Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Порядок проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Кам’янській міській раді

Створено: 2016-01-25 18:03:43Оновлено: 2021-12-08 06:39:16

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір  на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування четвертої – шостої категорій у виконавчих органах Кам’янської міської ради (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2.   Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

1.3. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у виконавчих органах Кам’янської міської ради розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду за згодою сторін  у виконавчих органах Кам’янської міської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування (далі – посадові особи), зарахованих до кадрового резерву або які успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою  за наявності вакантної посади посадової особи у виконавчих органах Кам’янської міської ради.

2.2. Керівники виконавчих органів Кам’янської міської ради у разі виникнення вакантних посад подають міському голові службову записку  про оголошення конкурсу.

На підставі резолюції міського голови до службової записки відділ персоналу міської ради готує розпорядження міського голови  про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.

2.3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані судом недієздатними;

- які мають судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

- які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

  2.4. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі,  є кандидатами на зайняття вакантної посади (далі – кандидати).

  2.5. Конкурс проводиться поетапно:

  - публікація оголошення про проведення та умови конкурсу в засобах масової інформації;

  - приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі,  та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

  -  проведення іспиту та конкурсного відбору кандидатів.

2.6. Конкурс проводиться державною мовою.

2.7.   Конкурс проводиться без вимог до кількості кандидатів на одну вакантну посаду.

ІІІ. Оголошення про конкурс

3.1. Оголошення про проведення та умови конкурсу публікуються  в засобах масової інформації та оприлюднюються на офіційному вебсайті Кам’янської міської ради не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводяться до відома працівників виконавчих органів міської ради.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу містяться такі відомості:

-  найменування органу, в якому проводиться конкурс – Кам’янська міська рада; його місцезнаходження, адреса та номери контактних телефонів;

-   назва вакантної посади;

-  основні вимоги до кандидатів, визначені відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування;

-   строк прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).В оголошенні зазначається, що додаткову інформацію про умови конкурсу можна отримати у відділі персоналу міської ради.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які здійснюється  за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою рішення  про призначення осіб згідно з пунктом 1.4. цього Порядку, конкурс  не оголошується.

ІV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1.   Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають  до конкурсної комісії такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії, в якій зазначається про ознайомлення із встановленими законодавством України обмеженнями, пов’язаними із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, а також з умовами конкурсу;

- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

-  фотокартку розміром 4х6 см;

-   копії документів про освіту (диплом з додатком), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копії документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови;    

- копію сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

  - копію військового квитка або тимчасового посвідчення  (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

  - довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

  Копії документів засвідчуються кадровою службою.

  Особи, які працюють у виконавчих органах міської ради, і бажають взяти участь у конкурсі, зазначені документи до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання  не вимагається.

4.2.   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3.   Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких  не передбачено законодавством.

4.4.   Секретар конкурсної комісії приймає та перевіряє подані кандидатами документи на участь в конкурсі відповідно до пункту 4.1. цього Порядку.

Крім цих документів кандидат ознайомлюється та подає:

- інформацію про працюючих в апараті Кам’янської міської ради  та її виконавчих органах близьких осіб;

- лист ознайомлення з пам’ятками, розробленими з метою впровадження механізмів заохочень та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

- повідомлення про права у сфері захисту персональних даних, володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету обробки та третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані кандидата.

4.5.   Кандидати несуть повну відповідальність за достовірність поданих відомостей та документів.

4.6. Кандидат проходить співбесіду з керівником виконавчого органу міської ради, в якому оголошено конкурс, секретарем міської ради,  заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності чи старостою, за результатами якої оформлюється лист співбесіди за встановленою формою (додаток 1до Порядку).

4.7.  Подані кандидатами для участі у конкурсі документи після призначення їх на посаду формуються в особову справу, яка зберігається  у відділі персоналу міської ради або в кадровій службі виконавчого органу міської ради зі статусом юридичної особи.

Документи кандидатів, які не пройшли конкурсний відбір, зберігаються  в окремій номенклатурній справі у відділі персоналу міської ради.

V. Проведення іспиту

Загальні засади проведення іспиту

5.1.   Іспит проводиться конкурсною комісією у встановленому законодавством порядку з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів.

