Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 15:59:40Оновлено: 2020-05-12 09:15:40

І. Загальні положення

1.1. Юридичний відділ Кам’янської міської ради (далі – відділ)
є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради (без статусу юридичної особи). Відділ утворюється міською радою, є підзвітним
та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про засади державної мовної політики», «Про доступ до публічної інформації», постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами та цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування вимог законодавчих актів, інших нормативних документів міською радою
та її виконавчими органами, а також їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, правове забезпечення діяльності виконавчого комітету, підготовка інформаційних, довідкових
та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

2.2. Забезпечення виконання покладених завдань щодо реалізації державно-правової політики в діяльності міської ради, її виконавчих органів.

2.3. Представлення, в установленому законодавством порядку, інтересів міської ради її виконавчого комітету та міського голови під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції та в інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.4. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради.

2.5. Організовує та забезпечує виконання заходів спрямованих
на підвищення рівня правової культури населення, а також поінформування громадян міста щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту, підвищення юридичної грамотності мешканців міста.

2.6. Забезпечення виконання покладених завдань в частині організації роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Перевіряє правильність застосування чинного законодавства при підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради
та її виконавчого комітету, в межах покладених завдань і функціональних обов’язків.

3.2. Бере участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

3.3. Надає методично-правову допомогу постійним комісіям міської ради, депутатам міської ради, працівникам виконавчих органів міської ради, керівникам виконавчих органів Кам’янської міської ради щодо правильного застосування норм законодавства.

3.4. Бере участь у роботі з укладання господарських договорів міською радою та її виконавчим комітетом, здійснює правову оцінку договорів (контрактів), що укладаються міською радою та її виконавчим комітетом,
а також погоджує (візує) проекти договорів та забезпечує реєстрацію.

3.5. Бере участь у застосуванні заходів щодо правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту прав міської ради та її виконавчого комітету.

3.6. Організовує та веде претензійну і позовну роботу в установленому законом порядку.

3.7. Аналізує стан правового забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

3.8. Представляє інтереси міської ради її виконавчого комітету
та міського голови в судах загальної юрисдикції України, інших органах під час розгляду правових питань або спорів в установленому законодавством порядку.

Разом з керівником виконавчого органу міської ради вносить керівництву міської ради пропозицію про притягнення до відповідальності працівників,
з вини яких заподіяна шкода.

3.9. Проведення аналізу наслідків розгляду судових справ, внесення пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради
та її виконавчих органів.

3.10. Спільно з відповідними виконавчими органами міської ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за документами, що приймаються в межах повноважень судовими, правоохоронними та іншими уповноваженими державними органами.

3.11. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних
і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності міської ради в місті, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів міської ради, вносить їх на розгляд керівництва.

3.12. Розглядає скарги, заяви, пропозиції громадян і надає висновки
з правових питань щодо звернень громадян у разі необхідності (у межах компетенції відділу).

3.13. Бере участь в особистому прийомі громадян керівництвом міської ради, надає необхідну правову допомогу у вирішенні питань, що виникають.

3.14. Здійснює заходи щодо протидії корупції та контроль
за додержанням посадовими особами відділу антикорупційного законодавства.

3.15. Сприяє організації правової роботи у виконавчих органах міської ради, координує співпрацю юрисконсультів виконавчих органів міської ради, вносить на розгляд керівництва чи колегіального органу пропозиції щодо
її вдосконалення.

3.16. Бере участь в заходах, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, проведенні занять
та семінарів з вивчення нормативно-правових актів, що стосуються
їх діяльності.

3.17. Розробляє та забезпечує реалізацію плану заходів
до загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!», регіональної комплексної програми правової освіти населення.

3.18. Розробляє інструктивно-методичні документи для забезпечення виконання покладених завдань.

3.19. Уносить міському голові пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділу.

3.20. Бере участь у роботі комісії, груп тощо, які створюються
за ініціативою міського голови, міської ради, виконавчого комітету міської ради.

3.21. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів міських рад з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.22. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.23. Бере участь у візуванні контракту з керівником комунального підприємства, організації, закладу або установи, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Кам’янське.

3.24. Виконання доручень, резолюцій, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету щодо організації правової роботи у Кам’янській міській раді та її виконавчих органах.

3.25. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

3.26. Покладення на відділ обов'язків, які не передбачені цим положенням і не стосуються правової роботи, не допускається.

 

ІV. Права

Відділ має право:

4.1. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку
від інших виконавчих органів міської ради документи, довідки та інші відомості, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Вимагати обґрунтувань проектів документів, попереднього погодження проектів керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, посилань на норми законодавчих актів. У встановленому порядку затримувати проекти документів, які потребують ґрунтовного вивчення.

4.4. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах
у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

4.5. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву
та підвищення кваліфікації працівників відділу.

4.6.Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення
та підвищення ефективності роботи з організаційно-розпорядчими документами.

4.7.Подавати міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу обласними та міськими нагородами, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці.

 

V. Організація роботи

5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє
з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями. 

5.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

5.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради..

5.4. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно
до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.5. Начальник відділу визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.6. Посадові інструкції начальника та працівників відділу погоджує заступникміського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради
та затверджує міський голова.

5.7. Вносить пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади, а також заохочення
та притягнення до відповідальності працівників відділу;

- визначення потреб відділу у фінансуванні та матеріально - технічному забезпеченні.

         5.8. Посадові особи зобов’язані дотримуватися правил запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядженням міського голови та Законом України «Про запобігання корупції».

         Посадові особи зобов’язані:

         - вживати заходів щодо недопущення виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів;

         - письмово повідомляти, не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, міського голову;

         - не вчиняти дій та не приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів;

         - вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.9. Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступом до мережі Інтернет відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з правових та інших питань.

 

 

Секретар міської ради                                                         О.Ю.ЗАЛЕВСЬКИЙ

 Положення затвердженно рішенням міської ради від 28.02.2020 №1887-40/VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2016 №194-07/VII (зі змінами)"