Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про управління

Створено: 2016-02-09 15:57:09Оновлено: 2016-10-05 09:03:15

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янської міської ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам’янської  міської ради, скорочена назва – УПНС та  ЦЗН  КМР (далі - управління) є виконавчим органом міської ради, що утворюється Кам’янської міською радою . Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2.  Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством.

Місцезнаходження управління : 51925, м.  Кам ’янське, пр. Гімназичний, 31.

1.3.  Управління є ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи  цивільного захисту Дніпропетровської області у м.Кам’янському.

1.4.  Управління здійснює повноваження, встановлені чинним законодавством для виконавчих органів міської ради, щодо діяльності у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

1.5.  Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Кодексом цивільного захисту України, наказами ДСНС України, рішеннями обласної та міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови, а також цим Положенням.

1.6.  Управління має у складі структурний підрозділ: відділ цивільного захисту населення та відділ фінансово-господарського забезпечення.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями управління є:

2.1.   Забезпечення у межах повноважень у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста.

 

2.2.   Участь у здійсненні в межах повноважень заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій та проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення.

2.3.     Участь в організації заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.4.    Здійснення разом з іншими органами управління територіальної
підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення.

2.5.     Створення банків даних з питань захисту населення і території міста.

2.6.    Сприяння органам управління (ДСНСУ) у справах цивільного захисту щодо виконання покладених на них завдань

 

III. ОБОВ’ЯЗКИ

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.   Забезпечує здійснення у межах повноважень заходів щодо організації цивільного захисту населення та території міста, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

3.2.   Надає міському голові пропозиції до проектів міських програм щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, включення до проекту міського бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

3.3.   Здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, оброблення, аналіз й оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в місті.

3.4.   Визначає в межах компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оповіщення та інформування керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації, у межах повноважень здійснює інформування населення щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.5. Бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, районування територій та загрози виникнення стихійного лиха, організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій.

3.6.   Організовує роботу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3.7.   Організує роботу міської евакуаційної комісії.

3.8.   Бере участь у плануванні формування, використання регіонального страхового фонду документації відповідно до затверджених програм формування страхового фонду документації.

3.9.   Бере участь у плануванні формування, використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.10. Бере участь в організації виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення його обліку, організації проведення технічної інвентаризації захисних споруд.

3.11. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці.

3.12. Бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері ЦЗ та організації входів щодо функціонального навчання осіб керівного складу цивільного захисту, інших управлінських кадрів та фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту структурних підрозділів органу місцевого самоврядування.

3.13. Бере участь у розробленні плану основних заходів з підготовки Дніпродзержинської міської ланки Дніпропетровської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ України.

3.14. Готує перспективні плани роботи управління та звіти про їх виконання.

3.15. Забезпечує здійснення заходів щодо реалізації фінансово-бухгалтерської дисципліни відповідно до чинного законодавства.

3.16. Здійснює заходи щодо запобігання корупції та контроль за додержанням посадовими особами управління вимог антикорупційного законодавства.

3.17. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління.

3.18.   Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією наданих повноважень.

IV. ПРАВА

Управління має право:

4.1.   Надавати пропозиції міському голові - начальникові ЦЗ міста, міській комісії з питань ТЕБ та НС щодо залучення до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідацією наслідків НС, сил міської ланки територіальної підсистеми цивільного захисту відповідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками.

4.2.   Готувати проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та накази начальника цивільного захисту міста з питань цивільного захисту та у межах наданих повноважень.

4.3.   За дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету представляти міську раду, виконавчий комітет у структурах органів державної влади, місцевого самоврядування з питань, які належать до компетенції управління.

4.4.   Уносити міському голові, міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та служб цивільного захисту міста.

4.5.   За дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у встановленому порядку та в межах наданих повноважень, взаємодіяти з структурними підрозділами органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, готувати запити та отримувати від них необхідні статистичні й оперативні дані, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

4.6.   За дорученням міського голови, міської ради та її виконавчого комітету у встановленому порядку та в межах наданих повноважень брати участь у проведенні комплексних перевірок стану цивільного захисту населення районів міста, техногенної безпеки території підприємств, установ та організацій міста різних форм власності.

4.7.   Уносити керівництву міської ради, її виконавчому комітету, міському голові пропозиції щодо проведення нарад з питань, що належать до компетенції управління.

4.8.   Згідно з розпорядчими актами міського голови, міської ради та її виконавчого комітету брати участь у роботі міських комісій з питань, які належать до компетенції управління.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

5.1.   Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2.   Начальник управління здійснює функціональні обов'язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань. Без довіреності представляє інтереси управління у відносинах з установами, організаціями та підприємствами усіх форм власності.

5.3.   Посадові інструкції начальника управління, начальників відділів та працівників управління узгоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4.   Управління має статус юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, гербову печатку, штампи та печатки з найменуванням, інші реквізити.

5.5.   Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів та видатків управління затверджує міська рада.

5.6.   Управління забезпечується приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами за напрямом діяльності.