5.2.   Голова конкурсної комісії визначає дату, час та місце проведення іспиту, секретар конкурсної комісії повідомляє кандидатів про дату, час та місце проведення іспиту.     

5.3.   Іспит складають кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого  самоврядування, передбаченим для кандидатів на відповідні посади.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам,  за рішенням конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що  їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням. В такому разі їх може бути запрошено на засідання конкурсної комісії з питання попереднього розгляду документів.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за таких обставин,  він допускається до конкурсу за рішенням конкурсної комісії.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі  не допускаються.

5.4.   Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів)  та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

5.5.   Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання  корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого органу міської ради, в якому оголошено конкурс.

5.6.   Тестові завдання для перевірки знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  та «Про запобігання корупції» наведено в додатку 2 до Порядку.

5.7.   Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради готується цим виконавчим органом, погоджується секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності чи старостою та затверджується міським головою.

5.8.   Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах,  які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені у встановленому порядку.

5.9.   Переліки питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчих органів міської ради, зазначених у п.5.7. цього Порядку, розміщуються на офіційному вебсайті міської ради для ознайомлення кандидатів. 

5.10. Екзаменаційні білети для складання іспиту кандидатів готуються  за встановленою формою (додаток 3 до Порядку) та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по п’ять тестових завдань для перевірки знання Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (питання 1.–3.) та для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради питання (4.–5.).

5.11. Кількість білетів становить – 15.

5.12. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

Організаційна підготовка до іспиту

5.13. Організаційна підготовка до складання іспиту здійснюється  в день його проведення з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

5.14. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість  та процедуру складання іспиту.

5.15.  Секретар конкурсної комісії до початку складання іспиту відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту.

5.16.  Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути вичерпною та доступною кандидатам. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту та за необхідності надати додаткові пояснення. Усі спірні питання, якщо такі виникли, мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

Складання іспиту

5.17. Під час підготовки кандидатами відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

5.18. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених наступним пунктом цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

5.19. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

5.20. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами,  які пропонуються кандидату на його вибір. На початку іспиту пакет  з екзаменаційними білетами відкривається у присутності кандидатів.

5.21. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом виконавчого комітету міської ради,  де обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та зазначені в ньому питання.

5.22.    Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

5.23.    Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

5.24. Для оцінки знань кандидатів з кожного питання використовується п’ятибальна система. За результатами перевірки відповідей на питання екзаменаційного білета кандидатам виставляються такі оцінки:

- п’ять балів – за глибокі знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (надано всі правильні відповіді на кожне тестове завдання) та відмінні знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради;

- чотири бали – за повні знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (надано чотири правильні відповіді на кожне тестове завдання) та достатні знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради;

- три бали – за достатні знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (надано три правильні відповіді на кожне тестове завдання)  та розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи  з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради;

- два бали – за розуміння основних понять Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (надано дві правильні на кожне тестове завдання) та допущення  в процесі відповіді значної кількості помилок на питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради;

- один бал – за недостатні знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (надано одну правильну відповідь на кожне тестове завдання) та надання неправильних відповідей на питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради;

- бали не зараховуються – якщо кандидат не відповів правильно на жодне тестове завдання та питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу міської ради або не вклався у відведений час для складання іспиту.

5.25. Після закінчення часу, відведеного для складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінювання проводиться всіма членами конкурсної комісії.

5.26. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

5.27. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів  за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб конкурсною комісією за встановленою формою (додаток 4 до Порядку).  З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

5.28. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою  50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

5.29. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

5.30. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.31. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

5.32. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі персоналу міської ради.

VІ. Конкурсний відбір

6.1.   Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит,  на своєму засіданні здійснює конкурсний відбір кандидатів для зайняття вакантних посад посадових осіб.

6.2.   Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані  для призначення на вакантну посаду, у разі їх згоди за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву виконавчих органів Кам’янської міської ради і протягом року прийняті  на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів  для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати  цих кандидатів до кадрового резерву.

6.3.   Якщо жоден із кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

6.4.   У рішенні конкурсної комісії, що подається міському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного  кандидата на вакантну посаду посадової особи та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.5.   Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

6.6.   Рішення про призначення на посаду посадової особи та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України  «Про запобігання корупції».

6.7. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.8.   Рішення міського голови може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.