Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам`янської міської ради

Створено: 2016-02-09 18:08:05Оновлено: 2022-10-25 11:18:03

І. Загальні положення

1.1.   Департамент комунальної власності, земельних відносин
та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради
(далі – департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради,
що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168).

Департамент є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбаченні діловодством.

Місцезнаходження департаменту: 51900, м.Кам’янське, проспект Василя Стуса, будинок 10/12.

1.3.   Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами,
а також цим положенням.

1.4.   У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.5.   Департаменту підпорядковане, підзвітне та підконтрольне комунальне підприємство Кам`янської міської ради «Ордер». Погодження організаційної структури та штатного розпису КП КМР «Ордер»
є компетенцією департаменту.

II. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

2.1.    Виконання за дорученням міської ради повноважень власника, органу управління, орендодавця та органу приватизації комунального майна
Кам’янської міської територіальної громади, у т.ч. приватизації комунального та державного житлового фонду.

2.2.    Забезпечення реалізації міської політики у сфері використання, оренди, приватизації (відчуження) майна комунальної власності Кам’янської міської територіальної громади.

2.3.    Забезпечення реалізації повноважень міської ради, територіальної громади в галузі земельних відносин, регулювання земельних відносин
для забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, раціонального використання та охорони земель.

2.4. Здійснення повноважень суб’єкта державної реєстрації прав
на нерухоме майно та їх обтяжень.

ІІІ.Функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.           Організує у межах компетенції виконання законодавчих актів України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3.2.           Здійснює від імені міської ради правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності,
у тому числі виконує всі майнові операції (передача об’єктів права комунальної власності у користування, оренду юридичним та фізичним особам, лізинг, концесію, продаж і купівля, міна, передача під заставу, приватизація (відчуження), укладення (підпис) договорів тощо).

3.3.           Разом з відповідними виконавчими органами міської ради готує, узгоджує та вносить на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проєкти рішень з питань, що віднесені до повноважень департаменту.

3.4.           Забезпечує прийняття у комунальну власність Кам’янської міської територіальної громади майна з державної та інших форм власності, відомчого житлового фонду, безхазяйного майна, іншого прийняття, передбаченого чинним законодавством, а також передачу об’єктів права комунальної власності, передбачену чинним законодавством.

3.5.           За пропозиціями виконавчих органів міської ради вносить
на розгляд міської ради питання щодо створення, припинення діяльності комунальних підприємств, установ та закладів шляхом реорганізації (злиття приєднання, поділу, перетворення), ліквідації та банкрутства, затвердження
їх статутів (положень) та статутних капіталів.

3.6.           У межах повноважень узгоджує контракти з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів.

3.7.           Здійснює повноваження щодо підготовки документів
для оформлення державної реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна за Кам’янською міською територіальною громадою.

3.8.           Готує та видає дублікати свідоцтв про право власності фізичним
та юридичним особам на об’єкти нерухомого майна.

3.9.           Здійснює заходи по проведенню приватизації (відчуження) нерухомого майна комунальної власності, організовує проведення аукціонів
та конкурсів, укладає договори купівлі-продажу приватизованих об’єктів.

3.10.      Розглядає питання про передачу майна, що належить
до комунальної власності, між комунальними підприємствами, установами
та закладами, з метою забезпечення його ефективного використання, та списання комунального майна відповідно до установленого порядку.

3.11.      Здійснює заходи щодо включення та виключення комунального майна до відповідних Переліків для передачі в оренду відповідно
до вимог чинного законодавства.

3.12.      Організує аукціони з оренди нерухомого комунального майна
в межах, визначених чинним законодавством та рішеннями міської ради.

3.13.      Укладає договори оренди нерухомого майна, що перебуває
на балансах комунальних підприємств, установ та закладів
за результатами проведення аукціонів та без проведення аукціонів
у визначених законодавством та рішеннями міської ради випадках.

3.14.      Здійснює нарахування та контролює надходження коштів
від плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності містадо міського бюджету по договорам, укладеним департаментом.

