Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 16:03:38Оновлено: 2022-01-31 14:17:10

                                                

 

Положення

про відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними

органами Кам’янської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Кам’янської міської ради без статусу юридичної особи.

1.2. Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.3. Посадові особи відділу діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України та керуються у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

1.4. Втручання у діяльність відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються.

1.5. Працівникам відділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

у сфері запобігання корупції

2.1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним
з корупцією.

2.2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій міському голові.

2.3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

2.4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голови та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

2.5. Перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)  порядку.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі на підприємствах, в закладах, установах, засновником яких є Кам’янська міська рада.

2.7. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підприємствах, в закладах, установах, засновником яких є Кам’янська міська рада.

2.8. Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону.

2.9. Інформування міського голови, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

   у сфері взаємодії з правоохоронними органами

2.10. Забезпечення взаємодії міської ради з органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, юстиції, судів, служби судової охорони, органів пробації та інших правоохоронних і контролюючих органів, визначених законодавством, в межах повноважень відділу.

2.11. Координація діяльності громадських формувань по охороні громадського (публічного) порядку.

2.12. Розробка та супровід програм міської ради по співпраці   з правоохоронними органами, направленими на попередження, виявлення та ліквідацію наслідків адміністративних й кримінальних правопорушень.

ІІІ. Функції

      Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 у сфері запобігання корупції

3.1. Розробляє проєкти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради з питань запобігання та виявлення корупції.

3.2. Надає методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

3.3. Здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, в закладах, установах, засновником яких є Кам’янська міська рада.

3.4. Здійснює координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, в закладах, установах, засновником яких є Кам’янська міська рада.

3.5. Взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

3.6. За результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним.

3.7. У разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також начальника відділу повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів.

3.8. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить міському голові пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків (у разі створення).

3.9. Забезпечує підготовку документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення.

3.10. Здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми чи іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків, а також надає пропозиції щодо внесення змін.

3.11. Візує проєкти  рішень (рішення) міської ради, виконавчого комітету міської ради, накази (розпорядження) міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу).

3.12. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

3.13. Надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3.14. Проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали або входять чи входили до складу утворених у міській раді конкурсних та дисциплінарних комісій, до складу Громадської ради доброчесності – у разі створення), у міській раді та її виконавчих органах декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.

3.15. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

3.16. Надає працівникам міської ради або особам, які проходять у них службу, навчання чи стажування або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.

3.17. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

3.18. Здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

3.19. Інформує міського голову, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками міської ради.

3.20. Здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 65-1 Закону.

3.21. Повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією,та інших порушень вимог Закону працівниками міської ради з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті
65-1 Закону.

3.22. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником міської ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.

3.23. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.

3.24. Інформує Національне агентство у разі ненаправлення відділом персоналу міської ради, засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

3.25. Веде облік працівників міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

3.26. Здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

   у сфері взаємодії з правоохоронними органами

3.27. Здійснює повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян відповідно до законів України.

3.28. З метою сприяння діяльності громадських формувань на території міста, у взаємодії з правоохоронними органами міста та у межах передбачених чинним законодавством повноважень надає консультаційно-методичну допомогу у створенні (припиненні) громадських формувань з охорони громадського порядку на території м.Кам’янське.

3.29. Готує Комплексну програму забезпечення громадського (публічного) порядку та безпеки у м.Кам’янське, при необхідності вносить пропозиції до її зміни.

3.30. Готує проєкти розпоряджень, рішень міської ради «Про порядок виконання покарання та адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт на території м.Кам’янське», «Про затвердження видів суспільно корисних робіт та переліку об’єктів м.Кам’янського, на яких будуть працювати порушники, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт», при необхідності вносить пропозиції до їх змін.

3.31. Здійснює збір, узагальнення і аналіз статистичної та іншої інформації щодо діяльності прокуратури, органів юстиції, Служби безпеки України, внутрішніх справ і органів пробації в питаннях боротьби зі злочинністю.

3.32. З питань, які знаходяться у компетенції відділу, готує проєкти листів, запитів міського голови, заступників міського голови до органів Національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, судів, органів юстиції, пробації та інших правоохоронних та контролюючих органів.

3.33. Здійснює організаційні заходи із заслуховування на сесіях міської ради інформувань (доповідей) керівників Кам’янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Кам’янської окружної прокуратури відповідно до вимог чинного законодавства.

загальні функції

3.34. Готує проєкти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, міської ради з питань, що відносяться до повноважень відділу, у межах компетенції організовує їх виконання.

3.35. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити на інформацію, що належать до компетенції відділу.

3.36. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

3.37. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань запобігання корупції, профілактики злочинності та правопорушень.

3.38. Забезпечує виконання доручень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

3.39. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень за напрямом діяльності.

IV. Права

Відділ має право:

4.1.  Мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є міська рада, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії.

4.2. Витребувати від інших виконавчих органах міської ради, підприємств, закладів, установ, засновником яких є Кам’янська міська рада, документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці).

4.3. Здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

4.4. Викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі міського голови та його заступників.

4.5. Звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб.

4.6. Вносити міському голові подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників апарату міської ради, її виконавчих органів, керівників підприємств, закладів, установ, засновником яких є Кам’янська міська рада.

4.7. Виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод.

4.8. Отримувати від посадових та службових осіб письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон.

4.9. Брати участь та проводити внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції.

4.10. Надсилати за підписом начальника відділу запити до виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, установ, засновником яких є Кам’янська міська рада, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

4.11. Ініціювати перед міським головою питання проведення перевірки стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, підприємствах, закладах, установах, засновником яких є Кам’янська міська рада.

4.12. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів і надавати інформацію про них міському голові.

4.13. Витребувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, закладів, установ, засновником яких є Кам’янська міська рада, інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою (іншим документом за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення).

4.14. Вести листування з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції відділу.

4.15. Надавати на розгляд міського голови пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

4.16. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

V. Організація роботи відділу

5.1. Положення про відділ затверджується Кам’янської міською радою.

5.2. Штатний розпис відділу затверджуються міським головою згідно діючого законодавства.

5.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.

5.4. Відповідно до покладених на відділ завдань начальник відділу:

5.4.1. Здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу відділу.

5.4.2. Визначає основні напрями діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених цим положенням.

5.4.3. Забезпечує взаємодію з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, закладами, громадянами та їх об’єднаннями.

5.4.4. Організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи.

5.4.5. Підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками міської ради, в тому числі міським головою.

5.4.6. Подає відповідно до законодавства пропозиції міському голові про вдосконалення організаційної структури відділу, заохочення, нагородження  державними та міськими нагородами, відзнаками працівників відділу.

5.4.7. Забезпечує належне виконання завдань, покладених на відділ.

5.4.8. Начальник відділу забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов’язків відділу.

5.5. Начальник відділу підзвітний і підконтрольний міському голові, оперативно підпорядковується одному із заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

5.6. Посадові особи відділу зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених розпорядженням міського голови та Законом України «Про запобігання корупції».

Посадові особи відділу зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

5.7. Відділ забезпечується окремим службовим приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет, канцелярськими товарами та іншими матеріально – технічними засобами для здійснення повноважень та покладених завдань, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами
з питань діяльності відділу.

 

Секретар міської ради                                             Наталія КТІТАРОВА