Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління

Створено: 2016-02-09 15:57:09Оновлено: 2018-04-13 10:17:48

ПОЛОЖЕННЯ про управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам’янської міської ради (код ЄДРПОУ 40419648) І. Загальні положення 1.1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Камʼянської міської ради (далі – Управління ДАБК) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ 24604168). Управління ДАБК є підзвітним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, Камʼянському міському голові. Управління з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI від 17.02.2011 (далі – Закон), є підконтрольним Державній архітектурно-будівельній інспекції України. 1.2. Управління ДАБК є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством. 1.3. Управління ДАБК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням. 1.4. У складі Управління ДАБК можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи. 1.5. Покладання на Управління ДАБК обов’язків, не передбачених цим положенням, не допускається. 1.6. Місцезнаходження Управління ДАБК: 51931, м. Кам’янське, вулиця Москворецька, будинок 14. Скороченим найменуванням Управління державного архітектурно-будівельного контролю Кам'янської міської ради є: Управління ДАБК КМР. II. Основні завдання Основними завданнями Управління ДАБК є здійснення відповідно до Закону Державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності в межах міста Камʼянське. ІІІ. Функції Управління ДАБК відповідно до покладених на нього завдань має такі функції: 3.1. Надання (отримання), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт. 3.2. Надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі) чи скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 3.3. Подача до Державної архітектурно-будівельної інспекції України інформації, необхідної для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів. 3.4. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах міста Камʼянське. 3.5. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням порядку здійснення авторського та технічного нагляду, ведення загального та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт, виконавчої документації, складання актів на виконанні будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 3.6. Здійснення контролю за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державного архітектурно-будівельного контролю. 3.7. Розгляд відповідно до Закону справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державного архітектурно-будівельного контролю. 3.8. Проведення перевірок: 3.8.1. Відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що застосовуються під час будівництва об’єктів, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, технічним умовам, затвердженим проектним вимогам, рішенням. 3.8.2. Своєчасності та якості проведення передбачених нормативно- технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів (у тому числі наявності у виконавця будівельних робіт сертифікатів на будівельні матеріали, вироби і конструкції) та іншої документації. 3.8.3. Дотримання порядків прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, проведення обстеження об’єктів та реалізації заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації; 3.9. Розгляд відповідно до Закону справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень. 3.10. Організація розгляду звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг, надає відповіді. 3.11. Організація ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил. 3.12. Здійснення інших повноважень, визначених законами України. ІV. Права Посадові особи Управління ДАБК для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право: 4.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню. 4.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону. 4.3. Видавати обов’язкові для виконання приписи щодо: - усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил; - зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт. 4.4. Проводити перевірки відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації. 4.5. Проводити згідно із законодавством перевірки відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил. 4.6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій. 4.7. Отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. 4.8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. 4.9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника Управління чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію. 4.10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо - та відеотехніки. 4.11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації. 4.12. Взаємодіяти під час перевірок з виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями, незалежно від форми власності та підпорядкування. V. Обов'язки 5.1. Безоплатна первинна допомога особам, які звертаються з питань, щодо оформлення, надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів:, щодо відповідності чинному Законодавству, але що не суперечить чинному Законодавству. VІ. Організація роботи 6.1. Управління ДАБК під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. 6.2. Управління ДАБК може набувати майнових і немайнових прав та обов’язків, виступати від свого імені позивачем та відповідачем у судах згідно з чинним законодавством України, та стягувачем в органах державної виконавчої служби. 6.3. Управління ДАБК очолює начальник Управління ДАБК, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у встановленому Законодавством порядку. 6.4. Камʼянська міська рада протягом трьох днів після призначення начальника Управління ДАБК письмово інформує про це Державну архітектурно-будівельну інспекцію України. 6.5. На посаду начальника Управління ДАБК призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як п’ять років. 6.6. Начальник Управління ДАБК: - очолює Управління ДАБК, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених Законом на зазначений орган завдань; - організовує та контролює виконання в Управлінні ДАБК Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування. - без довіреності представляє інтереси Управління ДАБК, міської ради у відносинах з установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності. - здійснює інші повноваження, визначені Законом. 6.7. Призначення фахівців у дозвільній сфері на посаду в Управління ДАБК, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Державній архітектурно-будівельній інспекції України з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. 6.8. Управління ДАБК видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання. 6.9. Начальник Управління ДАБК має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства. 6.10. Джерелом формування коштів Управління ДАБК є : - кошти міського бюджету; - кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 6.11. Кошторис видатків Управління ДАБК затверджує Камʼянський міський голова. 6.12. Міська рада створює умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, транспортом для виконання службових обов’язків, сучасними засобами оргтехніки та доступу до мережі інтернет, законодавчими й іншими нормативними актами та довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань. 6.13. Структура Управління ДАБК затверджуються Камʼянським міським головою. Гранична чисельність працівників Управління ДАБК затверджується рішенням міської ради. 6.14. Посадові особи, що працюють в Управлінні ДАБК, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету. 6.15. На посади спеціалістів Управління ДАБК призначаються особи, що мають вищу освіту за фахом та освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування. Працівники Управління ДАБК приймаються на посади та звільняються з посад начальником Управління у визначеному чинним Законодавством порядку. 6.16. Працівники Управління ДАБК діють у межах повноважень, визначених посадовими інструкціями та положеннями про структурні підрозділи Управління, які затверджуються начальником Управління. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за письмовим дорученням начальника Управління виконують повноваження не передбачені посадовими інструкціями. 6.17. Створення, реорганізація та ліквідація Управління ДАБК здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.