. Сприяння в організації та проведенні спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, спортивно-масових свят, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення.

        2.10. Сприяння діяльності молодіжних та інших громадських організацій в напрямку реалізації в місті молодіжної політики, політики з питань розвитку в місті фізичної культури і спорту.

        2.11. Сприяння міжнародному співробітництву у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

        2.12. Організація навчально-методичного забезпечення підпорядкованих закладів спортивного спрямування.

         

3. Функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Організовує в межах повноважень виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2. Готує та подає у встановленому порядку інформаційні та аналітичні  матеріали, статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

3.3. Розробляє проєкти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, у визначеному законом порядку проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузях молоді, фізичної культури та спорту.

        3.4. Уносить пропозиції до проєкту міського бюджету.

        3.5.  Готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів тощо відповідно до напрямів діяльності управління.

        3.6. Забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

        3.7. Здійснює заходи щодо додержання посадовими особами управління антикорупційного законодавства.

        3.8. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління молоді та спорту міської ради.

        3.9. Забезпечує захист персональних даних, розпорядником яких є управління молоді та спорту міської ради.

        3.10. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки.

        3.11. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

        3.12. Забезпечує ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів.

        3.13. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в місті молодіжної політики, фізичної культури та спорту та вживає заходи щодо усунення недоліків.

        3.14. Здійснює роботу щодо організації:

3.14.1. Призначення та виплати міської стипендії провідним та обдарованим спортсменам та стипендії міського голови обдарованим учням та студентам, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста.

3.14.2. Присудження та виплати міської премія «Молодіжний лідер м.Кам’янського».

        3.15. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

        3.16. Здійснює в установленому порядку фінансування закладів, що належать до сфери управління, забезпечує контроль за станом їх фінансової та виконавської дисципліни, ведення обліку та звітності.

        3.17. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів з їх кадрового укомплектування та зміцнення матеріально-технічної бази, підготовки, та перепідготовки, підвищення кваліфікації, проведення атестації працівників підпорядкованих закладів, організовує роботу з ліцензування підпорядкованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

        3.18. Сприяє діяльності міського центру «Інваспорт» та громадських організацій інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

        3.19. Вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів щодо збереження та вдосконалення мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, забезпечення та контрою за організацією навчально-тренувального процесу створення нових спортивних шкіл і відділень за видами спорту, планування розвитку пріоритетних видів спорту територіальної громади.

        3.20.   Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.21. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.22. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

        3.23. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

        3.24. Організовує роботу щодо заохочення, відзначення та нагородження осіб з числа молоді та представників сфери фізичної культури та спорту, порушує в установленому порядку клопотання про присвоєння спортивних звань.

        3.25. Присвоює другий та третій спортивні розряди за умови виконання спортсменами кваліфікаційних норм та вимог, які встановлені Єдиною спортивною класифікацією України.

3.26. Взаємодіє та підтримує міські  громадські організації, міські осередки всеукраїнських та обласних громадських організацій молодіжної та фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.27. Сприяє в межах повноважень виконанню програм (проєктів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями міста.

        3.28. Забезпечує проведення профілактичних заходів з питань пропаганди та формування здорового способу життя молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії негативних звичок  та асоціальної поведінки у молодіжному середовищі.

        3.29. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію дозвілля молоді, виконує відповідні програми.

        3.30. Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці.

        3.31. Організовує та бере участь у проведенні спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурного рівня молоді.

        3.32. Забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої  роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах, розвитку масового спорту, спорту ветеранів.

        3.33. Уживає у межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів, тренерів.

        3.34. Затверджує Єдиний календарний план спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів у місті, положення про змагання.

        3.35. Організовує змагання та забезпечує проведення  навчально-тренувальних зборів з  підготовки до державних заходів та участі збірних команд міста у змаганнях згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, контролює їх виконання.

        3.36. Погоджує склад збірних команд міста за видами спорту, забезпечує організацію підготовки  та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам  національних  збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.

3.37. Погоджує проведення обласних, всеукраїнських і міжнародних заходів з питань, що належать до його компетенції.

3.38. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури, спорту та молоді, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

3.39. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну  та пропагандистську роботу, зокрема через друковану продукцію, здійснює у  встановленому  порядку видавничу діяльність.

        3.40. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань фізичної культури, спорту та молоді.

        3.41. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

        3.42. Тісно взаємодіє із засобами масової інформації, через які висвітлюється позитивний імідж роботи управління молоді та спорту міської ради, пропаганди здорового способу життя, занять спортом та реалізація молодіжної роботи.

        3.43. Здійснює інші, передбачені законодавством повноваження.

4. Права

Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Одержувати від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів звіти про використання коштів і аналізувати ефективність використання ними бюджетних коштів.

4.3. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань посадових осіб інших виконавчих органів міської ради, представників підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівником), громадських об’єднань (за згодою).

4.4. Уносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи у галузях молоді, фізичної культури та спорту.

4.5. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.6. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань молоді, фізичної культури та спорту.

4.7. Утворювати координаційні ради, комісії, експертні та робочі групи    для супроводу виконання державних, регіональних та міських програм і проєктів, залучати в установленому порядку спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах).

4.8. Виступати орендодавцем комунального майна, яке перебуває на балансі управління.

4.9. Здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, витрачанням ними бюджетних коштів.

 

5. Організація роботи

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у встановленому порядку.

5.2. Начальник управління:

5.2.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

5.2.2. Подає на затвердження міській раді положення про управління.

5.2.3. Затверджує у разі утворення у складі управління структурних підрозділів їх положення.

5.2.4. Погоджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними.

5.2.5. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради та її виконавчого комітету.

5.2.6. Уживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.2.7. Звітує перед міською радою, виконавчим комітетом міської ради, міським головою про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.

5.2.8. Уносить пропозиції щодо розгляду на сесіях міської ради та засіданнях виконавчого комітету міської ради питань, що належать  до компетенції управління, та розробляє проєкти відповідних рішень.

5.2.9. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5.2.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль  за їх виконанням.

5.2.11. Подає на затвердження міському голові проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

5.2.12. Розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису управління.

5.2.13. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.2.14.  Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, пропозицій щодо пріоритетних напрямів підготовки, перепідготовки  та підвищення кваліфікації  працівників управління.

5.2.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать  до повноважень управління.

5.2.16. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.17. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

5.3. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам міністерств, розпорядженням голови облдержадміністрації, рішенням міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженням міського голови, можуть бути скасовані міським головою.

5.4. Начальник управління може мати заступників, які призначаються і звільняються з посади у встановленому порядку.

5.5. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради,  органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності  щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

5.6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає міська рада.

5.7. Штатний розпис та кошторис управління затверджує міський голова відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 (зі змінами і доповненнями).

5.8. Посадові особи зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядчими документами міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови та Законом України «Про запобігання корупції».

Посадові особи зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.9. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.10. Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань молоді, фізичної культури та спорту.

1.  Положення про управління