Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам`янської міської ради

Створено: 2016-02-09 18:08:05Оновлено: 2019-07-09 16:06:07

І. Загальні положення

1.1.   Департамент комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради
(далі – департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради,
що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ – 24604168). Департамент є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбаченні діловодством.

Місцезнаходження департаменту: 51900, м. Кам’янське,
проспект Василя Стуса, будинок 10/12.

1.3. Департамент є правонаступником усіх прав, обов’язків департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно Кам’янської міської ради.

1.4.   Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

1.5.   У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.6.   Департамент координує роботу комунального підприємства «Ордер».

 

II. Основні завдання

Основними завданнями департаменту є:

2.1.     Виконання за дорученням міської ради повноважень власника комунального майна.

2.2.        Виконання функцій органу управління майном комунальної власності територіальної громади міста.

2.3.        Забезпечення реалізації міської політики у сфері приватизації, оренди, використання, відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста.

2.4.        Забезпечення реалізації повноважень міської ради, територіальної громади в галузі земельних відносин, регулювання земельних відносин для забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, раціонального використання та охорони земель.

2.5. Здійснення повноважень суб’єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

ІІІ. Функції

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.           Організує у межах компетенції виконання законодавчих актів України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3.2.           Здійснює від імені міської ради правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, у тому числі виконує всі майнові операції (передача об’єктів права комунальної власності у користування, оренду юридичним та фізичним особам, лізинг, концесію, продаж і купівля, міна, передача під заставу, відчуження, підпис договорів тощо).

3.3.           Разом з відповідними виконавчими органами міської ради готує, узгоджує та вносить на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проекти рішень з питань:

- створення, ліквідації, реорганізації, банкрутства підприємств, установ та закладів комунальної власності міста;

- передачі об’єктів з державної та інших форм власності у комунальну власність міста та навпаки, передачі відомчого житлового фонду, іншої передачі, передбаченої чинним законодавством;

-  надання згоди на списання комунального майна;

- відчуження, приватизації;

- видачі дублікатів свідоцтв про право власності;

-внесення змін до відомостей підприємств,установ та закладів комунальної власності міста;                            

- оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою міста;

- затвердження актів приймання-передавання майна у комунальну власність;

- розподілу житлової площі, яка побудована за рахунок коштів міського бюджету;

           - переведення жилих приміщень у нежилі;

           - про включення квартир до числа службових приміщень підприємств, установ та організацій міста, про виключення з числа службових приміщень підприємств, установ та організацій міста;

           - про включення жилих приміщень до житлового фонду соціального призначення та житла для тимчасового проживання;

           - визнання житлового фонду непридатним для проживання, відселення мешканців та надання їм житлової площі;

           - розподілу житла, побудованого за державні кошти, для громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та безквартирних військовослужбовців;

           - виділення житла;

           - затвердження списків пайовиків та інвесторів житлового будівництва;

           - надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);

           - надання згоди на відновлення меж земельних ділянок;

           - передачі земельних ділянок у власність, надання земельних ділянок у користування, у тому числі на умовах оренди;

           - вилучення (викупу) земель;

           - припинення права власності або користування земельною ділянкою (її частиною);

           - затвердження проектів землеустрою та контролю за їх здійсненням;

           - продажу та надання в оренду на конкурентних засадах земельних ділянок;

           - затвердження актів про визначення розміру збитків, заподіяних міській раді, внаслідок використання земельних ділянок без договорів оренди;

           - обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель у разі порушення суб’єктами вимог земельного законодавства;

           - про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста та порядку її використання;                                           

- про затвердження типових договорів оренди комунального майна;

-        про порядок проведення конкурсів на право оренди комунального майна;

-        з інших питань, що віднесені до компетенції департаменту.

3.4.           Організує облік, складання реєстрів з питань комунальної власності.

3.5.           Узгоджує статути (положення) комунальних підприємств, установ та закладів.

3.6.           У межах повноважень узгоджує контракти з керівниками комунальних підприємств, установ та закладів.

3.7.           Здійснює контроль за збереженням та ефективним використанням комунального майна комунальними підприємствами, установами, закладами.

3.8.           Здійснює повноваження щодо підготовки документів про оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою міста.

3.9.           Здійснює функції управління частками комунального майна в майні суб’єктів зі змішаною формою власності.

3.10.      Готує та видає дублікати свідоцтв про право власності фізичним та юридичним особам на об’єкти нерухомого майна.

