Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2023-08-24 00:00:00Оновлено: 2023-08-31 16:18:09

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ розподілу житлової площі Кам’янської міської ради

І.Загальні положення

1.1. Відділ розподілу житлової площі Кам’янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи. Створюється для реалізації повноважень виконавчих органів міської ради із гарантованого Конституцією України права громадян на житло.

Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

1.2. Положення про відділ затверджується міською радою.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Житловим Кодексом Української РСР, постановами
і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1.    Виконання державної політики у сфері забезпечення громадян житловою площею та надання адміністративних послуг.

2.2.    Облік громадян, які відповідно до законодавства України потребують поліпшення житлових умов.

2.3.    Розподіл та надання відповідно до законодавства житла,
що належить до комунальної власності міста Кам’янське.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.         Веде облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов.

3.2.         Веде облік громадян, які користуються правом першочергового
та позачергового отримання житлових приміщень.

3.3.         Веде облік громадян для отримання кімнат у гуртожитках,
які належать до комунальної власності Кам’янської міської територіальної громади.

3.4.         Веде облік громадян, які мають право на отримання житлових приміщень із житлового фонду соціального призначення.

3.5.         Веде облік громадян, які потребують надання житлових приміщень
з фондів житла для тимчасового проживання.

3.6.         Організовує діяльність громадської комісії з житлових питань
та інших комісій, утворених відповідно до чинного законодавства для реалізації житлової політики у місті Кам’янське.

3.7.         Видає ордери на заселення жилої площі в будинках комунальної власності особам, які перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов.

3.8.         Видає ордери на жилі приміщення в гуртожитках, які перебувають
у комунальній власності Кам’янської міської територіальної громади
та вирішує питання надання згоди на вселення до жилого приміщення
в указаних гуртожитках.

3.9.         Видає ордери на службові жилі приміщення.

3.10.    Видає ордери на житлові приміщення з фондів житла
для тимчасового проживання.

3.11.    Вирішує питання укладення та унесення змін до договорів найму жилих приміщень.

3.12.    Проводить щорічну інвентаризацію справ громадян, які перебувають на квартирному обліку в місті Кам’янське.

3.13.    Здійснює щорічний моніторинг сукупного доходу громадян,
які перебувають на соціальному квартирному обліку або вже отримали таке житло.

3.14.    Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.15.    Опрацьовує у встановленому порядку звернення громадян, народних депутатів України та депутатів міської ради.

3.16.    Взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради та іншими органами, утвореними міською радою, з департаментами та іншими виконавчими органами Кам’янської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, обєднаннями громадян у межах компетенції.

3.17.    Вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради та готує проєкти рішень виконавчого комітету міської ради про взяття на облік: громадян, які потребують поліпшення житлових умов; громадян, які мають право на отримання квартир із житлового фонду соціального призначення; громадян, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла
для тимчасового проживання; про здійснення розподілу житла, що належить
до комунальної власності міста, у тому числі кімнат у гуртожитках, соціального житла та житла для тимчасового проживання, а також зняття з обліку громадян; про зміну договорів найму на жиле приміщення та інші пропозиції згідно
з наданими повноваженнями.

3.18.    Опрацювує інформацію про вільні житлові приміщення (у тому числі кімнати в гуртожитках).

3.19.    Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

IV. Права відділу

Відділ має право:

4.1.    Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності документи, довідки та інші матеріали, необхідні
для виконання покладених на відділ завдань в межах власних повноважень.

4.2.    Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій об’єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

4.3.    Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на відділ завдань.

4.4.             Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення
та підвищення ефективності роботи відділу.

4.5.             В інтересах Кам’янської міської територіальної громади, подавати позовні заяви про визнання спадщини відумерлою; про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням; про виселення;
про встановлення факту, що має юридичне значення; про встановлення належності правовстановлюючих документів, про зобов’язання вчинити певні дії.

V. Організація роботи відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому порядку.

5.2. Начальник здійснює функціональні обов’язки відповідно
до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3. Відділ використовує в роботі штампи та круглу печатку,
які відповідають вимогам чинного законодавства.

5.4. Посадові обов’язки, права, кваліфікаційні вимоги та відповідальність працівників відділу визначаються посадовими інструкціями,
які затверджуються міським головою після погодження заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

5.5. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами комп'ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими
та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами необхідними
 для здійснення  повноважень відділом.