Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців Південного районну Кам`янської міської ради

Створено: 2016-02-09 17:54:15Оновлено: 2023-09-21 13:18:58

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

Південного району Кам’янської міської ради

 I. Загальні положення

 1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців Південного району (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи.

Відділ утворюється міською радою, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2. Положення про відділ затверджується міською радою.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Центральної виборчої комісії, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

II. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

 2.1. Забезпечення ведення Державного Реєстру виборців (далі – Реєстру), до якого вносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України і проживають або перебувають на території Південного  району.

2.2.Складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

III. Функції

         Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України  «Про Державний реєстр виборців» та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти і коректності персональних даних Реєстру.

3.2. Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

3.3.  Забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;

3.4.  Визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму (зазначає закордонний округ) та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

3.5. В установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

3.6.  Проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

3.7. Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

3.8.  Надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

3.9.  Надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

3.10. Здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

3.11. Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

3.12. Здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

3.13. Виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

3.14.  Отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

3.15.   Проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

3.16.    Надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

3.17. Надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

3.18.    Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

3.19.  Формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

3.20.    Здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

3.21.   Вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

3.22.  Передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

3.23.  Здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

3.24.  Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.25.   Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

IV. Права

         Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на відділ завдань.

4.3. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення та підвищення ефективності роботи відділу.

                            V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільнюється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.2. Відділ має гербову печатку з назвою відділу, зразки та опис якої затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 27.12.2007 №577 «Про примірні зразки та опис печаток, вивіски відділів ведення Державного реєстру виборців», бланк відділу та штамп вхідної документації.

5.3. Відділ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами

 5.4. Посадові обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою після погодження заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5.5. Начальник несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

 5.6. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами необхідними для здійснення  повноважень відділом.