Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

 

І. Загальні положення


1.1. Відділ праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється Кам’янською міською радою (код ЄДРПОУ 24604168).

1.2. Відділ створений для реалізації функцій місцевого самоврядування в межах самоврядних або делегованих повноважень з питань праці та зайнятості населення, стану охорони та умов праці на території міста Кам’янське.

1.3. Відділ є підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові, заступнику міського голови за напрямом діяльності, виконавчому комітету міської ради.

1.4. Державний нагляд за проведенням інспекторами праці Відділу контрольних повноважень, подання звітів за формою та у строки здійснює Держпраця та її територіальні органи.

1.5. Відділ є новоутвореною юридичною особою публічного права та правонаступником в частині повноважень наданих відділу праці та соціально – трудових відносин управління соціальної політики Кам’янської міської ради, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи передбачені діловодством.

1.6. Місце знаходження Відділу: 51900, м. Кам’янське, проспект Василя Стуса, буд. 10/12.

1.7. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, кодексами та законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, центральних органів виконавчої влади, Державної служби з питань праці України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.8. Положення про Відділ затверджується міською радою.

1.9. У складі Відділу можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

1.10. Структура Відділу, її чисельність, фонд оплати праці затверджуються міською радою.

1.11. Відділ укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах.

1.12. Скорочена назва Відділу – ВПтаСТВ.

 

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Забезпечення та реалізація на території міста державної та регіональної  політики у сфері трудових відносин, зайнятості населення та умов праці.

2.2. Здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог у сфері законодавства про працю, охорону праці та зайнятість населення.

2.3. Надання адміністративної послуги з повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них.

2.4. Створення умов для розвитку місцевих програм з питань трудових відносин, зайнятості населення та умов праці.

2.5. Забезпечення у межах своїх повноважень: захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів; здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ; виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;  захист персональних даних.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює на території міста державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, на території міста (контрольні повноваження) у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань з питань:

- своєчасної та у повному обсязі оплати праці;

- додержання мінімальних гарантій в оплаті праці;

- оформлення трудових відносин.

3.2. Здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності
її виплати, стану охорони та умов праці підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, фізичними особами-підприємцями міста.

3.3. Здійснює аналіз ситуації у соціально-трудовій сфері на території міста, стан справ з укладанням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.

3.4. Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, змін та доповнень до них, їх перевірку на відповідність чинному законодавству, веде облік та забезпечує зберігання копій колективних договорів, змін та доповнень до них.

3.5. Готує та подає на розгляд міській раді пропозиції:

- щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на відповідній території для виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності населення;

- до проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку міста;

- до проекту програми зайнятості населення.

3.6. Бере участь у розробленні та здійсненні територіальної програми зайнятості населення, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового потенціалу.

3.7. Сприяє реалізації заходів, передбачених міською програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

3.8. Здійснює контроль на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони та умов праці, щодо проведення атестації робочих місць
за умовами праці.

3.9. Організовує та бере участь у проведенні загальноміських заходів, семінарів, нарад у сфері охорони та умов праці, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також безпечної життєдіяльності населення міста.

3.10. Здійснює облік та аналіз причин нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру, професійних захворювань і аварій, а також заподіяної ними шкоди.

3.11. Складає та надає у встановленому порядку відповідну статистичну звітність.

3.12. Надає консультативно-методичну допомогу суб’єктам господарювання міста з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.13. Бере участь у:

         - спеціальних комісіях по розслідуванню нещасних випадків і професійних захворювань відповідно до законодавства;

- роботі комісій, груп та інших об’єднань.

3.14. Проводе через міські засоби масової інформації профілактично-роз’яснювальну роботу з питань праці та зайнятості населення, охорони та умов праці, профілактики травматизму невиробничого характеру.

3.15. Забезпечує діяльність:

- міської координаційної ради з безпечної життєдіяльності населення;

- робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в м. Кам’янському.

3.16. Бере участь у розробленні заходів, спрямованих на запобігання масового безробіття, ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати,  легалізації виплати заробітної плати, створення нових робочих місць.

3.17. Здійснює аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері, забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з оплати праці, мінімальних державних гарантій з оплати праці, оформлення трудових відносин, соціально-економічних гарантій захисту рівня життя, зайнятості населення на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності,  фізичних осіб-підприємців у межах міста.

3.18. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері трудових відносин, зайнятості населення та умов праці, соціально-економічних гарантій захисту працюючих в шкідливих умовах праці.

3.19. Здійснює в межах повноважень контроль у сфері дотримання норм законодавства з питань праці, охорони праці, за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в організаціях та установах міста усіх форм власності.

3.20. Співпрацює з головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, головним управлінням Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області, міським центром зайнятості населення, громадськими організаціями міста, фондами, підприємствами різних форм власності, окремими громадянами з питань законодавства про працю.

3.21. Організує та контролює роботу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

3.22. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників Відділу державними та міськими нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення.

3.23. Готує в межах повноважень розпорядчі акти міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

3.24. Готує у межах своїх повноважень інформаційні та аналітичні матеріали для міського голови та заступника міського голови за напрямом діяльності.

3.25. Забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян та громадських об’єднань, вживає відповідно до чинного законодавства заходів щодо усунення причин виникнення скарг, надає консультації громадянам за напрямом діяльності. Веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.26. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.27. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.28. Здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням підпорядкованими посадовими особами вимог антикорупційного законодавства.

3.29. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

3.30. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Відділу.

3.31. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань міської ради та її виконавчого комітету.

3.32. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

 

ІV. Права


Відділ має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхі дні для виконання покладених на Відділ завдань.

4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.4. Оприлюднювати в засобах масової інформації інформацію з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.5. Здійснювати на території міста в межах повноважень контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

4.6. Складати акти інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю, про відмову від підпису, про неможливість проведення інспекційного відвідування / невиїзного інспектування.

4.7. За результатами актів інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) виносити приписи про усунення виявлених порушень та вимог щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень та про надання/поновлення документів.

4.8. Складати протоколи про адміністративні правопорушення передбачені КУпАП за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

4.9. Приймати рішення про розгляд справи про накладення штрафу, рішення щодо скасування (залишення без змін)  постанови по справі про адміністративне правопорушення.

4.10. Накладати штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

4.11. Здійснювати на території міста в межах повноважень контроль за додержанням роботодавцями і працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

4.12. Брати участь в роботі засідань міської ради та її виконавчого комітету, нарадах та семінарах, які проводяться цими органами.

4.13. Надавати пропозиції щодо внесення до проектів рішень і розпоряджень міського голови питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.14. Готувати розпорядчі акти за напрямком діяльності.

4.15. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності необхідні статистичні дані, звіти, документи та інші матеріали, які стосуються діяльності Відділу або необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.16. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу.


V. Організація роботи


5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.2. Начальник Відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та визначає ступінь відповідальності підлеглих працівників.

5.3. Прийняття на посаду і звільнення з посади працівників Відділу проводиться міським головою у встановленому законодавством порядку.

5.4. Посадові інструкції начальника та працівників Відділу погоджує заступник міського голови за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.5. У разі утворення у складі Відділу структурних підрозділів начальник Відділу затверджує їх положення.

5.6. Начальник Відділу має право розпоряджатися рахунками Відділу, підписувати документи, які стосуються діяльності Відділу, та делегувати право підпису посадовим особам щодо окремих фінансових операцій.

5.7. Посадові особи Відділу зобов’язані дотримуватись правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та розпорядженням міського голови.

5.8. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис Відділу затверджуються міською радою.

5.9. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями  для роботи та зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і діловими матеріалами за напрямком роботи.


Розділ сайту:Положення про відділ