Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

ВОЛИНКІН Андрій Васильович

Посада: Головний спеціаліст
Кабінет №: 305
Освіта: повна вища
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Головний спеціаліст відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – головний спеціаліст) є посадовою особою виконавчих органів Кам’янської міської ради, призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з посади в установленному законодавством порядку. 1.2. На посаду головного спеціаліста призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють державною мовою. Без вимог до стажу роботи. 1.3. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядкований начальнику відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради. 1.4. У своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», Кодексом законів про працю України, Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законодавчими й нормативними документами за напрямом діяльності, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядчими актами міського голови, регламентами міської ради та виконавчих органів міської ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, Правилами етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), положенням про відділ, цією посадовою інструкцією. 1.5. Головний спеціаліст повинен знати Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи щодо державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти за напрямом діяльності, практику їх застосування; законодавство про працю, Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, Правила етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), інструкцію з діловодства у виконавчих органах Кам`янської міської ради, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп`ютері. ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Головний спеціаліст: 2.1. Організовує свою роботу відповідно до планів роботи відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – відділ). 2.2. Здійснює на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. 2.3. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його повноважень, забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо необхідності дотримання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням. 2.4. Забезпечує в межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері праці та соціально-трудових відносин і зайнятості населення. 2.5. Готує проєкти звернень до територіальних органів Державної служби України з питань праці про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено чинним законодавством. 2.6. Приймає участь за ініціацією територіальних органів Державної служби України з питань праці у спеціальних комісіях з розслідування нещасних випадків на виробництві. 2.7. Готує матеріали з питань дотриманням законодавства про працю для розгляду на засіданнях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 2.8. Щомісячно здійснює аналіз на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади: 2.8.1. заборгованості з виплати заробітної плати по місту в розрізі видів економічної діяльності та щоденно окремо по кожному підприємству-боржнику; 2.8.2. рівня заробітної плати, фонду оплати праці та чисельності працюючих по місту в розрізі видів економічної діяльності та окремо по кожному підприємству. 2.9. Готує в межах повноважень інформаційні та статистичні звіти щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати. 2.10. Бере участь: 2.10.1. у розробці проєктів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, міських програм з питань, що стосуються діяльності відділу. 2.10.2. у проведенні загальноміських заходів, семінарів, нарад у сферах, що належать до компетенції відділу. 2.11. Здійснює реєстрацію документів, що надійшли до відділу у відповідних журналах згідно із номенклатурою справ. 2.12. Відповідає за отримання електронної пошти, яка надходить на електронну адресу відділу. 2.13. Забезпечує оприлюднення публічної інформації та відповідає за розміщення інформації про відділ на офіційному веб – сайті міської ради. 2.14. Організовує та веде претензійну і позовну роботу у встановленому законодавством порядку. 2.15. Бере участь у судових справах з трудових спорів, як уповноважена особа від імені міської ради, міського голови та виконавчого комітету міської ради в порядку самопредставництва. 2.16. Аналізує наслідки розгляду позовів у судових справах з трудових спорів, вносить начальнику відділу пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів. 2.17. Забезпечує своєчасну підготовку у судових справах з трудових спорів процесуальних документів, зокрема заяв, клопотань, відзивів, заперечень, відповідей на відзив, апеляційних та касаційних скарг. 2.18. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів створених у ході здійснення повноважень. 2.19. Забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень. 2.20. Розглядає та опрацьовує листи, звернення громадян та запити підприємств, установ, організацій міста з питань, що належать до повноважень відділу, готує відповіді на них. 2.21. Відповідає за діловодне опрацювання звернень громадян, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію» та «гарячу лінію голови облдержадміністрації». 2.22. Здійснює прийом громадян та надає консультації в межах своїх повноважень. 2.23. Відповідає за роботу із запитами на інформацію. 2.24. Готує звіти про роботу відділу. 2.25. Виконує окремі завдання начальника відділу, керівництва міської ради та її виконавчого комітету, пов’язані з реалязацією наданих повноважень. ІІІ. ПРАВА 3.1. Головний спеціаліст має право: 3.1.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та матеріали для виконання покладених на нього функцій (завдань) в межах повноважень відділу. 3.1.2. Брати участь у роботі спеціальних комісій з розслідування нещасних випадків, які сталися на виробництві та нещасних випадках невиробничого характеру. 3.1.3. Представляти інтереси міської ради, міського голови та виконавчого комітету міської ради, в усіх державних та недержавних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових питань або спорів в установленому порядку. 3.1.4. Перевіряти дотримання законодавства про працю та зайнятість населення у виконавчих органах міської ради (департаментах, управліннях, відділах, секторах) та на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади. 3.1.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 3.1.6. Готувати інформацію з питань, віднесених до повноважень відділу для розміщення в засобах масової інформації. 3.1.7. Підвищувати свою кваліфікацю, в тому числі шляхом самоосвіти, навчання на курсах, участі у семінарах і нарадах. ІV. ВІДПОВІДАЛЬНСТЬ 4.1. Головний спеціаліст несе відповідальність за: 4.1.1. Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, завдань (функцій), покладених на нього. 4.1.2. Невиконання доручень начальника відділу, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. 4.1.3. Неякісне та несвоєчасне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та виконавчого комітету. 4.1.4. Недостовірність даних наданих керівництву. 4.1.5. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, правил врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Кам`янської міської ради. 4.1.6. Порушення Попередження про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодексу етики). 4.1.7. Розголошення персональних даних та незаконний доступ до них.