Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 17:54:15Оновлено: 2022-01-19 16:16:32

Додаток

до рішення міської

від 03.04.2020№1910-41/VII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань інфраструктурного розвитку
Карнаухівського старостинського округу
Кам
`янської міської ради (в новій редакції)

(код ЄДРПОУ 43436378)

 

 

І. Загальні положення

1.1.          Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ 24604168).

Відділ є підзвітним та підконтрольним Кам’янській міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Кам’янської міської ради та міському голові.

1.2.          Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями Кам’янської міської ради
та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3.          Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах,
має печатку із зображенням Державного герба України, своїм найменуванням
та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством.

1.4.          У складі відділу можуть утворюватися структурні підрозділи
без права юридичної особи.

1.5.          Місцезнаходження відділу: 51990, Дніпропетровська область,
смт. Карнаухівка, вул. Пушкіна, 30В.

 

ІІ. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є:

2.1.         Забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційного та інноваційного в галузях транспорту, зв’язку та у сфері енергозбереження.

2.2.         Розроблення пропозицій щодо державних цільових програм розвитку транспорту, зв’язку та енергозбереження.

2.3.         Розроблення пропозицій щодо формування, регулювання
та розширення ринку послуг транспорту і зв’язку.

2.4.          Представництво інтересів жителів Карнаухівського старостинського округу (далі – округ).

2.5.         Підготовка пропозицій до проекту міського бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території округу.

2.6.         Розробка проектів рішень міської ради, що стосується майна територіальної громади, розташованого на території округу.

2.7.         Організація роботи зі зверненнями громадян відповідно до чинного законодавства України.

2.8.         Здійснення моніторингу стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку на території округу.

2.9.         Здійснення моніторингу дотримання прав і законних інтересів жителів округу у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, житлово-комунального господарства.

2.10.    Участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку.

2.11.    Контроль за станом експлуатації та утримання об’єктів комунального господарства.

2.12.    Контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою, забезпеченні чистоти і порядку, очищенні території округу і об’єктів від відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів.

2.13.    Контроль за виконанням заходів та приписів щодо приведення до належного стану території округа та об’єктів благоустрою.

2.14.    Надання пропозицій суб’єктам містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель на території округу для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.

2.15.    Надання пропозиції міській раді щодо розміщення, будівництва житлових, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури округу.

2.16.    Організація роботи у сфері земельних відносин та управління комунальним майном, що належить до комунальної власності територіальної громади на території округу.

2.17.    Участь у підготовці проектів рішень з питань земельних відносин та комунального майна на території округу.

2.18.    Участь у роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів.

2.19.    Контроль за використанням об’єктів комунальної власності
на території округу.

2.20.    Участь в укладанні договорів оренди нерухомого майна комунальної власності у встановленому міської радою порядку.

2.21.    Надання пропозицій міській раді щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів і умов їх продажу та переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, які знаходяться на території округу.

2.22.    Надання пропозицій міській раді, її виконавчому комітету щодо користування, списання, передачі з балансу на баланс майна комунальної власності на території округу.

2.23.    Видача довідок, актів з місця проживання, побутових характеристик та довідок про пайові частки.

 

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.         Розробляє і подає міському голові пропозиції щодо:

- програм соціально-економічного розвитку;

- утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління старостинського округу;

- удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

         3.2. Здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження в установах та організаціях;

3.3.         Сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

3.4.         Сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах старостинського округу;

3.5.         Бере участь у :

- виконанні державних цільових програм розвитку транспорту, зв’язку та енергозбереження;

- розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг;

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в галузі транспорту і зв’язку;

- розробленні програм енергозбереження;

3.6.         Веде облік установ та організацій, що належать до сфери управління комунальної власності Кам’янської міської ради;

3.7.         Узагальнює практику застосування законодавства;

3.8.         Забезпечує дотримання у відділі законодавства про державну таємницю;

3.9.         Розглядає звернення громадян, установ та організацій;

3.10.    Вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства;

3.11.    Вносити Кам’янському міському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи;

3.12.    Виконує інші завдання, які належать до компетенції відділу.

IV. Права

Відділ має право:

4.1.         Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.2.         Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.3.         Скликати в установленому порядку наради з питань,
що відносяться до його повноважень.

4.4.         Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.5.         Користуватися іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

V. Організація роботи

5.1.         Відділ очолює начальник, який призначається на посаду
та  звільняється міським головою в установленому законодавством порядку.

5.2.         Начальник відділу:

5.2.1.        Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень.

5.2.2.         Подає на затвердження міській раді положення про відділ.

5.2.3.        Затверджує положення про структурні підрозділи відділу у разі
їх утворення.

5.2.4.        Приймає на роботу та звільняє працівників відділу,
які не є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до чинного законодавства про працю.

5.2.5.        Планує роботу відділу, надає пропозиції щодо формування планів роботи міської ради та її виконавчого комітету.

5.2.6.        Уживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

5.2.7.        Уносить пропозиції щодо розгляду на сесіях міської ради
та засіданнях виконавчого комітету міської ради питань, що належать
до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень.

5.2.8.        Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органам міської ради, з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5.2.9.        Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль
за їх виконанням.

5.2.10.   Подає на затвердження міському голові проекти кошторису
та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності
та фонду оплати праці його працівників.

5.2.11.   Відкриває і закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України.

5.2.12.   Підписує банківські документи.

5.2.13.   Здійснює інші повноваження, визначені законодавством, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

5.3.         Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами
та організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями.

5.4.         Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів та видатків відділу затверджує міська рада.

5.5.         Посадові обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги
та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою після погодження старостою.

5.6.         Посадові особи відділу зобов’язані:

-   дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядженням міського голови та Законом України «Про запобігання корупції»;

-   вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

-   повідомляти письмово міського голову не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність
у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів;

-   не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

-   вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.7.         Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для збереження документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами
і довідковими матеріалами.

 

 

Секретар міської ради                                                                   О.Ю.Залевський