Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 18:00:50Оновлено: 2020-01-15 10:35:37

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ звернень громадян
Кам’янської ради

І. Загальні положення

1.1.  Відділ звернень громадян Кам’янської міської ради (далі – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради (без статусу юридичної особи). Відділ утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові та виконавчому комітету міської ради.

1.2.  У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Дніпропетровської обласної ради та Дніпропетровської обласної державної адміністрації, рішеннями Кам’янської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями та наказами міського голови, іншими нормативними актами, а також цим положенням.

ІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу є:

2.1.  Реалізація державної політики із забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, здійснення контролю за станом цієї роботи у виконавчих органах міської ради.

2.2.  Забезпечення безперешкодного здійснення конституційних прав громадян звертатися із заявами (клопотаннями), пропозиціями (зауваженнями) щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

2.3. Надання безоплатної первинної правової допомоги у встановленому законом порядку.

ІІІ. Функції

         Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.  Забезпечує реалізацію державної політики щодо безперешкодного здійснення конституційних прав громадян та їх об’єднань звертатися із заявами (клопотаннями), пропозиціями (зауваженнями) щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

3.2.  Здійснює облік та діловодне опрацювання звернень громадян, їх об’єднань, що надійшли на розгляд до Кам’янської міської ради, в т.ч. звернень депутатів усіх рівнів, документів органів влади вищого рівня, інших установ, що містять фактичні звернення громадян.

3.3.  Здійснює обробку персональних даних з метою забезпечення практичної реалізації та гарантованого конституційного права громадян України та осіб, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на звернення до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, забезпечує захист персональних даних, що обробляються відділом.

3.4.  Забезпечує організацію особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та керуючим справами виконавчого комітету міської ради згідно з графіком проведення особистого прийому громадян.

3.5.    Здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та усуненням виявлених недоліків і порушень у виконавчих органах міської ради.

3.6. Забезпечує оперативне реагування на звернення громадян, що надходять «гарячі лінії» органів влади вищого рівня.

3.7.  Здійснює аналіз розгляду звернень громадян за підсумками місяця, кварталу, півріччя, року.

3.8.  Організовує та здійснює перевірки у виконавчих органах міської ради, на підприємствах й організацій міста, що надають житлово-комунальні послуги громадянам, з питання виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» за Методикою оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян та показниками, за якими оцінюється цей рівень.

3.9.  Уносить міському голові пропозиції стосовно поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян.

3.10. За дорученням керівництва міської ради та її виконавчого комітету організовує здійснення на місцях перевірок фактів, викладених у зверненнях громадян.

3.11.  Здійснює організаційне забезпечення роботи постійно діючої міської комісії з питань розгляду звернень громадян при міському голові.

3.12.  Надає усні роз’яснення громадянам, допомогу щодо оформлення письмових звернень, безоплатну первинну правову допомогу у встановленому законом порядку.

3.13.  Проводить інформаційну, роз’яснювальну та методичну роботу з посадовими особами виконавчих органів міської ради, працівниками підприємств, організацій та установ міста незалежно від форм власності щодо розгляду й опрацювання звернень громадян, контролю за їх виконанням.

3.14.  Забезпечує формування, архівне зберігання та схоронність справ звернень громадян.

3.15.  Готує та надає до органів влади вищого рівня статистично-аналітичну звітність та інформацію щодо звернень громадян, які надійшли на розгляд до Кам’янської міської ради за підсумками місяця, кварталу, півріччя та року.

3.16.   Висвітлює у міських засобах масової інформації та розміщує на офіційному веб-сайті Кам’янської міської ради інформацію про розгляд звернень громадян.

3.17.   Здійснює заходи щодо додержання посадовими особами відділу вимог антикорупційного законодавства.

3.18.   Опрацьовує депутатські запити та звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад, документи органів влади вищого рівня, інших установ, з питань, що належать до компетенції відділу.

3.19.   Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

3.20. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.21. Вивчає, аналізує, узагальнює і розповсюджує позитивний досвід роботи інших міст України щодо організації роботи зі зверненнями громадян.

3.22. Здійснює підготовку проектів актів органів місцевого самоврядування й інформації стосовно звернень громадян, які розглядаються на засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, та актів міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

3.23.  Бере участь у:

-    роботі комісій, консультативних рад, робочих груп та інших дорадчих органів, утворених при міському голові, міській раді та її виконавчого комітету;

-    тематичних семінарах, нарадах, робочих зустрічах, конференціях, науково-практичних семінарах, тренінгах-навчаннях щодо вивчення досвіду роботи зі зверненнями громадян.

3.24.  Надає пропозиції щодо плану роботи міської ради та її виконавчого комітету.

3.25.  Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

3.26.    Інформує керівництво міської ради та її виконавчого комітету про факти порушення виконавської дисципліни до розгляду звернень громадян у виконавчих органах міської ради.

ІV. Права

Відділ має право:

4.1. Здійснювати перевірку та контроль за дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян».

4.2. Вимагати від посадових осіб виконавчих органів міської ради, своєчасного виконання направлених їм на розгляд звернень громадян.

4.3. Запитувати й одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності документи та інформацію, необхідні для виконання покладених на відділ функцій.

4.4. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань звернень громадян, що проводяться у міській раді, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. Уносити керівництву пропозиції з питань удосконалення організації роботи зі зверненнями громадян, а у разі виявлення порушень чинного законодавства – про притягнення осіб до відповідальності у встановленому законодавством порядку.

4.6. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву та підвищення кваліфікації працівників відділу.

4.7. Подавати міському голові у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними та міськими нагородами, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці.

4.8.  Залучати працівників виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для всебічного розгляду питань, порушених громадянами у зверненнях.

4.9. Надавати пропозиції керівництву міської ради та її виконавчого комітету звертатися від імені Кам’янської міської ради до будь-яких установ, що здійснюють державний контроль за дотриманням чинного законодавства про звернення громадян, з метою отримання роз’яснень та вжиття заходів, необхідних для вирішення питань, зазначених у пропозиціях (зауваженнях), заявах (клопотаннях) та скаргах громадян, та готувати листи до цих установ за підписом керівництва міської ради та її виконавчого комітету.

V. Організація роботи

5.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду міським головою у встановленому законом порядку.

5.2.  Начальник здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3.  Посадові інструкції начальника та посадових осіб відділу погоджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності та затверджує міський голова.

5.4.  Відділ взаємодіє з виконавчими органами міської ради  підприємствами, організаціями та установами міста незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

5.5.  Відділ застосовує в роботі штампи, передбачені Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

5.6.  Покладання на відділ обов’язків, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються звернень громадян, не допускається.

5.7.  Відділ забезпечується приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки та доступу до мережі Інтернет, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань розгляду звернень громадян.

 

 Положення затверджено рішенням міської ради №1706-39/VII від 24.12.2019 «Про затвердження положення про відділ звернень громадян  Кам’янської міської ради»