Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про сектор

 

І. Загальні положення

 1.1. Сектор з організаційних питань (далі – сектор) є виконавчим органом міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради. Сектор є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями та наказами міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

 ІІ. Основні завдання

 Основними завданнями сектору є:

2.1. Забезпечення системного планування роботи виконавчих органів міської ради, відповідно до наданих повноважень.

2.2. Організаційне забезпечення супроводження засідань виконавчого комітету міської ради.

2.3. Участь та проведення спільно з виконавчими органами загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят.

2.4. Організація відправлення вітальних листівок для привітання осіб з нагоди днів народжень, загальнодержавних свят за підписом міського голови.

2.5. Забезпечення підготовки довідково-інформаційних документів з питань, що входять до компетенції сектору.

2.6. Сприяння організації матеріально-технічного забезпечення виборів, референдумів згідно з чинним законодавством.

ІІІ. Функції

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює заходи щодо формування та підготовки річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

3.2. На підставі пропозицій виконавчих органів міської ради готує щотижневі календарні плани основних заходів, що проводить міська рада та її виконавчий комітет та у визначеному порядку оперативно вносить зміни та доповнення.

3.3. Готує щоквартальні графіки участі керівництва міської ради та заступників міського голови у протокольних та масових заходах, що проводить виконавчий комітет міської ради.

3.4. Здійснює організаційне забезпечення засідань виконавчого комітету міської ради.

3.5. Готує щомісячні графіки чергування керівництва міської ради у святкові та вихідні дні.

3.6. Здійснює підготовку проектів розпорядчих актів, що входять до компетенції сектору, здійснює контроль за їх виконанням.

3.7. Готує у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції сектору.

3.8. Бере участь у розробленні та наданні інформаційних довідників та інших посібників, необхідних для роботи виконавчих органів міської ради.

3.9. Здійснює узагальнення інформації про пам'ятні та ювілейні дати.

3.10. Готує вітання щодо вшанування посадових осіб, керівників державних установ, організацій з нагоди ювілеїв (вітальні листи, листівки).

3.11.Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань виконавчого комітету міської ради.

3.12.Надає виконавчим органам міської ради методичну та практичну допомогу за напрямами діяльності сектору.

3.13. Організовує роботу щодо участі виконавчих органів в матеріально-технічному забезпеченні виборів, референдумів.

3.14. Співпрацює з підприємствами, установами, організаціями міста щодо матеріально-технічного забезпечення виборів, референдумів.

3.15. Надає пропозиції щодо номенклатури справ сектору.

3.16. Здійснює організаційні заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами сектору вимог антикорупційного законодавства.

3.17. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає громадянам роз'яснення з питань, що входять до компетенції сектору.

3.18. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

IV. Права

Сектор має право:

4.1. Одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій міста всіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на сектор функцій.

4.2. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду та вирішення питань, що входять до компетенції сектору.

4.3. Вимагати від виконавців дотримання якості і встановлених строків підготовки документів, які надаються до сектору.

4.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції сектору.

4.5. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву та підвищення кваліфікації працівників сектору.

4.6. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення та підвищення ефективності роботи з організаційних питань.

4.7. Подавати міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників сектору державними та міськими нагородами, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці.

V. Організація роботи

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду міським головою у встановленому порядку.

5.2. Завідувач здійснює функціональні обов'язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

5.3. Посадові інструкції завідувача та посадових осіб сектору погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради та затверджує міський голова.

5.4. Сектор взаємодіє з юридичним відділом щодо візування розпорядчих актів.

5.5. Посадові особи сектору зобов’язані:

- дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядженням міського голови та Законом України «Про запобігання корупції».

 -  вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

-  повідомляти письмово міського голову не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів;

-  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

-  вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.6. Сектор забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань ведення діловодства та організаційної роботи в органах місцевого самоврядування.

Положення затверджено:

1. Про затвердження положення про сектор з організаційних питань Кам’янської міської радиый документ;

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1699-39/VII `Про затвердження положення про сектор з організаційних питань Кам’янської міської ради`

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 №1699-39/VІІ зі змінами

Розділ сайту:Положення про сектор