Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ про відділ праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради І. Загальні положення 1.1. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи. 1.2. Відділ утворюється Кам’янською міською радою, є підзвітний та підконтрольний Кам’янській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, заступнику міського голови за напрямом діяльності. 1.3. Відділ створений для реалізації функцій місцевого самоврядування в межах самоврядних або делегованих повноважень з питань праці та зайнятості населення, стану охорони та умов праці на території міста Кам’янське. 1.4. Відділ є правонаступником в частині повноважень наданих відділом праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради. 1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про засади державної мовної політики», «Про доступ до публічної інформації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами та цим положенням. 1.6. Положення про відділ затверджується міською радою. ІІ. Основні завдання Основними завданнями відділу є: 2.1. Забезпечення та реалізація в межах повноважень на території міста державної та регіональної політики у сфері трудових відносин, зайнятості населення та умов праці. 2.2. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог у сфері законодавства про працю, охорону праці та зайнятість населення. 2.3. Надання адміністративної послуги з повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них. 2.4. Створення умов для реалізації міських програм у сфері трудових відносин, зайнятості населення та умов праці. 2.5. Представлення, в установленому законодавством порядку, інтересів міської ради її виконавчого комітету та міського голови під час розгляду судових справ з трудових спорів. 2.6. Забезпечення у межах своїх повноважень: захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ; дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; захист персональних даних. ІІІ. Функції Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 3.1. Перевіряє дотримання законодавства про працю та зайнятість населення у виконавчих органах міської ради (департаментах, управліннях, відділах, секторах) та на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади. 3.2. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, стану охорони та умов праці підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, фізичними особами-підприємцями міста. 3.3. Здійснює аналіз ситуації у соціально-трудовій сфері на території міста, стан справ з укладанням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях. 3.4. Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них. 3.5. Готує та подає на розгляд міській раді пропозиції: - щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на відповідній території в межах програми та заходів, спрямованих на поліпшення охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності населення; - до проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку міста; - до проекту програми зайнятості населення. 3.6. Бере участь у розробленні та реалізації заходів міської програми зайнятості населення, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового потенціалу. 3.7. Сприяє реалізації заходів, передбачених міською програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 3.8. Здійснює контроль на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони та умов праці, щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці. 3.9. Організовує та бере участь у проведенні загальноміських заходів, семінарів, нарад у сфері охорони та умов праці, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також безпечної життєдіяльності населення міста. 3.10. Здійснює облік та аналіз причин нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру, професійних захворювань і аварій, а також заподіяної ними шкоди. 3.11. Організовує збір та накопичення статистичної інформації для виконання планових або окремих завдань. 3.12. Надає консультативно-методичну допомогу суб’єктам господарювання міста з питань, що належать до повноважень відділу. 3.13. Бере участь у: - спеціальних комісіях по розслідуванню нещасних випадків і професійних захворювань відповідно до законодавства; - роботі комісій, груп та інших об’єднань. 3.14. Проводе через міські засоби масової інформації профілактично-роз’яснювальну роботу з питань праці та зайнятості населення, охорони та умов праці, профілактики травматизму невиробничого характеру. 3.15. Забезпечує діяльність: - міської координаційної ради з безпечної життєдіяльності населення; - робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в м. Кам’янському. - комісії з розгляду на відповідність вимогам чинного законодавства колективних договорів, наданих для повідомної реєстрації. 3.16. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на запобігання масового безробіття, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, легалізації виплати заробітної плати, створення нових робочих місць. 3.17. Здійснює в межах повноважень контроль у сфері дотримання норм законодавства з питань праці, охорони праці, за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах міста усіх форм власності. 3.18. Співпрацює з Державною службою України з питань праці, Державною фіскальною службою України, об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області, міським центром зайнятості населення, громадськими організаціями міста, фондами, підприємствами різних форм власності, окремими громадянами з питань законодавства про працю. 3.19. Вносить пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу. 3.20. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними та міськими нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення. 3.21. Готує в межах повноважень розпорядчі акти міської ради, її виконавчого комітету та міського голови. 3.22. Готує у межах своїх повноважень інформаційні та аналітичні матеріали для міського голови та заступника міського голови за напрямом діяльності. 3.23. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та громадських об’єднань, вживає відповідно до чинного законодавства заходів щодо усунення причин виникнення скарг, надає консультації громадянам за напрямом діяльності. Веде прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу. 3.24. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до повноважень відділу. 3.25. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ. 3.26. Здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням підпорядкованими посадовими особами вимог антикорупційного законодавства. 3.27. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів відділу. 3.28. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань міської ради та її виконавчого комітету. 3.29. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень. ІV. Права Відділ має право: 4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до повноважень відділу. 4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. 4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до повноважень відділу. 4.4. Звертатися до територіальних органів Державної служби України з питань праці про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом. 4.5. Здійснювати на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. 4.6. Здійснювати на території міста в межах повноважень контроль за додержанням роботодавцями і працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 4.7. Брати участь в роботі засідань міської ради та її виконавчого комітету, нарадах та семінарах з питань, що належать до повноважень відділу. 4.8. Надавати пропозиції щодо внесення до проектів рішень і розпоряджень міського голови питань, що відносяться до повноважень відділу. 4.9. Готувати розпорядчі акти за напрямком діяльності. 4.10. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву та підвищення кваліфікації працівників відділу. 4.11. Подавати міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу обласними та міськими нагородами, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці. 4.12. Оприлюднювати в засобах масової інформації інформацію з питань, віднесених до повноважень відділу. 4.13. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. V. Організація роботи 5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у встановленому законодавством порядку. 5.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, та реалізацію його повноважень. 5.3. Прийняття на посаду і звільнення з посади працівників відділу проводиться міським головою у встановленому законодавством порядку. 5.4. Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова. 5.5. Посадові особи відділу зобов’язані дотримуватись правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та розпорядженням міського голови. 5.6. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для роботи та зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і діловими матеріалами за напрямком роботи.
Розділ сайту:Положення про відділ