Офіційний сайт виконкому Кам`янської міської ради Офіційний веб-сайт Кам`янської міської ради

Положення про відділ

Створено: 2016-02-09 16:03:38Оновлено: 2019-11-04 09:32:41

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними

органами Кам’янської міської ради

I. Загальні положення

1.1. Відділ запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами Кам’янської міської ради (далі по тексту – відділ) є самостійним виконавчим органом Кам’янської міської ради (без статусу юридичної особи).

Відділ утворюється міською радою, є підзвітнім та підпорядкованим міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.2. Керівник відділу призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово.

1.3. Посадові особи відділу запобігання корупції та взаємодії з правоохоронними органами міської ради діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України        та керуються у своїй діяльності Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, актами міської ради,     її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими актами.

1.4. На працівників відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.5. Працівники відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

ІІ. Структура відділу

2.1. Положення про відділ затверджується Кам’янської міською радою.

2.2. Штат та штатний розпис відділу затверджуються міським головою.

2.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.4. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує працівник відділу, визначений розпорядженням міського голови.

2.5. Працівники відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Посадова інструкція начальника відділу затверджується міським головою, а посадові інструкції працівників відділу погоджуються начальником відділу та затверджуються міським головою.

ІІІ. Основні завдання

Основними завданнями відділу у межах повноважень, наданих законодавством виконавчим органам місцевого самоврядування, є:

3.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у Кам’янській міській раді, її виконавчих органах та  підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

3.2. Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Кам’янської міській ради, її виконавчих органах та  керівникам підприємств, установ, організацій комунальної форми власності з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

3.3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

3.4. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції у Кам’янській міській раді, її виконавчих органах та  підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

3.5. Виконання доручень, резолюцій, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету щодо організації належного дотримання вимог законодавства з врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах міської ради.

3.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у Кам’янській міській раді, її виконавчих органах та  підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

3.7. Організація взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування  з органами прокуратури, юстиції, Служби безпеки України, внутрішніх справ і Державної кримінально-виконавчої служби України з метою сприяння здійсненню ними правоохоронної діяльності, створення належних умов для служби.

3.8.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону поліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, сприяння та підготовка до розгляду міською радою питань про чисельність працівників такої поліції, витрати на їх утримання, матеріально-технічного забезпечення їх діяльності,  житлово-побутових умов.

3.9. Виконання доручень, резолюцій та розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку в м. Кам’янське.

ІV. Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

4.2. З метою сприяння діяльності громадських формувань на території міста, у взаємодії з правоохоронними органами міста та у межах передбачених чинним законодавством повноважень надає консультаційно-методичну допомогу у створенні (припинені) громадських формувань з охорони громадського порядку на території міста Кам’янського.

4.3. Готує Комплексну програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у м. Кам’янському.

4.4. Готує проекти розпоряджень, рішень міської ради щодо визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено покарання у виді громадських робіт та оплатних суспільно-корисних робіт для неплатників аліментів.

4.5. Здійснює збір, узагальнення і аналіз статистичної та іншої інформації щодо діяльності прокуратури, органів юстиції, Служби безпеки України, внутрішніх справ і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.6. З питань, які знаходяться у компетенції відділу готує проекти листів, запитів міського голови, заступників міського голови до органів Національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, судів, органів юстиції, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

4.7. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, міської ради з питань, що відносяться до повноважень відділу, у межах компетенції організовує їх виконання.

4.8. Забезпечує у встановленому порядку заслуховування на сесіях міської ради інформувань керівництва Кам’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Дніпродзержинської місцевої прокуратури.

4.9. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, запити на інформацію, що належать до компетенції відділу.

4.10. Вживає заходи щодо попередження порушень посадовими особами відділу та виконавчих органів міської ради антикорупційного законодавства, у тому числі, Закону України «Про запобігання корупції».

4.11. Надає організаційно-методичну та практичну допомогу працівникам Кам’янської міській ради, її виконавчих органах та  керівникам підприємств, установ, організацій комунальної форми власності з питань забезпечення виконання антикорупційного законодавства.

4.12. Здійснює організаційне, методичне, консультативне та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів у Кам’янській міській раді, її виконавчих органах та  підприємств, установ, організацій комунальної форми власності щодо запобігання корупційним правопорушенням, виявлення та припинення конфлікту інтересів.

4.13. Здійснює методичну та консультативну допомогу керівникам виконавчих органів міської ради щодо виявлення у діяльності підпорядкованих структурних підрозділів ризиків (наявність ознак дискреційних повноважень, корупціогенних факторів тощо) сприятливих для вчинення корупційних правопорушень.

4.14. Залучає в установленому порядку науковців,  експертів та консультантів для опрацювання окремих питань застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання виникнення у посадових осіб виконавчих органів міської ради дискреційних повноважень та уникнення корупціогенних факторів при здійсненні службової діяльності, а також спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.15. Повідомляє у письмовій формі міського голову про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами Кам’янської міській ради, її виконавчих органах та  керівниками підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

4.16. Ініціює та бере участь у проведенні призначеного в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у випадках виявлення порушень чинного законодавства, у тому числі, у зв’язку із невиконанням посадовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками підприємств, установ, організацій комунальної форми власності вимог антикорупційного законодавства, з метою запобігання та виявлення корупційних правопорушень та ризиків, конфлікту інтересів, причин та умов, що сприяли їх  вчиненню та виникненню.

