Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент

Створено: 2016-02-09 18:05:45Оновлено: 2020-01-16 10:02:56

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент фінансів Кам’янської міської ради

(код ЄДРПОУ - 02312376)

І. Загальні положення

     1.1. Департамент фінансів Кам’янської міської ради (ЄДРПОУ 02312376) (далі – департамент) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється міською радою (код ЄДРПОУ - 24604168), є підзвітним та підконтрольним міській раді, виконавчому комітетові міської ради та першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

     1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпорядженнями департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

     2.1. Забезпечення реалізації єдиної державної бюджетної політики на території міста.

     2.2. Підготовка та подання на затвердження виконавчому комітетові міської ради плану заходів, щодо складання прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди, проєкту місцевого бюджету та виконання місцевого бюджету.

     2.3. Розроблення в установленому порядку прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди та проєкту місцевого бюджету.

     2.4. Підготовка розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на схвалення виконавчому комітетові міської ради та на розгляд міської ради.

     2.5. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

     2.6. Розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат.

     2.7. Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету.

     2.8. Здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на території міста, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

ІІІ. Функції

     Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

     3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та здійснює контроль за їх реалізацією.

    3.2. Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

     3.3. Вносить пропозиції щодо проєкту місцевого бюджету.

     3.4. Бере участь у:

- підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

- підготовці балансу фінансових ресурсів місцевого бюджету, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

- розробленні проєктів розпоряджень міського голови.

     3.5. Аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди та проєкту місцевого бюджету.

     3.6. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

     3.7. Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

     3.8. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

    3.9. Проводить під час складання і розгляду прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди та проєкту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проєкту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

     3.10. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітетові міської ради та міській раді. 

     3.11. Бере участь у підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії міської ради.

     3.12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

     3.13. Організовує роботу з підготовки проєкту місцевого бюджету, визначає за дорученням керівництва порядок і строки подання структурними підрозділами міської ради матеріалів для підготовки проєкту місцевого бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для виконання спільних проєктів; складає проєкт місцевого бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди.

     3.14. Складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням.

     3.15. Погоджує мережу розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі).

     3.16. Погоджує паспорти бюджетних програм.

     3.17. Проводить в установленому порядку розрахунки між місцевим, обласним та державним бюджетами.

     3.18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету.

     3.19. Погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів міської ради.

     3.20. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до місцевого бюджету.

     3.21. Організовує виконання місцевого бюджету, забезпечує разом з територіальним органом Державної податкової служби, територіальним органом Казначейства, іншими структурними підрозділами надходження доходів до місцевого бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів.

     3.22. Погоджує висновки Державної фіскальної служби про повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені за платежами, належними місцевому бюджету, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевим бюджетом.

     3.23. Погоджує подання органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів до бюджету за платежами, що належать місцевому бюджету.

     3.24. Готує і подає офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету.

     3.25. Проводить моніторинг змін, що вносяться до місцевого бюджету.

     3.26. За рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, цінні папери, імітовані міською радою.

     3.27. Аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевого бюджету, інші фінансові звіти, подані територіальним органом Казначейства.

     3.28. Інформує керівництво міської ради про стан виконання місцевого бюджету за кожний звітний період і подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання місцевого бюджету.

     3.29. Розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

     3.30. Організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством.

     3.31. Бере участь у розробленні програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу міста.

     3.32. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

     3.33. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідної місцевої ради.

     3.34. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

     3.35. Бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури міської ради, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання.

     3.36. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевого бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу.

     3.37. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

     3.38. Приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевого бюджету;

     3.39. Здійснює управління місцевим боргом і гарантованим боргом, зокрема:

- бере участь у розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів з питань управління місцевим боргом;

- здійснює управління ризиками, пов’язаними з місцевим боргом;

- прогнозує фінансування місцевого бюджету;

- веде оперативний облік місцевого та гарантованого боргу;

- відкриває в установах державних банків валю тні рахунки для отримання коштів до місцевого бюджету у валюті з наступною конвертацією валюти у гривню та перерахуванням на рахунки місцевого бюджету, відкриті в системі Державної казначейської служби України;

- за рішенням міської ради вчиняє правочини з місцевим боргом, у тому числі щодо обміну, випуску, купівлі, викупу та продажу боргових зобов’язань територіальної громади міста;

- здійснює заходи щодо підвищення привабливості інвестування і поліпшення кредитного рейтингу міста;

- здійснює контроль за виконанням умов залучення, обслуговування і погашення заборгованості, відповідності визначеним в установленому порядку обсягам, строкам та умовам запозичень.

     3.40. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

     3.41. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

     3.42. Здійснює повноваження, делеговані органом місцевого самоврядування.

     3.43. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

     3.44. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів.

     3.45. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

     3.46. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

     3.47. Забезпечує захист персональних даних.

     3.48. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу.

     3.49. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

IV. Права

Департамент має право:

     4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

     4.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

     4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради.

     4.4. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

     4.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції департаменту.

     4.6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом міської ради, органами місцевого самоврядування, центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

V. Організація роботи

     Управління департаментом, права та обов’язки керівника

     5.1. Департамент очолює директор.

Директор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

     5.2. Директор:

- здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

- готує на затвердження міській раді положення про департамент;

- подає на затвердження міському голові посадові інструкції працівників департаменту;

- планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчих органів міської ради;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

- звітує перед міським головою про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;

- представляє інтереси департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва;

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

- подає на затвердження міському голові кошторис та штатний розпис департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису департаменту;

- затверджує розпис доходів і видатків місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;

- забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

     5.3. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані міським головою.

     5.4. Департамент утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

     5.5. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

     5.6. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

         Секретар міської ради                                                 О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