3.15.      Здійснює публікацію об’єктів, договорів, рішень та листування
з питань оренди комунального майна в електронній торговій системі в межах, визначених законодавством.

3.16.      Створює об’єкти оренди в електронній торговій системі
в обсягах, передбачених законодавством.

3.17.      Надає дозвіл на передачу в оренду та суборенду нерухомого майна по укладених департаментом договорах.

3.18.      Здійснює від імені міської ради правочини щодо прийняття дарованих об’єктів житла, які перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб.

3.19.      Здійснює повноваження органу приватизації комунального
та державного житлового фонду.

3.20.      Бере участь у розгляді питань про непридатність житлових приміщень для проживання.

3.21.      Бере участь у роботі щодо затвердження рішень адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, організацій і установ міста про надання службового житла їх працівникам.

3.22.      Здійснює повноваження, пов’язані з наданням громадянам житлової площі та її використанням (в тому числі видача ордерів, обмін житла, обстеження житлової площі тощо).

3.23.      Перевіряє та погоджує рішення адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, організацій і установ міста щодо взяття їх працівників на квартирний облік, включення до списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, а також надання їм житлової площі.

3.24.      Здійснює облік житла, що знаходиться в комунальній власності
(у тому числі службового, непридатного для проживання, гуртожитків, житлового фонду соціального призначення, житла для тимчасового проживання тощо).

3.25.      Контролює оформлення бронювання житлових приміщень
та видачу охоронних свідоцтв.

3.26.      Контролює оформлення обміну державного житлового фонду,
як в межах міста, так і міжміського.

3.27.      Подає балансоутримувачам житлового фонду комунальної власності міста та підприємствам, що його обслуговують, реєстри
на приватизовані квартири (будинки) для зняття приватизованого житла
з балансу.

3.28.      Бере участь у розробленні перспективних та вдосконаленні існуючих програм реформування земельних відносин.

3.29.      Бере участь у підготовці місцевих програм використання
та охорони земель.

3.30.      Здійснює укладення договорів оренди (суперфіцію, сервітуту)
земельних ділянок.

3.31.      Здійснює розрахунки орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок у межах міста на підставі витягів про нормативну грошову оцінку.

3.32.      Веде електронний реєстр договорів оренди земельних ділянок, укладених з міською радою.

3.33.      Організовує проведення аукціонів (конкурсів) на право оренди або купівлі-продажу земельних ділянок відповідно до чинного законодавства
та положень про їх проведення.

3.34.      Бере участь у вирішенні земельних спорів у межах міста щодо меж земельних ділянок, що знаходяться у власності та користуванні громадян,
і дотримання громадянами правил добросусідства.

3.35.      Проводить визначення у встановленому законодавством порядку розміру збитків власникам землі та землекористувачам (орендарям), заподіяних внаслідок вилучення (викупу) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

3.36.      Здійснює державний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності.

3.37.      Здійснює моніторинг за використанням та охороною земель комунальної власності.

3.38.      Складає акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок.

3.39.      Здійснює ведення претензійно-позовної роботи
із землекористувачами міста та орендарями об’єктів комунальної власності міста.

3.40.      Звертається до суду з таких питань: визнання незаконним володіння або користування комунальним майном, з вимогою про виселення осіб, які незаконно користуються комунальною власністю, визнання ордера
на житлове приміщення недійсним,визнання спадщини відумерлою, визнання речі безхазяйною тощо.

3.41.      У сфері землеустрою в межах міста:

-        координує землеустрій та здійснює контроль за використанням
і охороною земель комунальної власності;

-        інформує населення про заходи, пов’язані із землеустроєм;

-                    погоджує технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки;

-        здійснює в установленому законом порядку заходи з державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності Кам’янської міської територіальної громади;

-        вирішує інші питання відповідно до закону.

3.42. У межах здійснення повноважень суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, забезпечує:

-    проведення державної реєстрації прав;

-    ведення Державного реєстру прав;

-    взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

-    формування та ведення реєстраційних справ;

-    надає інформацію з Державного реєстру прав;

-    взаємодіє з органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

-    здійснює інші повноваження, передбачені Законом України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
та іншими нормативно-правовими актами.