3.11.      Організовує проведення аукціонів та конкурсів, укладає договори купівлі-продажу, оформлює акти приймання-передавання приватизованих об’єктів.

3.12.      Забезпечує надходження коштів, одержаних від приватизації комунального майна, до позабюджетного фонду приватизації.

3.13.      Організує вивчення попиту на об’єкти оренди.

3.14.      Укладає договори оренди нерухомого майна, що перебуває на балансах комунальних підприємств, організацій та установ.

3.15.      Здійснює нарахування та контролює надходження коштів від плати за оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності міста до міського бюджету по договорам, укладеним департаментом.

3.16.      Веде облік вільних приміщень, що пропонуються для передачі в орендне користування.

3.17.      Здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення орендних відносин.

3.18.      Організовує та проводить конкурси на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності міста.

3.19.      Надає комунальним підприємствам, установам та закладам дозвіл на передачу в оренду та суборенду рухомого і нерухомого майна.

3.20.      Контролює укладання та виконання умов договорів оренди, лізингу, концесії через балансоутримувачів.

3.21.      Здійснює від імені міської ради правочини щодо прийняття дарованих об’єктів житла, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

3.22.      Здійснює повноваження органу приватизації комунального та державного житлового фонду.

3.23.      Бере участь у розгляді питань про непридатність житлових приміщень для проживання.

3.24.       Проводить облік сімей переселенців із зони, забрудненої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які направлені в місто обласною державною адміністрацією, та безквартирних військовослужбовців.

3.25.      Здійснює повноваження, пов’язані з наданням громадянам житлової площі та її використанням (в тому числі облік потребуючих житла, видача ордерів, обмін житла, обстеження житлової площі тощо).

3.26.      Перевіряє та погоджує рішення адміністрацій і профспілкових комітетів підприємств, організацій і установ міста щодо взяття їх працівників на квартирний облік, включення до списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, а також надання їм житлової площі.

3.27.      Здійснює перевірку стану квартирного обліку на підприємствах,
в установах, організаціях міста та в адміністраціях Південного, Дніпровського та Заводського районів.

3.28.      Готує та видає дублікати свідоцтв про право власності на квартири, довідки, інші документи, що відносяться до питань обміну та розподілу житла в місті.

3.29.      Здійснює облік житла, що знаходиться в комунальній власності (у тому числі службового, непридатного для проживання, гуртожитків, житлового фонду соціального призначення, житла для тимчасового проживання тощо).

3.30.      Контролює оформлення бронювання житлових приміщень та видачу охоронних свідоцтв.

3.31.      Контролює оформлення обміну державного житлового фонду,
як в межах міста, так і міжміського.

3.32.      Подає балансоутримувачам житлового фонду комунальної власності міста та підприємствам, що його обслуговують, реєстри
на приватизовані квартири (будинки) для зняття приватизованого житла
з балансу.

3.33.      Здійснює в межах наданих повноважень виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна.  

3.34.      Бере участь у розробленні перспективних та вдосконаленні існуючих програм реформування земельних відносин.

3.35.      Бере участь у підготовці місцевих програм використання та охорони земель.

3.36.      Здійснює оформлення договорів оренди землі (сервітуту) та купівлі-продажу земельних ділянок комунальної власності міста.

3.37.      Здійснює підготовку пропозицій щодо плати за землю, виконання розрахунку орендної плати для оформлення договорів оренди землі у межах міста.

3.38.      Веде банк даних договорів оренди земельних ділянок, укладених
з міською радою.

3.39.      Організовує проведення аукціонів (конкурсів) на право оренди або купівлі-продажу земельних ділянок відповідно до чинного законодавства та положень про їх проведення.

3.40.      Бере участь у вирішенні земельних спорів у межах міста щодо меж земельних ділянок, що знаходяться у власності та користуванні громадян,
і дотримання громадянами правил добросусідства.

3.41.      Проводить визначення у встановленому законодавством порядку розміру збитків власникам землі та землекористувачам (орендарям), заподіяних внаслідок вилучення (викупу) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

3.42.      Здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності.

3.43.      Складає акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок.

3.44.      Здійснює ведення претензійно-позовної роботи із землекористувачами міста та орендарями об’єктів комунальної власності міста.

3.45.      Звертається до суду з таких питань: визнання незаконним володіння або користування комунальним майном, з вимогою про виселення осіб, які незаконно користуються комунальною власністю, визнання ордера на житлове приміщення недійсним, визнання спадщини відумерлою, визнання речі безхазяйною тощо.

