Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 17:57:09Оновлено: 2019-11-07 16:09:02

І. Загальні положення

1.1. Відділ режимно-секретної, оборонно-мобілізаційної роботи   та військового обліку Кам’янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється міською радою у складі апарату міської ради. Відділ є підзвітним та підконтрольним Кам’янській міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, актами органів влади вищого рівня, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Організація заходів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, контроль за їх здійсненням на території міста.

2.2.  Організація взаємодії з військовим комісаріатом з питань забезпечення системи територіальної оборони на території міста.

2.3.  Організація нормованого забезпечення населення міста в особливий період.

2.4. Забезпечення дотримання у міській раді та її виконавчих органах державної політики у сфері охорони державної таємниці.

2.5. Організація та проведення приписки і призову громадян міста до лав Збройних Сил України.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Організовує планування, розроблення і проведення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення  апарату міської ради,  підприємств, установ та організацій комунальній власності міста на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.

3.2. Розробляє мобілізаційний план міської ради, річну програму мобілізаційної підготовки та вживає заходів щодо забезпечення їх виконання.

3.3. Бере, разом з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності міста, участь в укладені договорів щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

3.4. Забезпечує на території міста виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами й організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються до виконання цих завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів.

3.5. Контролює здійснення підприємствами, установами та організаціями, які знаходяться на території міста, виконання заходів з мобілізаційної підготовки в умовах особливого періоду.

3.6. Здійснює перевірку мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій міста, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення).

3.7. Організовує роботу щодо визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів щодо мобілізаційної підготовки.

3.8. Організовує інформаційне та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території міста.

3.9.  Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації мобілізаційних  працівників міської ради.

3.10. Уносити пропозиції міському голові щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям міста у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій - виконавців мобілізаційних завдань(замовлень).

3.11. Організовує роботу пов’язану з визначенням можливостей підприємств, розташованих на території міста, щодо  задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення міста в особливий період.            

3.12. Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки у міській раді.

3.13. Здійснює взаємодію із міським військовим комісаріатом щодо виконання плану мобілізації людських і транспортних ресурсів щодо забезпечення потреб  військових формувань в особливий період.

3.14. Забезпечує у виконавчих органах міської ради ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, а також надання до обласної державної адміністрації узагальненої звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3.15. Здійснює військовий облік військовозобов’язаних та призовників, бронювання військовозобов’язаних в апараті міської ради.  

3.16. Забезпечує згідно із законодавством надання міському військовому комісаріату відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ, що мають мобілізаційні завдання (замовлення).

3.17. Сприяє  роботі міського військового комісаріату в мирний час та під час мобілізації.

 3.18. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності міської ради та про хід виконання річних міських програм мобілізаційної підготовки.

3.19. Запобігає недопущенню необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації, яка зберігається у міській раді.

3.20. Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці у міській раді.

3.21. Запобігає розголошенню секретної інформації, яка зберігається у міській раді, втратам та заволодінню нею особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.

3.22. Забезпечує запровадження режиму секретності під час проведення усіх видів секретних робіт у міській раді.

3.23. Організує ведення секретного діловодства.

3.24. Розробляє на основі вимог законодавства заходи щодо охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт та користування секретними документами, які зберігаються у міській раді.

3.25. Контролює дотримання встановленого порядку доступу посадових осіб міської ради до відомостей, що становлять державну таємницю.

3.26. Розробляє плани охорони державної таємниці, а також плани заходів щодо забезпечення режиму секретності.

3.27. Організує роботу щодо охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у міській раді.

3.28. Веде облік сейфів, металевих шаф, ключів від них, та штампів, які знаходяться у режимних приміщеннях.

3.29. Формує номенклатуру посад працівників міської ради, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

3.30. Організовує навчання посадових осіб міської ради, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, а також перевірку знання ними вимог нормативних документів.

3.31. Розробляє план заходів щодо забезпечення у міській раді режиму секретності на особливий період.

3.32. Здійснює, відповідно до законодавства, інші функції у сфері охорони державної таємниці.

3.33.У взаємодії з міським військовим комісаріатом приймає участь в організації територіальної оборони на території міста та  здійснює контроль за проведенням відповідних заходів.

3.34. Сприяє  в наданні шефської допомоги  військовим частинам Збройних Сил України.

3.35. Здійснює контроль за додержанням посадовими особами відділу вимог антикорупційного законодавства.

3.36. Розглядає заяви громадян та надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

3.37. Опрацьовує запити і звернення Народних депутатів України, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу.

3.38. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.39. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

IV. Права

 Відділ має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Залучати у встановленому порядку експертів та фахівців для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також посадових осіб виконавчих органів міської ради для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.4. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності у місті.

4.5. Перевіряти, визначати ефективність здійснення виконавчими органами міської ради заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.6. Подавати міському голові пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розроблені та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, а також про накладення стягнень на осіб, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

4.7. Взаємодіяти під час виконання покладених завдань з іншими виконавчими органами міської ради, а також із підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

 

V. Організація роботи

  5.1. Відділ очолює начальник, який має вищу освіту, стаж роботи, пов’язаний з мобілізаційною підготовкою не менш як три роки та відповідний допуск до державної таємниці. Призначення на посаду здійснюється міським головою,   після погодження з органами Служби безпеки України та   режимно-секретного органу обласної державної адміністрації  в установленому законом порядку.  

5.2. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3. На посади працівників відділу призначаються особи, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід роботи у сфері мобілізаційної підготовки.

5.4. Права, обов’язки та освітньо-кваліфікаційні вимоги до начальника і працівників відділу визначаються положенням про відділ та посадовими інструкціями, затвердженими міським головою.

5.5. Відділ взаємодіє з виконавчими органами міської ради з питань мобілізаційної підготовки, режимно-секретної роботи та військового обліку.

5.6. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, місцями для зберігання документів, обладнаними засобами технічного захисту відповідно до законодавства, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань режимно-секретної, оборонно-мобілізаційної  та військового обліку в органах місцевого самоврядування.