Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

СІРЕНКО Олена Станіславівна

Посада: Головний спеціаліст
Кабінет №: 305
Освіта: повна вища
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ головного спеціаліста відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Головний спеціаліст відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – головний спеціаліст) є посадовою особою виконавчих органів Кам’янської міської ради, призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з посади в установленному законодавством порядку. 1.2. На посаду головного спеціаліста призначаються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, вільно володіють державною мовою. Без вимог до стажу роботи. 1.3. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядкований начальнику відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради. 1.4. У своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про зайнятість населення», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №768) та іншими законодавчими й нормативними документами за напрямом діяльності, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядчими актами міського голови, регламентами міської ради та виконавчих органів міської ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, Правилами етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), положенням про відділ, цією посадовою інструкцією. 1.5. Головний спеціаліст повинен знати Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи щодо державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти за напрямом діяльності, практику їх застосування; законодавство про працю; Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, Правила етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодекс етики), інструкцію з діловодства у виконавчих органах Кам`янської міської ради, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп`ютері. ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Головний спеціаліст: 2.1. Організовує свою роботу відповідно до планів роботи відділу праці та соціально-трудових відносин Кам’янської міської ради (далі – відділ). 2.2. Забезпечує виконання завдань щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, охорони та умов праці, соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та фізичних осіб, які використовують найману працю працівників. 2.3. Готує прогнозні показники щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери, інформацію про стан виплати заробітної плати та погашення заборгованості, ринку праці. 2.4. Проводить аналіз стану укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях міста. 2.5. Надає сторонам переговорного процесу організаційно-методичну допомогу, забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 2.6. Здійснює повідомну реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів і угод, змін та доповнень до них шляхом: 2.6.1. внесення відповідного запису до реєстру колективних договорів і угод, змін і доповнень до них; 2.6.2. ведення протоколу засідань і документації, пов’язаної з діяльністю комісії з розгляду на відповідність вимогам чинного законодавства колективних договорів і угод, змін та доповнень до них наданих для повідомної реєстрації; 2.6.3. підготовки листів на підприємство, установу та організацію міста з рекомендаціями комісії (у разі їх наявності); 2.6.4. письмового інформування не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колективного договору або угоди про це суб’єкта, який подав на реєстрацію колективний договір або угоду. 2.6.5. оприлюднення на офіційному вебсайті та щомісяця оновлення реєстру колективних договорів і угод, змін і доповнень до них, їх тексту, рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності). 2.7. Здійснює збір та готує матеріали для аналізу стану нормування праці на підприємствах. 2.8. Аналізує статистичну звітність про страйки на підприємствах, в організаціях, установах регіону, прогнозує можливість їх виникнення та надає методичну допомогу у виробленні взаємоузгоджених рішень для вирішення колективних трудових спорів. 2.9. Здійснює на території міста в межах повноважень контроль за додержанням роботодавцями і працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони та умов праці, виконання колективних договорів і угод. 2.10. Здійснює аналіз та облік нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та нещасних випадків у невиробничій сфері на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування. 2.11. Аналізує та готує проекти звітів про хід виконання програм з попередження виробничого та невиробничого травматизму, стану соціального захисту працюючих у шкідливих умовах праці, надання пільг та компенсацій за роботу в них. 2.12. Здійснює контроль за якістю проведення на підприємствах атестації робочих місць за умовами праці та їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. 2.13. Бере участь: 2.13.1. у розробці проєктів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, міських програм з питань, що стосуються діяльності відділу. 2.13.2. у проведенні загальноміських заходів, семінарів, нарад у сферах, що належать до компетенції відділу; 2.14. Здійснює організацію та підготовку діяльності міської координаційної ради з безпечної життєдіяльності населення. 2.15. Готує проєкти заходів, програм, розпорядчих документів з питань, що належать до повноважень відділу. 2.16. Готує інформацію про стан виконання програми зайнятості населення, програми з питань охорони праці, програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, в тому числі кількості працевлаштованих, залучених до участі в громадських роботах та тих, які проходили профнавчання. 2.17. Здійснює аналіз кількості вільних робочих місць та новостворених робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста. 2.18. Здійснює збір інформації щодо професійного навчання робітничих кадрів на виробництві. 2.19. Здійснює прийом громадян та надає консультації в межах своїх повноважень. 2.20. Розглядає та опрацьовує листи, звернення громадян та запити підприємств, установ, організацій міста за напрямом діяльності, готує відповіді на них. 2.21. Виконує доручення начальника відділу праці та соціально-трудових відносин міської ради, пов’язані з функціональними обов’язками. ІІІ. ПРАВА 3.1. Головний спеціаліст має право: 3.1.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та матеріали для виконання покладених на нього функцій (завдань) в межах повноважень відділу. 3.1.2. При виявленні порушень законодавства з питань охорони праці надавати адміністрації підприємств, установ та організацій пропозиції щодо їх усунення. 3.1.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу. 3.1.4. Безперешкодно знайомитись з інструктивними, методичними та іншими матеріалами, які стосуються виконання службових обов’язків. 3.1.5. Підвищувати свою кваліфікацю, в тому числі шляхом самоосвіти, навчання на курсах, участі у семінарах і нарадах. ІV. ВІДПОВІДАЛЬНСТЬ 4.1. Головний спеціаліст несе відповідальність за: 4.1.1. Неякісне і несвоєчасне виконання завдань (функцій), покладених на нього. 4.1.2. Невиконання доручень начальника відділу, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, що відносяться до компетенції відділу. 4.1.3. Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів, які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та виконавчих органів міської ради. 4.1.4. Недостовірність даних, наданих керівництву. 4.1.5. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Кам’янської міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, правил врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Кам`янської міської ради. 4.1.6. Порушення Попередження про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів Кам’янської міської ради (Кодексу етики). 4.1.7. Розголошення персональних даних та незаконний доступ до них.