Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 17:53:32Оновлено: 2019-11-13 08:28:45

І. Загальні положення

1.1. Обліково-фінансовий відділ Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради (без статусу юридичної особи).

Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями Дніпродзержинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності  установи та складення звітності.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління   бюджетними   призначеннями   (асигнуваннями)   та   фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. 

 ІІІ. Функції 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням  автоматизованої системи фінансової звітності та в подальшому бухгалтерського обліку. 

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

3.3. Складає бюджетні запити та кошториси видатків Кам’янської міської ради.

3.4. Складає штатні розписи апарату Кам’янської міської ради та самостійних виконавчих органів (без статусу юридичної особи) Кам’янської міської ради згідно із структурою, затвердженою міською радою.

3.5. Складає мережу розпорядників та одержувачів по Кам’янській міській раді.

3.6. Здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів, що включені до мережі Кам’янської міської ради.

3.7. Здійснює поточний контроль за:

- дотриманням  бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень  установи;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

3.8. Своєчасно подає звітність.     

3.9. Перераховує своєчасно та у повному обсязі податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.10. Здійснює нарахування заробітної плати, щорічних відпусток, листків непрацездатності та інших виплат працівникам апарату Кам’янської міської ради та самостійних виконавчих органів Кам’янської міської ради (без статусу юридичної особи).

3.11. Здійснює планування видатків відповідно до затверджених програм, де головним розпорядником бюджетних коштів є Кам’янська міська рада.

3.12. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

3.14. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування;

- оформлення та передачу на архівне зберігання оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан  установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні виконавчі органи апарату міської ради даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

3.15. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.16. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, уповноваженими здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. 

ІV. Права

Відділ має право: 

4.1. Представляти  Кам’янську міську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку.

4.3. Одержувати від виконавчих органів міської ради, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів  необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

4.4. Уносити міському голові пропозиції щодо вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 V. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер,  який підпорядковується та є підзвітним міському голові.

Начальник відділу – головний бухгалтер призначається та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених відповідно до цього положення, міським головою за погодженням з органом Управління Державної казначейської служби у м. Кам’янському.

5.2. Начальник відділу – головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня: 

- мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, за фахом та на керівних посадах не менш як п'ять років;

- знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку України, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. 

5.3. Прийняття (передача) справ начальником відділу – головним бухгалтером, у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.  

5.4. Начальник відділу – головний бухгалтер здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень відділу.

5.5. Начальник відділу – головний бухгалтер у разі отримання від міського голови розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання повторно даного розпорядження надсилає керівникові органу Державної казначейської служби у м. Дніпродзержинську відповідне повідомлення.

5.6. Начальник відділу – головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

5.7. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу – головному бухгалтерові.

5.8. Конкретні вимоги до кожної з посад відділу встановлюються в посадових інструкціях.

5.9. У разі тимчасової відсутності начальника відділу – головного бухгалтера (відрядження, відпустка, тимчасова втрата працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається  на заступника начальника відділу – головного бухгалтера, а у разі відсутності заступника начальника відділу – головного бухгалтера відповідно до наказу міського голови – на іншого працівника відділу. 

5.10. Організація та координація діяльності начальника відділу – головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу – головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності. 

5.11. Оцінка виконання начальником відділу – головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством фінансів України. 

5.12. Начальник відділу – головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законодавством.

5.13. Відділ взаємодіє:

5.13.1. З юридичним відділом міської ради з питань:

- підготовки бухгалтерських даних, необхідних для ведення претензійно-позовної роботи;

- стягнення дебіторської заборгованості.

5.13.2. З відділом персоналу з питань:

- візування наказів про прийом, переведення, звільнення, оплату праці працівників  міської ради, а також про відпустки та відрядження;

- опрацювання табелів обліку робочого часу, оформлення документів про тимчасову непрацездатність працівників.

5.13.3. З адміністративно-господарчим відділом з питань оформлення первинних документів про приймання-передавання та списання основних засобів, малоцінних швидкозношуваних предметів та запасів.

5.14. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань бухгалтерського обліку в бюджетній установі.