Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про департамент

Створено: 2016-02-09 16:05:45Оновлено: 2016-09-14 10:50:30

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент фінансів Кам’янської міської ради

(код ЄДРПОУ - 02312376)

І. Загальні положення

    1.1 Департамент фінансів Кам’янської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Кам’янської міської ради, що утворюється міською радою (код ЄДРПОУ - 24604168), підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

     1.2. Департамент є правонаступником департаменту фінансів Дніпродзержинської міської ради в частині функцій, завдань, прав та обов’язків визначених положенням про департамент.

     1.3. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний кошторис, рахунки в органах казначейства, в банківських установах, має печатку з зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та іншими реквізитами, власні бланки, печатки, штампи, передбачені діловодством. Місце знаходження департаменту: 51931, м. Кам’янське, майдан Петра Калнишевського, 2

     1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпорядженнями департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також цим положенням.

     1.5. У складі департаменту можуть створюватися структурні підрозділи без права юридичної особи.

ІІ. Основні завдання

     Основними завданнями департаменту є:

      2.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста.

     2.2. Проведення організаційної роботи, пов'язаної зі складанням проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди, здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

     2.3. Подання квартальних та річного звітів про виконання міського бюджету міській раді для затвердження.

ІІІ. Функції

     Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

       3.1. Аналізує показники програми соціально−економічного та культурного розвитку міста та враховує їх при складанні проекту міського бюджету, готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально–економічного розвитку міста.

       3.2. Подає Міністерству фінансів України необхідну інформацію для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників міста, Верховній Раді України – для перевірки достовірності цих розрахунків.

       3.3. Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту місцевого бюджету. Складає проект бюджету міста і міського бюджету та прогноз міського бюджету на наступні два бюджетні періоди.

      3.4. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками.

      3.5. Проводить на всіх етапах складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, на відповідність їх меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

       3.6. Готує проект рішення про міський бюджет та всі необхідні до нього матеріали для подання на розгляд виконавчому комітету та затвердження міською радою, та проекти рішень про внесення змін до нього.

       3.7. Складає та затверджує тимчасовий розпис міського бюджету та розпис доходів і видатків міського бюджету, організовує його виконання, відповідно до чинного законодавства, вносить зміни до розпису, приймає рішення про тимчасове обмеження асигнувань загального фонду, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

          3.8. Затверджує паспорти бюджетних програм.

       3.9. Здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом.

     3.10. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій, які повністю або частково фінансуються з міського бюджету.

       3.11. Складає зведення показників місцевих бюджетів, що входять до бюджету міста, та подає їх в установлені строки до департаменту фінансів облдержадміністрації.

      3.12. Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету у процесі виконання міського бюджету, прогнозування та аналіз надходжень доходів до відповідного бюджету.

     3.13. Готує офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів міського бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

        3.14. Розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

     3.15. Розглядає бюджетні звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, надані територіальним органом Державної казначейської служби, та готує необхідні матеріали до річного звіту для подання до департаменту фінансів облдержадміністрації.

    3.16. Складає звіти про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ, які фінансуються з міського бюджету.

      3.17. Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету.

     3.18. Готує пропозиції щодо доцільності запровадження на території міста місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства.

     3.19. Бере участь у роботі комісії з питань забезпечення податкових та інших надходжень до Державного бюджету України, обласного та міського бюджетів, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, а також в інших комісіях та робочих групах, створених виконавчим комітетом міської ради.

    3.20. Готує пропозиції про доцільність надання пільг зі сплати податків і зборів до міського бюджету.

     3.21. Відповідно до затверджених у бюджеті призначень, здійснює фінансування видатків з міського бюджету, складає реєстр фінансування та у встановленому законодавством порядку подає його до територіального органу Державної казначейської служби у місті.

   3.22. Організовує у встановленому законодавством порядку роботу щодо проведення розрахунків по субвенціях, отриманих з бюджетів вищого рівня.

     3.23. Розробляє проекти рішень міської ради та розпоряджень міського голови у визначених законодавством випадках, з питань реалізації галузевих повноважень.

      3.24. Готує в межах повноважень зауваження та пропозиції до проектів рішень, які надходять на погодження від інших структурних підрозділів міської ради.

       3.25 Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

   3.26. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, опрацьовує запити і звернення депутатів місцевих рад.

      3.27. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

     3.28. Здійснює діловодство управлінської діяльності та кадрове діловодство відповідно до чинного законодавства та згідно з інструкціями і правилами діловодства.

    3.29. Забезпечує створення належних виробничих і соціально-побутових умов працівників департаменту.

   3.30. Надає міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту.

     3.31. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників департаменту державними та міськими нагородами, застосовує згідно з законодавством інші форми морального і матеріального заохочення в за досягнення у професійній діяльності.

     3.32. Здійснює в межах повноважень заходи щодо запобігання і протидії корупції та контроль за додержанням посадовими особами департаменту вимог антикорупційного законодавства.

      3.33. Забезпечує виконання доручень міського голови, завдань Міністерства фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів облдержадміністрації, міського голови, міської ради та його виконавчого комітету в межах компетенції департаменту.

      3.34. Здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству України затверджених показників бюджету Карнаухівської селищної ради.

    3.35. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV. Права

     Департамент має право:

     4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету і звітування про його виконання.

     4.2. Отримувати від територіального органу Державної казначейської служби у місті відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій, які фінансуються з місцевого бюджету, щодо відкритих рахунків за доходами.

      4.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

      4.4. Складати та передавати за належністю протоколи про бюджетне правопорушення.

     4.5. Виступати орендодавцем комунального майна, яке перебуває на балансі департаменту.

     4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України

   4.7.Уносити керівництву пропозиції з питань, що належать до компетенції департаменту.

V. Організація роботи

   5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

    5.2. Директор департаменту здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень департаменту. Посадові інструкції директора, заступника директора, начальників відділів та працівників департаменту затверджує міський голова.

    5.3. Департамент взаємодіє з виконавчими органами міської ради, департаментом фінансів облдержадміністрації, з об’єднаною Державною податковою інспекцією, та з Державною казначейською службою, банками, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання міського бюджету та звітування про його виконання.

     5.4. У разі утворення у складі департаменту структурних підрозділів директор департаменту затверджує їх положення.

    5.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис департаменту затверджується міським головою.

     5.6. Департамент забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для збереження документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.