Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 18:02:46Оновлено: 2021-07-23 10:49:03

 

1. Загальні положення

1.1. Адміністративно-господарчий відділ Кам’янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи.

Відділ має круглу печатку виконавчого органу.

Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради
та заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. 

1.2.Положення про відділ затверджується міською радою.

1.3.У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами
і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Кам’янської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями та наказами міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Забезпечення санітарно-гігієнічного стану адміністративних та господарчих будівель, які перебувають на балансі міської ради (далі – будівлі міської ради).

2.2. Утримання систем тепло-, електро-, водопостачання, каналізації будівель міської ради у технічно справному стані .

2.3. Забезпечення надійної, економічної і безпечної роботи енерго-, електроустаткування у будівлях міської ради.

2.4. Організація контролю за раціональним використанням ресурсів у будівлях міської ради.

2.5. Організація контролю і забезпечення протипожежного стану у будівлях міської ради.

2.6. Здійснення поточного ремонту та обслуговування приміщень у будівлях міської ради.

2.7. Матеріально-технічне забезпечення керівництва міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи.

2.8. Зберігання та облік товарно-матеріальних цінностей.

2.9. Організація господарського забезпечення проведення сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, нарад та інших заходів за місцем проведення.

2.10. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню підготовки та проведення виборів, референдумів у межах визначених законодавством.

2.11. Утримання в належному стані атрибутів державних символів України та міста у адміністративних будівлях міської ради.

2.12. Забезпечення автотранспортного обслуговування посадових осіб міської ради для виконання службових повноважень.

2.13. Забезпечення контрольно-перепускного режиму у адміністративних будівлях міської ради.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює щоденне прибирання адміністративних будівель міської ради.

3.2. Організовує та забезпечує поточний та аварійний ремонти систем водо-, тепло-, енергопостачання у будівлях міської ради.

3.3. Організовує послідовне дотримання працівниками міської ради режиму енергозбереження та економії.

3.4. Проводить зняття показників електролічильників, теплолічильників і лічильників холодної води, веде облік показників та своєчасно подає дані до комунальних підприємств, які надають комунальні послуги.

3.5. Здійснює контроль за пожежним станом у будівлях міської ради.

3.6. Забезпечує будівлі міської ради протипожежним інвентарем.

3.7. Проводить обстеження будівель міської ради, а також всіх видів систем тепло-, електро-, водопостачання, каналізації з метою визначення їх технічного стану та необхідності проведення поточного ремонту.

3.8.  Забезпечує зберігання майна, що не використовується.

3.9.  В складі комісії щорічно проводить інвентаризацію основних засобів, що знаходиться на балансі апарату міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи.

3.10. В складі комісії здійснює передачу основного і малоцінного інвентарю та майна у використанні якого немає потреби, в інші організації за рішенням міської ради.

3.11. Готує документи (висновки, довідки) на списання основного і малоцінного інвентарю та іншого майна, в яких немає потреби.

3.12. Здійснює щоденний контроль за станом прапорів на адміністративних будівлях міської ради, а також їх заміну у разі потреби.

3.13. Забезпечує запасними частинами автотранспорт міської ради, його роботу та розробляє, при необхідності, графік чергування водіїв автотранспорту.

3.14. Забезпечує своєчасне складання звітів про роботу автотранспортних засобів, дефектних актів.

3.15. Надає пропозиції до обліково-фінансового відділу міської ради щодо планування видатків на бюджетний рік.

3.16.  Здійснює підготовку матеріалів для укладання договорів щодо страхування водіїв службового автотранспорту від нещасного випадку та службового автотранспорту.

3.17. Забезпечує контрольно-перепускний режим відвідувачів та працівників у будівлях міської ради.

3.18. Готує проєкти наказів та розпоряджень міського голови з адміністративно-господарських питань.

3.19. Здійснює організаційне забезпечення та бере участь в роботі постійно діючої кваліфікаційної комісії для визначення та присвоєння водіям адміністративно-господарчого відділу міської ради класності.

3.20. Готує, обліковує та видає службові посвідчення посадовим особам апарату міської ради, виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів та установ комунальної форми власності, позаштатним радникам міського голови та членам виконавчого комітету міської ради, посадовим особам, що уповноважені на складання протоколів про адміністративні правопорушення.

3.21. Забезпечує зберігання виборчих скриньок у міжвиборчий період, їх облік та своєчасну передачу дільничним виборчим комісіям відповідно до чинного законодавства.

3.22. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами відділу антикорупційного законодавства.

3.23. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити на інформацію, що належать до компетенції відділу.

3.24. Вивчає досвід роботи інших міст України з питань, що належать
до компетенції відділу.

3.25.  Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІV. Права

Відділ має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Запитувати й одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, закладів та установ комунальної форми власності, документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

4.3. Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань з виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.2. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3. Посадові обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою після погодження заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

5.4. Відділ взаємодіє:

5.4.1. З юридичним відділом міської ради стосовно підготовки та візування проєктів наказів та розпоряджень міського голови.

5.4.2. З обліково-фінансовим відділом міської ради щодо:

- надання поточних рахунків та рахунків за надання послуг міській раді;

- оформлення актів приймання-передавання та списання основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів та запасів;

- підготовки та візування проєктів наказів та розпоряджень міського голови та надання їх примірників.

5.5. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, канцелярських товарів та інвентарю.

5.6. Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим положенням не допускається.

Положення затвердженно рішенням міської ради № 242-08/VIII від 23.06.2021 "Про затвердження положення про адміністративно-господарчий відділ Кам’янської міської ради"