Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 17:57:09Оновлено: 2020-01-17 15:00:28

І. Загальні положення

1.1. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кам’янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради та міському голові.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським  кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

У питаннях методології та застосуванні нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відділ також керується відповідними рекомендаціями Міністерства юстиції України.

 

ІІ. Основні завдання

 

Основними завданнями відділу є забезпечення:

 

2.1. прийому документів, поданих для державної реєстрації;

2.2. державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій;

2.3. ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр)  та надання відомостей з нього;

2.4. формування та зберігання реєстраційних справ;

2.5. здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

ІІІ. Функції

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. створює необхідні умови для здійснення всіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб –  підприємців;

3.2. надає методичну допомогу щодо оформлення документів для державної реєстрації;

3.3.  приймає документи;

3.4. встановлює черговість розгляду поданих документів для державної реєстрації;

3.5. перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3.6. під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», обов’язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;

3.7. перевіряє  дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей;

3.8. перевіряє використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

3.9. перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

3.10. проводить реєстраційні дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення записів до Єдиного державного реєстру;

3.11. надає документи, що містяться в реєстраційній справі;

3.12. надає витяги у паперовій  формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату;

3.13. формує та надає виписку за результатами проведення реєстраційної дії;

3.14.  веде Єдиний державний реєстр;

3.15. веде реєстраційні справи;

3.16. надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;

3.17. здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

3.18. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу;

3.19. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити на інформацію;

3.20.  виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

ІV. Права

         Відділ має право:

 

4.1.     одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій міста всіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ функцій;

4.2.     скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.3.     уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву та підвищення кваліфікації працівників відділу;

4.4.     уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення та підвищення ефективності роботи з організаційно-розпорядчими документами;

4.5.     подавати міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу обласними та міськими нагородами, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці.

 

V. Організація роботи

5.1.     Відділ очолює начальник -  один із державних реєстраторів, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у встановленому порядку.

5.2.     Начальник здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3.     Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує секретар міської ради та затверджує міський голова.

5.4.     Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет, канцелярськими товарами для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання реєстраційних справ суб’єктів господарювання, іменних гербових печаток державних реєстраторів.