Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-08 16:23:22Оновлено: 2016-11-04 09:39:01

1. Загальні положення

1.1. Відділ інформаційних технологій Кам'янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові та виконавчому комітету міської ради.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, розпорядчими актами Уряду, Дніпропетровської обласної ради та обласної державної адміністрації, Кам'янської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.
1.3. Для виконання своїх повноважень відділ використовує фонд інформатизації, що утворюється міською радою та входить до складу міського бюджету.

2. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:
2.1. Забезпечення впровадження в місті Кам'янське державної політики з питань інформатизації.
2.2. Розроблення та здійснення заходів щодо впровадження інформаційних технологій у процеси управління у різних сферах життя міста та забезпечення сталого функціонування.
2.3. Здійснення організаторсько-координаційної функції та методичного забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, а також установ та організацій незалежно від форм власності у сфері інформатизації.
2.4. Забезпечення технічного контролю за станом роботи комп’ютерної та оргтехніки у виконавчих органах міської ради.
2.5. Формування у місті єдиної політики у сфері інформатизації.

3. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. Розробляє і впроваджує міську програму інформатизації, координує узгодженість поміж користувачами у форматах даних, звітує з питань інформатизації перед керівництвом, обласними органами влади.
3.2. Здійснює розгалудження та адміністрування комп’ютерної мережі інформаційних ресурсів міської ради з наступним поширенням дій на районні ради та комунальні підприємства, партнерські установи, для чого виконує такі функції:
3.2.1. Планування та впровадження заходів інформаційної безпеки:
3.2.1.1. Захист корпоративної мережі міської ради і її інформації від витоку, пошкодження та змінення через несанкціоновані втручання різними способами.
3.2.1.2. Контроль за використанням конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом на комп’ютерних засобах та носіях інформації в корпоративній мережі міської ради.
3.2.1.3. Ужиття заходів з інформаційного забезпечення користувачів.
3.2.2. Розмежування доступу різних груп службовців та населення до інформаційних ресурсів міської ради відповідно до законодавства України.
3.2.3. Планування та розбудову власне локальних мереж й інформаційних ресурсів, об’єднання локальних мереж в єдину корпоративну.
3.3. Уносить керівництву міської ради пропозиції щодо вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та організації роботи виконавчих органів міської ради за допомогою нових комп’ютерних технологій.
3.4. Забезпечує планування, підготовку та проведення закупівель комп’ютерної оргтехніки.
3.5. Здійснює експертне забезпечення використання комп’ютерного обладнання та дефектацію комп’ютерної оргтехніки, що вийшла з ладу, дрібні ремонти, забезпечує ремонти силами спеціалізованих організацій.
3.6. Сприяє виконавчим органам міської ради щодо збирання та поширення ними інформації через комп’ютерні засоби інформування.
3.7. Розробляє та впроваджує у виконавчих органах міської ради нові методи менеджменту та організації праці за допомогою інформаційних технологій для досягнення цілей у напрямах, визначених пріоритетними до розвитку.
3.8. Планує та впроваджує нові інформаційні джерела та способи інформаційного забезпечення менеджменту:
3.8.1. Вивчає потреби виконавчих органів міської ради в інформаційному забезпеченні для досягнення цілей їх функціонування.
3.8.2. Організовує створення та налаштування внутрішніх Інтернет-серверів і серверів баз даних у виконавчих органах міської ради, інших інформаційних ресурсів колективного користування, програмування баз даних для забезпечення їх користувачів результатами автоматичного аналізу наявної інформації в інтерактивному режимі.
3.8.3. Здійснює навчання основам роботи з електронною поштою, з офіційним веб-сайтом відповідальних осіб за розміщення інформації на офіційних електронних ресурсах міської ради (офіційний веб-сайт, інформаційно-довідкові термінали) у виконавчих органах міської ради.
3.9. Забезпечує впровадження, навчання та використання геоінформаційних технологій (технологій створення та ведення кадастрів) в міській раді.
3.10. Організує облік та інвентаризації за допомогою комп’ютерних технологій у напрямах, пріоритетних до розвитку, а саме:
3.10.1. Створення фахових баз даних.
3.10.2. Навчання фахівців відповідних виконавчих органів міської ради для проведення інвентаризацій і поточних моніторингів з наповненням баз даних.
3.10.3. Навчання фахівців способам автоматичного аналізу та іншого використання баз даних.
3.10.4. Проведення інвентаризацій з наповненням баз даних за допомогою методів тотального збирання інформації, такими як дистанційне зондування.
3.11. Забезпечує документальне оформлення вжитих заходів та опрацьованих методик (після дослідного відпрацювання і визначення оптимальних варіантів).
3.12. Здійснює організаційно-технічне управління системою електронного обліку та обігу документів в міській раді, для чого проводить:
3.12.1. Розроблення та впровадження єдиної взаємно-сумісної поміж виконавчими органами міської ради системи обліку та комп’ютерної звітності щодо документів на паперових носіях.
3.12.2. Упровадження технології та навиків використання цифрового підпису і поступовий перехід до електронного документообігу.
3.12.3. Опрацювання та впровадження системи електронного документообігу.
3.13. Забезпечує функціонування та розвиток електронних інформаційних ресурсів міської ради (офіційного веб-сайту міської ради, порталу міської ради, інформаційно-довідкових терміналів):
3.14. Організовує та забезпечує інвентаризацію існуючих мереж комп’ютерного зв’язку на території комунальної власності. Розробляє прогнози розвитку інформаційних мереж.
3.15. Організовує навчання посадових осіб виконавчих органів у складі апарату міської ради з основних навичок роботи на перcональних комп’ютерах та правил користування мережами комп’ютерного зв’язку.
3.16. Розробляє порядок проведення моніторингу стану інформатизації в місті, проводить моніторинг та подає міському голові пропозиції щодо його вдосконалення.
3.17. Проводить науково-технічну політику й організовує наукове забезпечення функціонування та розвитку сфери інформатизації.
3.18. Укладає угоди з постачальниками товарів та послуг у напрямі інформатизації.
3.19. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль за додержанням антикорупційного законодавства посадовими особами відділу.
3.20. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належить до компетенції відділу.
3.21. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу.
3.22. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.
3.23. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

4. Права

Відділ має право:
4.1. Перевіряти, контролювати та направляти стан вводу/виводу інформації в комп’ютерні системи та перевіряти стан заходів комп’ютерної безпеки у виконавчих органах міської ради.
4.2. Мати адміністративний доступ до внутрішніх комп’ютерних систем виконавчих органів міської ради.
4.3. Отримувати від керівництва виконавчих органів міської ради інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених обов’язків, удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності міської ради.
4.4. Вимагати від керівництва виконавчих органів міської ради забезпечення заходів з інформаційної безпеки у підпорядкованих комп’ютерних системах виконавчих органів міської ради.

5. Організація роботи

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.
5.2. Начальник здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдання.
5.3. Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова.
5.4. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним та Інтернет-зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, встановлення серверного та мережевого обладнання, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з інформаційних питань.