          3.43. Взаємодіє з відділом реклами міської ради. В межах здійснення повноважень погоджує дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

          3.44. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль
за додержанням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства, дотриманням правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, враховуючи відповідне розпорядження міського голови
щодо правил врегулювання конфлікту інтересів.

          3.45. Розглядає та опрацьовує звернення громадян, запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад, інших суб’єктів з питань,
що належать до компетенції департаменту.

3.46.  Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.47.  Вирішує інші функції пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

3.48.  Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавство та згідно з інструкціями
і правилами діловодства.

ІV. Права

Департамент має право:

4.1.   Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників підприємств, установ, закладів та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.   Отримувати у встановленому порядку від юридичних та фізичних осіб інформацію (документи) з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4.3.   Організовуватиінвентаризацію майна, що належить Кам’янській міській територіальній громаді, перевірку щодо його збереження
та використання.

4.4.   Зобов’язувати керівників комунальних підприємств, установ
та закладів подавати дострокові звіти про їх дії, якщо останні допустили недбалість, невиконання своїх обов’язків щодо управління комунальним майном та його використанням.

4.5.   Обстежувати земельні ділянки з метою визначення їх стану
та дотримання умов використання.

4.6.   Безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами, науково-дослідними та іншими організаціями, укладати з ними договори з питань управління власністю.

4.7.   Розробляти та подавати міській раді на затвердження нормативні документи (положення, порядки тощо) з питань, віднесених до компетенції департаменту, які є обов’язковими до виконання для виконавчих органів міської ради, а також суб’єктів господарської діяльності комунальної форми власності.

4.8.   Брати участь у роботі сесій та засідань виконавчих комітетів міської ради, уносити пропозиції з питань використання комунального майна межах повноважень, наданих міською радою.

4.9.   Приймати в межах повноважень рішення щодо управління комунальною власністю, що є обов’язковими для виконання виконавчими органами міської ради, а також суб’єктами господарської діяльності комунальної форми власності.

4.10. Представляти інтереси територіальної громади, міської ради
у відносинах з державними органами, установами, підприємствами (у тому числі у загальному, господарському, адміністративному судах, прокуратурі), іншими юридичними та фізичними особами, резидентами та нерезидентами.

4.11. Звертатись до суду від імені та в інтересах міської ради
й територіальної громади містадля виконання покладених на департамент завдань, передбачених цим положенням.

4.12. Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань
з виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями, незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.13. Отримувати від виконавчих органів міської ради в межах повноважень документи та звіти з питань та за напрямами діяльності департаменту.

4.14. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції департаменту.

V. Організація роботи

5.1.   Департамент очолює директор, який призначається на посаду
і звільняється з посади міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.2.   Директор департаменту здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень департаменту та несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань
та визначає ступінь відповідальності працівників. Без довіреності представляє інтереси департаменту, міської ради у відносинах з установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності.

5.3.   Працівники департаменту, які не є посадовими особами місцевого самоврядування призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора департаменту.

5.4.   Посадові інструкції директора та працівників департаменту затверджує міський голова.

5.5.   Департамент утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність працівників департаменту затверджується міською радою. Штатний розпис департаменту затверджується міським головою згідно із затвердженою чисельністю та фондом оплати праці працівників.

5.6. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України, інші печатки і штампи, інші реквізити.

5.7.   Покладання на департамент обов’язків, не передбачених цим положенням, не допускається.

5.8.   Департамент забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, віднесених до компетенції департаменту.

5.9.   Положення про департамент затверджується міською радою. Зміни та доповнення до положення про департамент вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

5.10. У разі утворення структурних підрозділів директор департаменту затверджує їх положення.

5.11. Припинення діяльності департаменту здійснюється за рішенням міської ради або в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

VI. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

6.1.   Посадові особи департаменту зобов'язані:

- дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядчими документами міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови та Законом України «Про запобігання корупції»;

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.