3.46.      У сфері землеустрою в межах міста:

-        координує землеустрій та здійснює контроль за використанням
і охороною земель комунальної власності;

-        інформує населення про заходи, пов’язані із землеустроєм;

-                    погоджує технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки;

-        здійснює в установленому законом порядку заходи з державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Кам'янське;

-        вирішує інші питання відповідно до закону.

3.47. В межах здійснення повноважень суб’єкта державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, забезпечує:

-        проведення державної реєстрації прав;

-        ведення Державного реєстру прав;

-        взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

-        формування та ведення реєстраційних справ;

-        надає інформацію з Державного реєстру прав;

-          взаємодіє з органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

-        здійснює інші повноваження, передбачені Законом України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
та іншими нормативно-правовими актами.

          3.48. Взаємодіє з відділом реклами міської ради. В межах здійснення повноважень погоджує дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

          3.49. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства, дотриманням правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, враховуючи відповідне розпорядження міського голови щодо правил врегулювання конфлікту інтересів.

          3.50. Розглядає та опрацьовує звернення громадян, запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад, інших суб’єктів з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.51. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.52. Вирішує інші функції пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

3.53. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавство та згідно з інструкціями
і правилами діловодства.

ІV. Права

Департамент має право:

4.1.   Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2.   Отримувати у встановленому порядку від юридичних та фізичних осіб інформацію (документи) з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4.3.   Організовувати інвентаризацію майна, що перебуває в комунальній власності міста, та перевірку щодо його збереження та використання.

4.4.   Зобов’язувати керівників підприємств, організацій, установ подавати дострокові звіти про їх дії, якщо останні допустили недбалість, невиконання своїх обов’язків щодо управління комунальним майном міста та його використання.

4.5.   Обстежувати земельні ділянки з метою визначення їх стану та дотримання умов використання.

4.6.   Безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами, науково-дослідними та іншими організаціями, укладати з ними договори з питань управління власністю.

4.7.   Розробляти та подавати міській раді на затвердження нормативні документи (положення, порядки тощо) з питань, віднесених до компетенції департаменту, які є обов’язковими до виконання для виконавчих органів міської ради, а також суб’єктів господарської діяльності комунальної форми власності.

4.8.   Брати участь у роботі сесій та засідань виконавчих комітетів міської ради, уносити пропозиції з питань використання комунального майна межах повноважень, наданих міською радою.

4.9.   Приймати в межах повноважень рішення щодо управління комунальною власністю, що є обов’язковими для виконання виконавчими органами міської ради, а також суб’єктами господарської діяльності комунальної форми власності.

4.10. Представляти інтереси територіальної громади, міської ради у відносинах з державними органами, установами, підприємствами (у тому числі у загальному, господарському, адміністративному судах, прокуратурі), іншими юридичними та фізичними особами, резидентами та нерезидентами.

4.11. Звертатись до суду від імені та в інтересах міської ради й територіальної громади міста для виконання покладених на департамент завдань, передбачених цим положенням.

4.12. Взаємодіяти під час виконання покладених на нього завдань з виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами,

організаціями, громадянами та їх об’єднаннями, незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.13. Отримувати від виконавчих органів міської ради в межах повноважень документи та звіти з питань та за напрямами діяльності департаменту.

4.14. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

V. Організація роботи

5.1.   Департамент очолює директор, який призначається на посаду
і звільняється з посади міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.2.   Директор департаменту здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень департаменту та несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань та визначає ступінь відповідальності працівників. Без довіреності представляє інтереси департаменту, міської ради у відносинах з установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності.

5.3.   Працівники департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади наказом директора департаменту за погодженням з міським головою.

5.4.   Посадові інструкції директора та працівників департаменту затверджує міський голова.

5.5.   Департамент утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність працівників департаменту затверджується міською радою. Штатний розпис департаменту затверджується міським головою згідно із затвердженою чисельністю та фондом оплати праці працівників.

5.6. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України, інші печатки і штампи, інші реквізити.

5.7.   Покладання на департамент обов’язків, не передбачених цим положенням, не допускається.

5.8.   Департамент забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, віднесених до компетенції департаменту.

5.9.   Положення про департамент затверджується міською радою. Зміни та доповнення до положення про департамент вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

5.10. У разі утворення структурних підрозділів директор департаменту затверджує їх положення.

5.11. Припинення діяльності департаменту здійснюється за рішенням міської ради або в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.