Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 16:03:38Оновлено: 2020-07-22 12:08:22

                                                

Положення

про відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними

органами Кам’янської міської ради

 

I. Загальні положення

1.1. Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради (без статусу юридичної особи).

1.2. Відділ утворюється міською радою, є підзвітнім та підпорядкованим міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.3. Посадові особи відділу діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України та керуються у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, актами міської ради,
її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Втручання у діяльність відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються.

1.5. Працівникам відділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

у сфері запобігання корупції

2.1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.

2.2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення міському голові відповідних пропозицій.

2.3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

2.4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голову та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

2.5. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) порядку.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підприємствах, установах, організаціях комунальної форми власності.

2.7. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.

2.8. Інформування міського голови, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

у сфері взаємодії з правоохоронними органами –

2.9. Забезпечення   взаємодії   міської   ради   з   органами   прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, юстиції, судів, органів пробації та інших правоохоронних і контролюючих   органів, визначених законодавством, в межах повноважень відділу.

2.10. Координація діяльності громадських формувань по охороні громадського (публічного) порядку.

2.11. Розробка та супровід програм міської ради по співпраці   з правоохоронними органами, направленими на попередження, виявлення та ліквідацію наслідків адміністративних й кримінальних правопорушень.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 у сфері запобігання корупції –

3.1. Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону.

3.2. Розробляє проєкти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради з питань запобігання та виявлення корупції.

3.3. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить пропозиції щодо таких заходів.

3.4. Координує роботу уповноважених осіб з питань запобігання корупції виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

3.5. Надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

3.6. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

3.7. Проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) у міській раді та її виконавчих органах електронних декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

3.8. Надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3.9. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

3.10. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

3.11. Надає працівникам міської ради або особам, які проходять службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону  та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.

3.12. Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом.

3.13. Інформує міського голову, Національне агентство з питань запобігання корупції, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог посадовими особами місцевого самоврядування.

3.14. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення посадовими особами місцевого самоврядування, посадовими особами публічного права корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

3.15. Повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону посадовими особами місцевого самоврядування, посадовими особами публічного права з метою забезпечення дотримання вимог частин другоїчетвертої та п’ятої статті 65 Закону.

3.16. Інформує Національне агентство з питань запобігання корупції у разі не направлення відділом персоналу міської ради,  кадровими службами виконавчих органів міської ради завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

3.17. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.

3.18. Веде облік посадових осіб органів місцевого самоврядування, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

3.19. Візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.

3.20. Щопівроку надає Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію щодо відділу та його діяльності.

3.21. Щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства з питань запобігання корупції інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону.

3.22. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

у сфері взаємодії з правоохоронними органами –

3.23. Здійснює повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян відповідно до законів України.

3.24. З метою сприяння діяльності громадських формувань на території міста, у взаємодії з правоохоронними органами міста та у межах передбачених чинним законодавством повноважень надає консультаційно-методичну допомогу у створенні (припиненні) громадських формувань з охорони громадського порядку на території м. Кам’янське.

3.25. Готує Комплексну програму забезпечення громадського (публічного) порядку та  безпеки у м. Кам’янське, при необхідності вносить пропозиції до її зміни.

3.26. Готує проєкти розпоряджень, рішень міської ради «Про порядок виконання покарання та адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт на території м. Кам’янське», «Про затвердження видів суспільно корисних робіт та переліку об’єктів м. Кам’янського, на яких будуть працювати порушники, на яких накладено адміністративне стягненняу вигляді суспільно корисних робіт», при необхідності вносить пропозиції до їх змін.

3.27. Здійснює збір, узагальнення і аналіз статистичної та іншої інформації щодо діяльності прокуратури, органів юстиції, Служби безпеки України, внутрішніх справ і органів пробації в питаннях боротьби зі злочинністтю.

3.28. З питань, які знаходяться у компетенції відділу, готує проєкти листів, запитів міського голови, заступників міського голови до органів Національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, судів, органів юстиції та інших правоохоронних та контролюючих органів.

3.29. Здійснює організаційні заходи із заслуховування на сесіях міської ради інформувань керівників Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Дніпродзержинської місцевої прокуратури відповідно до вимог чинного законодавства.

загальні функції -

3.30. Готує проєкти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, міської ради з питань, що відносяться до повноважень відділу, у межах компетенції організовує їх виконання.

3.31. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити на інформацію, що належать до компетенції відділу.

3.32. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

3.33. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань запобігання корупції, профілактики злочинності та правопорушень.

3.34. Забезпечує виконання доручень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

3.35. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень за напрямом діяльності.

IV. Права

Відділ має право:

4.1. Витребувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії.

4.2. Викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів.

4.3. Звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушених прав викривача, його близьких осіб.

4.4. Виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод.

4.5. Отримувати від посадових та службових осіб письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень.

4.6. Мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є міська рада та її виконавчі органи, підприємства, установи, організації комунальної форми власності, з урахуванням обмежень, встановлених законом.

4.7. Брати участь та проводити для усіх категорій працівників внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції.

4.8. Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі в підпорядкованих юридичних особах.

4.9. Надсилати за підписом начальника відділу запити до юридичних осiб, що належать до сфери управління міської ради, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

4.10. Вносити подання міському голові про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів.

4.11. Ініціювати перед міським головою питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в підпорядкованих органах та юридичних особах, що належать до сфери управління міської ради.

4.12. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів міської ради та надавати інформацію про них міському голові у разі необхідності.

4.13. Вносити на розгляд міського голови, міської ради та її виконавчого комітету проєкти актів та інших документів з питань компетенції відділу.

4.14. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції.

4.15. Ініціювати та скликати у встановленому порядку наради з питань за напрямом діяльності.

4.16. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву та підвищення кваліфікації посадових осіб відділу, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення  у праці.

V. Організація роботи відділу

5.1. Положення про відділ затверджується Кам’янської міською радою.

5.2. Штатний розпис відділу затверджуються міським головою згідно діючого законодавства.

5.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.

5.4. Відповідно до покладених на відділ завдань начальник відділу:

5.4.1. Здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу відділу.

5.4.2. Визначає основні напрями діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених цим положенням.

5.4.3. Забезпечує взаємодію з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

5.4.4. Організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи.

5.4.5. Підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками міської ради, в тому числі міським головою.

5.4.6.  Подає відповідно до законодавства пропозиції міському голові про вдосконалення організаційної структури відділу, заохочення, нагородження  державними та міськими нагородами,  відзнаками працівників відділу.

5.4.7. Забезпечує належне виконання завдань, покладених на відділ.

5.4.8. Начальник відділу забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків відділу.

5.5. Начальник відділу підзвітний і підконтрольний міському голові, оперативно підпорядковується одному із заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

5.6. Посадові особи відділу зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядженням міського голови та Законом України «Про запобігання корупції».

Посадові особи відділу зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.7. Відділ забезпечується окремим службовим приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет, канцелярськими товарами та іншими матеріально – технічними засобами для здійснення повноважень та покладених завдань, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань діяльності відділу.