4.17. За дорученням міського голови в установленому порядку організовує перевірку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від обласної державної адміністрації щодо причетності працівників виконавчих органів міської ради до вчинення корупційних правопорушень.

         4.18. В установленому порядку та в разі необхідності розглядає рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови на предмет наявності корупційних ризиків.                            

4.19. Узагальнює та аналізує для використання у службовій діяльності у межах наданих повноважень отриману у порядку, передбаченому чинним законодавством інформацію щодо посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

4.20. Аналізує стан виконання Закону України «Про запобігання корупції»  виконавчими органами міської ради та керівниками підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

4.21. Надає суб’єктам декларування Кам’янської міської ради  допомогу у заповненні на офіційному веб-сайті Національного агентства декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, у поданні повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та в інформуванні Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

4.22. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

4.23. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань запобігання корупції, профілактики злочинності та правопорушень.

4.24. Забезпечує виконання доручень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

4.25. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень за напрямом діяльності.

4.26. У межах, передбачених чинним законодавством, взаємодіє з підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та  протидії корупції виконавчих органів міської ради, облдержадміністрації, інших територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та за дорученням міського голови  – зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

4.27. У разі необхідності бере участь у вирішенні спільно з відповідними органами Національної поліції питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку поліцейських.

4.28. Представляє інтереси Кам’янської міської ради її виконавчого комітету та міського голови в судах загальної юрисдикції України, інших органах під час розгляду питань, пов’язаних з діяльністю відділу.

V. Права

Відділ має право:

5.1. Одержувати в межах повноважень та у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій всіх форм власності пояснення, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених  на нього завдань.

5.2. Здійснювати перевірки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у виконавчих органах міської ради та на підприємствах, установах, організаціях комунальної форми власності.

5.3. Брати участь у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) у виконавчих органах міської ради з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

5.4. Одержувати від працівників виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності усні  та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення призначених міським головою перевірок, службових розслідувань.

5.5. Ініціювати питання щодо надсилання запитів суб’єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів у зв’язку із проведенням призначених міським головою перевірок, службових розслідувань.

5.6. Працівники Відділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень та територій виконавчих органів міської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

5.7. Пропозиції начальника відділу, що стосуються дотримання антикорупційного законодавства, є пріоритетними для посадових осіб виконавчих органів міської ради.

5.8. Вносити на розгляд міського голови, міської ради та її виконавчого комітету проекти актів та інших документів з питань компетенції відділу.

5.9. Отримувати та користуватися, у межах наданих повноважень та покладених завдань, інформацією наявною у відділі персоналу міської ради  та інших виконавчих органах міської ради, яка стосується посадових осіб Кам’янської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

5.10. Залучати посадових осіб виконавчих органів міської ради (за погодженням з їх керівниками) для розгляду та вирішення питань, що належать до його компетенції.

5.11. Ініціювати та скликати у встановленому порядку наради з питань  за напрямом діяльності.

5.12. Надавати правоохоронним органам у межах визначених відділу повноважень допомогу щодо організації проведення заходів з нагоди знаменних дат, професійних свят та інших подій.

5.13. Уносити міському голові пропозиції щодо кадрового резерву та підвищення кваліфікації посадових осіб відділу, застосування форм матеріального заохочення за високі досягнення у праці.

5.14. Подавати у встановленому порядку пропозиції щодо відзначення посадових осіб відділу, керівників місцевих структурних підрозділів відділу Національної поліції, Служби безпеки України, прокуратури, органів юстиції міськими нагородами.

VІ. Організація роботи відділу

6.1. Начальник відділу здійснює функціональні обов’язки відповідно до повноважень та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

6.2. Посадові інструкції начальника та посадових осіб відділу затверджує міський голова.

6.3. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє
з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями. 

6.4.  Відповідно до покладених на відділ завдань начальник відділу:

6.4.1. Вносить міському голові пропозиції щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади, а також заохочення  та притягнення до відповідальності працівників  відділу;

- визначення потреб відділу у фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні.

6.4.2. Інформує міського голову про випадки перешкоджання виконанню працівниками відділу їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами виконавчих органів міської ради інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

6.5. Посадові    особи    зобов’язані дотримуватися   правил   запобігання   та врегулювання  конфлікту інтересів,   передбачених розпорядженням міського голови та   Законом   України   «Про   запобігання корупції».

Посадові особи зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів міського голову;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

6.6. Відділ забезпечується приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами комп’ютерної та оргтехніки, доступом до мережі Інтернет, канцелярськими товарами для здійснення повноважень, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань діяльності відділу.

 Положення про відділ

Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2018 №1058-23/VII